BILBÄLTEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För allas säkerhet vid all slags körning ska dina medåkande också använda säkerhetsbälten. Tänk på att i vissa länder kan andra lagkrav gälla för åksäkerheten.

För att bilbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge. BAKSÄTE: funktion.

Feljusterade eller vridna bilbälten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

- Sätt dig ordentligt på stolen (när du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge;

- ställ in stolens läge i längdled i förhållande till pedalstället. Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när pedalerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda;

- ställ in rattläget.

Inställning av bilbältet

Luta dig mot ryggstödet.

Axelbandet 1 ska vara så nära halsen som möjligt utan att röra den.

Höftbandet 2 ska ligga platt mot låren och bäckenet.

Säkerhetsbältet ska ligga så nära kroppen som möjligt. Undvik: alltför tjocka kläder och föremål mellan bältet och kroppen.

Låsning

Rulla ut bandet långsamt utan ryck och se till att tungan 3 knäpps fast i låset 5 (kontrollera spärrningen genom att dra i tungan 3). Om remmen blockeras, släpp den tillbaka helt och rulla ut den igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt bältet rulla upp sig och dra sedan ut det igen.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Upplåsning

Tryck på knappen 4, bältet dras in av bältesrullen. Följ rörelsen med handen.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarsidan och, beroende på bilmodell, passagerarsidan fram

Den visas på mittdisplayen 6 när tändningen slås på och om förarens och/eller framsätespassagerarens bilbälte inte är fastspänt (om någon sitter i passagerarsätet).

Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av de två bilbältena inte är fastspänt eller lossas när bilen körs i en hastighet över cirka 20 km/h blinkar varningslampan och en ljudsignal hörs i 120 sekunder.

Obs! Om något föremål ligger på passagerarplatsen kan varningslampan, i vissa fall, tändas och en ljudsignal höras.

Varning för att bilbältet bak inte är fastspänt

(kan variera från bil till bil)

Bilden 7 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på.

Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

- tändningen är på;

- öppning av dörrarna;

- ett bakre bilbälte spänns fast eller lossas.

För att förstå bilden 7:

- Grön indikator: säkerhetsbälte fastspänt.

- Röd indikator: bilbälte ej fastspänt.

När bilens hastighet är under cirka 20 km/h visas bilden 7 under cirka 60 sekunder varje gång ett av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger 20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

- varningslampan blinkar på mittdisplayen;

och

- ett pip hörs i cirka 30 sekunder;

och

- symbolen 7 visas i minst 60 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir röd.

Kontrollera alltid att samtliga baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bakre bilbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätet.

Inställning i höjdled av bilbälte fram

Använd justertappen 8 och ställ in höjden på bältets axelband 1 så att det löper rätt i förhållande till halsen: Tryck på knappen 8 och höj eller sänk bilbältet. Se till att bältet är ordentligt låst.

Bilbälten på sidorna bak 9

De tas på, justeras och tas av på samma sätt som bilbältena fram.

Mittbälte bak

Rulla långsamt ut remmen 10 ur fästet och knäpp fast tungan 11 i det svarta låset 13.

Knäpp fast den löpande tungan 12 i det röda låset 14.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

Nedanstående information gäller bilbälten både fram och bak.

- Inga ändringar får göras som syftar till att ändra de originalmonterade delar på fasthållningsanordningen: säkerhetsbälten, säten och deras fästen. I särskilda fall (t.ex. vid installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

- Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klämma, clips etc.). Ett bälte som inte är riktigt spänt kan förorsaka skador i händelse av olycka.

- Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

- Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

- För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

- Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

- När baksätet sätts tillbaka ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

- Var noga med att sätta in bältestungan i rätt lås.

- Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

- Försäkra dig om att låsningsenheten är i rätt position (den får inte vara dold, nedtyngd, sitta fast etc. pga. personer eller föremål).