Juridiskt meddelande

 

Informationen om modellerna i denna e-guide har sammanställts utifrån de tekniska egenskaper som var kända då uppgifterna publicerades online eller då de olika sidorna på webbplatsen uppdaterades. E-guiden innehåller alla utrustningar som finns tillgängliga (som standard eller tillval) för dessa modeller; deras närvaro i fordonet beror på versionen, tillvalen som beställts och försäljningslandet. Vissa utrustningar som planeras komma ut under året kan också finnas med på webbplatsen. Således delges informationen på denna webbplats endast upplysningsvis och är inte uttömmande. Den uppdateras med jämna mellanrum för att täcka alla ändringar på fordonen.

RENAULT förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ta bort eller avbryta denna information utan varsel utan att detta medför några förpliktelser från RENAULT eller från medlemmarna i dess nätverk eller dess anställda.

Instruktionsboken som kan laddas ned från webbplatsen kan vara av en annan version än den som överlämnades med ditt fordon.

Du hänvisas till att alltid använda underhålls- och garantihandlingarna som överlämnades tillsammans med ditt fordon. RENAULT står till din tjänst med sitt nätverk för ytterligare information.

Användaren använder denna webbplats på egen risk. Varken RENAULT, dess filialer eller medlemmar i dess nätverk kan hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador, i synnerhet materiella skador, förlust av data eller program eller ekonomiska skador som kan uppstå till följd av åtkomsten till eller användningen av denna webbplats eller webbplatserna som den är länkad till.