REAGENSTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Följ lokala lagar i landet där du befinner dig. Det är viktigt att följa gällande bestämmelser. Brott mot dessa kan leda till rättsliga åtgärder mot bilens ägare.

Funktionsprincip

Reagensen är avsedd för dieselmotorer med SCR-system (selektiv katalysatorreducering).

Om reagens används minskar mängden kväveoxider i avgaserna.

Reagensförbrukningen i realtid beror på bilens användningsvillkor, utrustning och förarens körsätt.

Reagenskvalitet

Använd endast reagens som uppfyller kraven i standarden ISO 22241 och enligt markeringen på tankluckan.

Påfyllning

Bränsletankens volym: cirka 16 liter.

Med tändningen avstängd öppnar du luckan och Askruvar av locket1.

Obs! Ångor från ammoniumhydroxid kan läcka ut från öppningen när tanktemperaturen är hög.

Innan du fyller på reagens ska motorn stängas av (inte bara försättas i vänteläge) Om bilen har Stop and Start-funktion ska tändningen slås av. START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel STARTA, STANNA MOTORN: bilar med kort.

Reagensen får inte komma i kontakt med ögon eller hud. Om detta ändå skulle hända sköljer du rikligt med vatten och tar genast kontakt med en läkare. Uppsök läkare vid behov.

Om varningsmeddelandet ”XXX KM Fyll på AdBlue” visas ska du fylla på reagenstanken. Se instruktionerna för påfyllning.

Risk att bilen stannar.

Tanklocket är specifikt.

Se därför till vid eventuellt byte att det nya tanklocket är av samma typ. Vänd dig till en märkesrepresentant. Tvätta inte runt påfyllningsområdet med högtryckstvätt.

Påfyllning (fortsättning)

Tanken kan fyllas på vid pumpen. Med tändningen avslagen, för in bensinpumpen och för den tillansatsen innan du startar påfyllningen av tanken (risk för bränslestänk). Håll den kvar i detta läge under hela tankningen.

Efter första automatiska frånslag kan pumpen startas igen, dock högst två gånger. Av konstruktionstekniska skäl finns ett expansionsutrymme i bränsletanken som inte får utnyttjas.

I övriga påfyllningsfall är det viktigt att läsa informationen på reagensmedelsbehållaren (t.ex. burk eller flaska).

Försiktighetsåtgärder vid användning

Vid påfyllning:

- hantera reagensmedlet med försiktighet, det kan skada kläder, skor, karossdelar m.m.;

- se till att vatten inte tränger in i bränsletanken.

Om reagensen rinner över eller hamnar på lacken måste det berörda området snabbt rengöras med rikligt med kallt vatten och en mjuk trasa.

Obs! Använd en mjuk svamp om reagensen kristalliseras.

Vid extremt kalla väderförhållanden

Vid frost ska reagenstanken fyllas på när kontrollampan tänds och meddelandet ”Fyll AdBlue innan 1200 km” visas på instrumentpanelen.

Undantagsfall

Reagensvätskan fryser under ungefär -10 °C.

Försök inte fylla på mer om vätskan har frusit. Om du behöver fylla på eller fylla tanken med reagens ( på) ska du om möjligt parkera bilen på en varmare plats så att reagensen smälter. I annat fall ska påfyllningen av reagens genomföras av en reparatör.

När reagenstanken har fyllts på ska du kontrollera att locket och luckan är stängda, starta motorn och VÄNTA i tio sekunder med bilen stillastående och motorn på tomgång innan du börjar köra igen.

Om denna process inte följs registreras inte påfyllningen av tanken förrän efter flera minuters körning.

Meddelandet ”--- Fyll AdBlue” och/eller varningslampor fortsätter att visas/lysa tills påfyllningen har bearbetas av systemet.

Inget arbete får över huvud taget utföras på några delar av systemet. För att systemet inte ska skadas får endast auktoriserade märkesrepresentanter utföra arbete på systemet.

Skötsel/räckvidd

Förutom informationen som visas på instrumentpanelen kan även en ljudsignal höras.

Kontroll- och varningslampor

Meddelande

Vad ska du göra?

-

”Fyll på AdBlue innan 2400 km”

Om meddelandet visas när tändningen är påslagen har du en räckvidd på mindre än 2 400 km.

Fyll på eller låt en märkesrepresentant fylla på reagens i tanken.

visas.

”Fyll AdBlue innan 1200 km”

Om meddelandet visas när tändningen är påslagen har du en räckvidd på mellan 800 och 1 200 km.

Fyll på eller låt en märkesrepresentant fylla på reagens i tanken.

visas.

”XXX KM Fyll på AdBlue”

Meddelandet visas när tändningen slås på och visas igen:

- Ungefär var 100:e kilometer när du har en räckvidd på mellan cirka 800 km och 200 km.

- Ungefär var 50:e kilometer när du har en räckvidd på mindre än 200 km.

Fyll på eller låt en märkesrepresentant fylla på reagenstanken så snart som möjligt.

blinkar

”0 KM Fyll på AdBlue”

Motorn vill inte starta.

För att starta igen måste du fylla på reagenstanken själv.

Systemfel

När kontrollamporna tänds kan det höras en ljudsignal samtidigt.

Kontroll- och varningslampor

Meddelande

Avläsningar

och © tänds.

”Kontrollera avgasrening”

”AdBlue kontr. vätska i tank”

”AdBlue kontr. insprutn.”

Anger ett fel i systemet. Kontakta din märkesrepresentant snarast.

och © tänds.

”XXX KM Täppt avgassystem”

Detta indikerar ett systemfel och att bilen inte kommer att kunna startas på nytt om mindre än 800 km.

Dessa varningar visas igen:

- var 100:e km tills det är mellan 800 km och 200 km kvar innan fordonet inte går att starta igen;

- Var 50:e kilometer när det är mindre än 200 km kvar tills bilen inte kan startas på nytt.

Kontakta din märkesrepresentant snarast.

och © tänds.

”0 KM Täppt avgassystem”

Betyder att bilen inte kan startas efter att tändningen har slagits av. Kontakta en märkesrespresentant.