AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

- när du trycker på motorns start/stopp-knapp 1;

eller

- när säkerhetsbältet på förarsätet frigörs;

eller

- när förardörren öppnas;

eller

- när motorn stängs av.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av meddelandet ”Parkeringsbroms aktiverad” och med kontrollampan } som tänds på instrumentpanelen samt med kontrollampan 2 som tänds på kontakten 3.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 2 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

Automatisk funktion (forts.)

Obs! I vissa fall (bromsfel på automatisk parkeringsbroms, manuell frigöring av parkeringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att indikera att den automatiska parkeringsbromsen har frigjorts.

- med motorn igång: när förardörren öppnas

- med motorn avstängd: när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 3 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen lossas sedan när man startar bilen och accelererar.

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 3. Kontrollampan 2 och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på brytaren 1 utan att trycka på pedalerna för att slå på tändningen. Tryck på bromspedalen och tryck sedan kontakten 3: kontrollampan 2 på kontakten och kontrollampan } på instrumentpanelen släcks.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Kontrollampan 2 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen tänds för att visa att parkeringsbromsen är ilagd, och släcks när dörrarna låses.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 3. Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Parkering i backe

När du parkerar i en backe drar du reglaget 3 i några sekunder för att möjliggöra maximal effekt för parkeringsbromsen.

Om du vill parkera utan att dra åt den elektroniska parkeringsbromsen (om det till exempel är risk för frost):

- stäng av motorn med start/stopp-knappen 1;

- Lossa förarens säkerhetsbälte.

- Öppna förardörren.

- Placera, vid behov, ett stöd framför eller bakom hjulen för att säkerställa att bilen står helt stilla.

- frigör den automatiska parkeringsbromsen manuellt (se informationen om ”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen” på föregående sida). Meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen tillsammans med en ljudsignal för att varna dig om att den har frigjorts (detta är normalt).

- stäng förardörren och lås bilen.

När du parkerar i en backe vid väderförhållanden som lera, snö eller is är det möjligt att bilen kan flyttas. Vrid hjulen så att bilen vilar mot ett robust föremål (trottoarkant osv.).

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare). Meddelandet ”Lossa parkering- broms manuellt” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om meddelandet ”Elektriskt fel FARA” eller ”Kontrollera batteri” visas måste du aktivera bilen genom att dra i brytaren 3 i cirka 10 sekunder. Om lutningen och förhållandena kräver det ska du chocka bilens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta en märkesrespresentant.

Driftstörning

- Vid avvikelser tänds varningslampan © på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds varningslampan }. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den automatiska parkeringsbromsen tänds varningslampan ® och meddelandet ”Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksi- tuationen tillåter det.

Lämna aldrig bilen utan att du har placerat väljarspaken i läge N, lagt i handbromsen och stängt av motorn. När bilen står stilla med motorn igång, kan den nämligen sättas i rörelse om du gasar eller en växel är ilagd.

Risk för olycka.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tilllåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.