Tillbaka till listan

FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren är en funktion som hjälper dig att bibehålla den hastighet du väljer, den så kallade konstanta hastigheten.

Denna konstanta hastighet kan ställas in på valfri hastighet över 30 km/h.

Reglage

1 Av/på-reglage för farthållare.

2 Knapp för att aktivera och sänka hastigheten (SET/-).

3 Knapp för att aktivera och öka hastigheten eller återuppta en sparad hastighet (RES/+).

4 Pausa funktionen med minnesinställning av farthållaren (0).

5 Av/på-reglage för fartbegränsare.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam. Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidvind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Använd strömställaren 1.

Kontrollampan 6 visas i grått.

Meddelandet ”Farthållare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som visar att farthållaren är aktiverad och väntar på att spara en konstant hastighet.

Inställning av konstantfart

Håll en jämn hastighet (över ca 30 km/h) och tryck på reglaget 2 (SET/-) eller 3 (RES/+): funktionen aktiveras och aktuell hastighet implementeras.

Den konstanta hastigheten ersätter strecken. Farthållaren bekräftas när den sparade hastigheten och varningslampan visas i grönt 6.

Om du försöker aktivera funktionen vid en lägre hastighet än 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir inaktiverad.

Körning

När en konstant hastighet har ställts in och farthållaren är aktiv kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Du kan ändra den konstanta hastigheten genom att trycka på:

- knapp 2 (SET/-) för att sänka hastigheten;

- knapp 3 (RES/+) för att öka hastigheten.

Obs: Tryck på ett av reglagen om du vill ändra hastigheten i korta steg.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida den konstanta hastigheten om du trycker på gaspedalen.

Under tiden som hastigheten överskrids, blinkar den valda hastigheten på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Omöjligt för funktionen att hålla den inställda konstantfarten

Vid kraftig nedåtlutning kan systemet inte bibehålla konstantfarten. Den inställda hastigheten blinkar på instrumentpanelen för att informera dig om situationen.

Om farthållaren inte längre är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- strömställaren 4 (0)

- bromspedalen;

- växla till neutralläge.

Den konstanta hastigheten sparas och visas i grått på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck på knappen 3 (RES/+) om bilens hastighet överstiger 30 km/h.

När hastigheten har ställts in bekräftas aktiveringen av farthållaren genom att den konstanta hastigheten och, beroende på utrustningsnivå, kontrollampan 6 visas.

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

Om farthållaren befinner sig i vänteläge kan du återaktivera den genom att trycka på 2 (SET/-)-knappen, utan att hänsyn tas till den sparade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Farthållarreglagen övergår till vänteläge varje gång ECO-läget aktiveras eller inaktiveras. RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING.

Avstängning av funktionen

Farthållaren inaktiveras när du:

- trycker på reglaget 1. Hastigheten är då inte längre sparad i minnet;

- trycker på reglaget 5. I detta fall väljs fartbegränsaren och det finns ingen sparad hastighet.

Varningslampan 6 slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE