BRÄNSLETANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsletankens rymd:

- Cirka 50 liter för bensinversioner,

- cirka 49 liter för dieselversioner med fyra dörrar,

- cirka 45 liter för dieselversioner med fem dörrar och kombi.

När bilen är upplåst öppnar du luckan 2 genom att trycka på området A och sedan släppa eller, beroende på bil, trycka på reglaget på instrumentbrädan1. Luckan 2 öppnas.

Ventilen 3 är inbyggd i påfyllningsledningen.

För tankning, se ”Bränslepåfyllning” på nästa sida.

Stäng luckan genom att trycka till den med handen till ändläget.

Bränslekvalitet

Använd bränsle av bra kvalitet som uppfyller gällande nationell lagstiftning och som ovillkorligen överensstämmer med anvisningarna på tankluckan 2. MOTORSPECIFIKATIONER.

Tryck aldrig med fingrarna på ventilen 3.

Tvätta inte runt påfyllningsområdet med högtryckstvätt.

Information om vilka kompatibla bränsletyper som uppfyller de europeiska standarder som gäller för bilmotorer i bilar som säljs i Europa finns i tabellen MOTORSPECIFIKATIONER.

Dieselversion

Använd ovillkorligen diesel som uppfyller specifikationerna på etiketten på insidan av luckan 2.

Bensinversion

Blyfri bensin måste användas. Oktantalet (RON) ska stämma med uppgifterna på märketiketten på tankluckan 2. MOTORSPECIFIKATIONER.

Bränslepåfyllning

För in bensinpumpen genom att trycka undan ventilen 3 och för den till ändläget innan du startar påfyllningen av tanken (risk för bränslestänk).

Håll den kvar i detta läge under hela tankningen.

Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger. Av konstruktionstekniska skäl finns ett expansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

Se till att vatten inte tränger in vid påfyllningen. Ventilen 3 och området runt om den måste hållas rent.

Bensinversion

Blyad bensin förstör avgasreningsanordningarna och riskerar därmed att göra garantin ogiltig. För att förhindra att förväxling sker vid tankning är påfyllningsröret försett med strypning som gör det omöjligt att tanka med blyad bensin.

För att fylla på bränsle måste motorn stängas av (och inte bara i vänteläge för bilar utrustade med Stop and Start-funktionen): du måste stänga av tändningen START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel STARTA, STANNA MOTORN: bilar med kort.

Risk för brand.

Blanda inte bensin (blyfri eller E85) med diesel, inte ens i liten mängd.

Använd inte etanolbränsle om bilen inte är avsedd för det.

Tillsätt inte reagensmedel i bränslet eftersom det kan skada motorn. REAGENSTANK.

Om du vill använda tillsatsmedel i bränslet, välj en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Slut på bränslet, dieselversion

Bilar med nyckel/fjärrkontroll

- Sätt tändningsnyckeln i läge ON 2 RATT- OCH TÄNDNINGSLÅS: bil med startnyckel och vänta några minuter innan du startar för att låta bränslekretsen fyllas.

- Vrid nyckeln till läget ”START"3. Upprepa proceduren om motorn inte startar.

- Om motorn fortfarande inte startar efter flera startförsök, kontakta en märkesrepresentant.

Bilar med kort

Ha kortet i kupén och tryck på startknappen 4 utan att trycka ner pedalerna. Vänta några minuter innan du startar. Det tillåter en luftning av bränslekretsen. Upprepa proceduren om motorn inte startar.

Om motorn fortfarande inte startar efter flera startförsök, kontakta en märkesrepresentant.

Av säkerhetsskäl får inga åtgärder eller ändringar på bränslesystemet (elektroniska styrenheter, ledningar, bränslekrets, insprutare, skyddshuvar etc.) göras (utom av kvalificerad märkesrepresentant).

Ihållande bränslelukt

Om en ihållande bränslelukt uppkommer bör du:

- stanna så fort trafiksituationen tillåter det och slå av tändningen

- sätta igång varningsblinkrarna och låta alla passagerare gå ur bilen och hålla sig på avstånd från trafiken

- kontakta en märkesrepresentant.