Tillbaka till listan

VÄXELSPAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelväljarspak 1

R : backen.

N : neutralläge.

D : kör normalt iväg framåt.

B : kör iväg framåt med kraftig regenerativ bromsning.

A-kontrollampan visar ilagd växel.

Följande informativa symboler visas ibland på instrumentpanelens display B:

2: läge på den ilagda växeln

3 : läget är tillgängligt från den aktuella positionen genom att väljarspaken 1 förs ett hack framåt eller bakåt

4 : läget är tillgängligt från den aktuella positionen genom att väljarspaken 1 förs två hack framåt eller bakåt.

Symbolerna 3 eller 4 visas för att indikera vilka växlar som kan väljas. Om dessa symboler saknas indikerar detta att växlarna inte kan väljas från det aktuella läget.

Den önskade växeln blinkar på instrumentpanelen om en växel inte är tillgänglig från det läge spaken befinner sig i.

Start

När motorn är igång och meddelandet READY tänds på instrumentpanelen START, STOPP AV MOTORbefinner sig växelspaken automatiskt i läge N.

För att lämna läge N måste du trycka ned den främre bromspedalen.

Håll foten på bromspedalen (kontrollampan c på displayen A slocknar) och lämna läge N.

Bilen kan endast startas om laddningskabeln inte är kopplad till bilen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

Entrycksväljare

Flytta väljarspaken 1 ett eller två hack framåt eller bakåt för att lägga i önskat läge (R, N, D eller B). När du sedan släpper spaken återgår den till ett stabilt läge.

Det valda läget visas på instrumentpanelen tillsammans med 2-kontrollampan framför läget.

Om vissa villkor förhindrar växling från ett läge till ett annat blinkar det önskade läget på instrumentpanelen.

Körning i läge D

Om du väljer läge D när bilen står stilla rullar bilen framåt så fort du släpper upp bromspedalen (utan att trycka på gaspedalen).

Under körningen, lätta trycket på gaspedalen i funktion till den önskade hastigheten.

Körning i läge B

I det här läget kan du köra med ett mer dynamiskt regenerativt läge. När du släpper upp gaspedalen använder bilen regenerativ bromsning för att bromsa ned bilens hastighet. Motorn genererar då en högre elektrisk spänning som gör att drivbatteriet laddas.

Om du väljer läge B när bilen står stilla rullar bilen framåt så fort du släpper upp bromspedalen (utan att trycka på gaspedalen).

I läge B minskar den regenerativa bromsningen om ackumulatorn är kall eller helt urladdad.

Växla från läge D till B eller B till D

Om du vill växla från ett läge till ett annat, för spaken ett eller två hack bakåt.

Det valda läget tänds på instrumentpanelen och kontrollampan 2 bekräftar växelspakens läge.

Det senast valda läget (B eller D) sparas och blir det första av de två lägen som är tillgängliga från det aktuella läget N eller R.

För att lägga i backväxeln

När bilen står stilla, motorn är igång, läge N, D eller B är ilagt och du trycker på bromspedalen och för spaken framåt två hack tänds R på instrumentpanelen.

Backljusen tänds när backväxeln väljs (tändningen påslagen) och, beroende på utrustningsnivå, backkameran BACKKAMERA.

Obs! När motorn är igång och bilen körs i en hastighet mellan 0 och 8 km/h, i läge N eller R behöver du inte trycka ned bromspedalen för att lägga i läge D. Detta är till hjälp vid parkeringsmanövrer som kräver omväxlande växling framåt och bakåt.

Stopp av bil

Med bilen stillastående, stänga av motorn. Friläget läggs i och den elektroniska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Driftstörning

Under körning:

- om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen, tyder detta på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- om meddelandet ”Överhettad automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

När dörren öppnas visas meddelandet ”Välj N” på instrumentpanelen om växelspaken befinner sig i ett annat läge än N och motorn inte är avstängd.

Spakens läge N låser inte drivhjulen mekaniskt, så se till att bilen inte kan flytta på sig innan du lämnar den.

Vid manövrering kan bilens underrede stöta emot t.ex. en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt och bilen kan skadas (t.ex. kan en hjulaxel deformeras), elektriska kretsar eller fordonsbatteriet kan också skadas.

Vidrör inte delarna på kretsen eller eventuella läckor eller vätskor.

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Risk för allvarliga skador eller elchock som kan leda till döden.

ANVÄNDA VÄXELREGLAGET