SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DIESELVERSIONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motorvarvtal diesel

Dieselmotorns insprutningspump har mekanisk varvtalsreglering som begränsar motorvarvtalet och därmed förhindrar övervarvning , oavsett ilagd växel.

Kontakta omedelbart en auktoriserad återförsäljare om meddelandet ”Kontrollera Avgasrening” visas tillsammans med varningslamporna Ä och ©.

Under körning kan vit rök i sällsynta fall utvecklas beroende på bränslekvaliteten.

Detta beror på att partikelfiltret rengörs automatiskt och har ingen inverkan på bilens köregenskaper i övrigt.

Slut på bränslet

När tanken har fyllts på efter en fullständig tömning måste bränslesystemet luftas: BRÄNSLETANK innan motorn startas.

Opacitetsetikett för motorrök

Du kan hitta informationen 1 på etiketten A i motorrummet eller, beroende på bilmodell, på bilens identifieringsskylt BILENS IDENTIFIERINGSSKYLTAR.

1 Utsläpp från dieselavgassystem.

Åtgärder vintertid

För att undvika startproblem vid minusgrader, se till att:

- batteriet alltid är ordentligt laddat

- se till att bränslenivån i tanken inte blir för låg, för att förhindra att kondens bildas och samlas i tankens botten.

Stanna inte bilen med motorn igång på platser med brännbart material t.ex. högt gräs eller löv som kan komma i kontakt med det varma avgassystemet och antändas.

Partikelfilter

Partikelfiltret används för att behandla avgaser från dieselmotorer.

Beroende på utrustningsnivå visar kontrollampan på instrumentpanelen att filtret är igensatt och kräver rengöring.

För att göra detta när -varningslampan tänds fortsätter du att köra i enlighet med rådande trafiksituation och enligt gällande hastighetsgränser tills kontrollampan slocknar. Om möjligt, låt inte motorvarvtalet understiga 2000 rpm.

Varningslampan ska slockna efter 10 till 20 minuter. DISPLAYER OCH MÄTARE.

Visningen av på instrumentpanelen kan påverka motorvarvtalet och kylsystemets funktioner för möjliggöra rengöring av partikelfiltret.

Obs! Kontrollampan kan tändas igen om körförhållandena inte har uppfyllts helt med avseende på rengöringen av filtret. Om bilen stannar eller om motorvarvtalet sjunker under 2 000 rpm innan varningslampan slocknar kan åtgärden behöva göras om.

Om filtret blir mättat tänds ©-kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå, -kontrollampan visas på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Kontrollera Insprutning”. I detta fall, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Om ®-kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå, -kontrollampan tänds och meddelandet ”VARNING Motorfel” visas, stanna bilen, stäng av motorn och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

För att underlätta partikelfilterrengöringen ska du göra en längre körning (minst 20 minuter) på huvudleder var 200:e kilometer.

Kontrollampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta din märkesrepresentant.