Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDA VINKELN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system informerar föraren om ett annat fordon befinner sig i registreringsområdet A.

Systemet aktiveras när bilens hastighet uppgår till mellan 30 och 140 km/h.

Den här funktionen använder givare 1 som är installerade i de främre och bakre stötfångarna på båda sidor.

ANM.:

Se till så att inte givarna skyms (smuts, lera, snö etc.).

Om en av givarna är skymd visas meddelandet ”Skymda vinkeln rengör givare” på instrumentpanelen. Rengör givarna.

Denna funktion är en extrahjälp som registrerar om ett fordon befinner sig i döda vinkelns registreringsområde.

Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvaret och skyldigheten att visa uppmärksamhet under körningen.

Föraren ska alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga rörliga hinder (barn, djur, barnvagn, cykel osv.) eller små, smala föremål (stenar, stolpar osv.) befinner sig i döda vinkeln under backningsmanövern.

Aktivering/inaktivering

När bilen står stilla och motorn är igång, öppna multimediaskärmen 2 och välj ”Inställningar”-menyn, fliken ”Fordon”, ”Körassistent”-menyn, ”Varnare döda vinkeln” och välj sedan ”ON” eller ”OFF”.

Indikator 3

En indikatorlampa 3 sitter på de båda backspeglarna 4.

Anm.: Rengör backspeglarna 4 regelbundet så att indikatorerna 3 syns.

Systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd. Om du kör i smala körfält kan det upptäcka bilar i andra körfält.

Funktion

Funktionen ger en varning:

- när bilens hastighet är mellan 30 och 140 km/h;

- när en bil befinner sig i döda vinkelns registreringsområde och rör sig i samma färdriktning som du.

När du kör om en annan bil aktiveras indikatorn 3 endast ifall den omkörda bilen befinner sig i döda vinkeln i mer än en sekund.

Display B

Funktionen är aktiverad och känner inte av någon bil.

Display C

Första varningen: indikatorn 3 innebär att en bil befinner sig i döda vinkeln.

Display D

Om färdriktningsvisaren är aktiverad blinkar indikatorn 3 då den känner av en bil i döda vinkeln på den sida om dig dit du ska svänga. Om du stänger av färdriktningsvisaren visas den första varningen (display C).

Automatisk inaktivering av systemet

- då föremålet inte är i rörelse,

- vid tät trafik,

- vid körning på krokig väg,

- då givarna fram och bak upptäcker ett föremål samtidigt (t.ex. en lång lastbil).

-...

Med tanke på att givarna finns på stötfångarna måste alla ingrepp (reparation, byte, lackering osv.) utföras av kvalificerad fackman.

Funktionsfel

Om systemet upptäcker ett fel visas meddelandet ”Kontrollera skymda vinkeln” på instrumentpanelen. Kontakta en märkesrespresentant.

Systemets detektionskapacitet är inställd efter standardiserad vägbredd. Om du kör på en bredare väg finns risk att systemet inte upptäcker ett fordon i döda vinkeln.

Vid starka elektromagnetiska vågor (t.ex. under högspänningsledningar) eller svåra väderförhållanden (kraftigt regn, snö osv.) kan tillfälliga störningar uppstå i systemet. Var extra uppmärksam på trafiksituationen.

Risk för olycka.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarkameran får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- Komplicerad omgivning (metallbroar, tunnlar, vägar med hinder i vägrenen osv.);

- dåliga klimatförhållanden (snö, hagel, ishalka m.m.);

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- Sensorerna måste hållas rena och fria från modifieringar för att systemet ska fungera korrekt.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

- När bilen körs runt hörn eller i kurvor kan systemet tillfälligt upphöra med avkänning av bilar i närliggande filer.

- Systemet kanske inte reagerar när bilens hastighet skiljer sig markant från andra fordons.

- Om bilen körs om av ett långt fordon (t.ex. långtradare som kör om i ungefär samma hastighet som du kör din bil i) kan systemet avbryta varningen innan omkörningsmanövern är slutförd.

- Bilen körs på en krokig väg.

Avstängning av funktionen

Du måste avaktivera funktionen om sensorerna har skadats (bakre stötfångaren).

ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN