Tillbaka till listan

LUFTKONDITIONERING: information och användningsråd

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Användningsråd

I vissa fall (avstängd luftkonditionering, igångsatt luftrecirkulation, ventilationshastighet noll eller svag etc.) kan det bildas imma på bilens vindruta och rutor.

Vid imma, använd funktionen ”Sikt” för att ta bort imman och sätt igång luftkonditioneringen i automatläget för att undvika att imma bildas.

Service och skötsel

För bytesintervall, se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Räckvidd

För bilar utrustade med luftkonditionering är det normalt att energiförbrukningen ökar när systemet är igång.

Råd för att minimera energiförbrukningen och därmed bidra till att bilens räckvidd bibehålls:

Kör med ventilationsmunstyckena öppna och rutorna stängda. Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

Privilegiera:

- användning av programmering av luftkonditionering eller fjärraktivering före avfärd. Se ”Luftkonditionering: programmering” och ”Luftkonditionering: fjärrstängning” i kapitel 2;

- användning av EKO-läget under färd. Använd helst EKO-läget (se ”EKO-lägets funktion” i kapitel 2).

Driftstörningar

Ta alltid kontakt med din märkesrepresentant om du konstaterar något funktionsfel.

- Försämrad effekt på is- och imborttagningen eller luftkonditioneringen. Orsaken kan vara att kupéfiltret är igensatt.

- Ingen kylning eller uppvärmning. Kontrollera att reglagen är rätt inställda och säkringarna hela. Stäng annars av systemet.

Vatten under bilen

När luftkonditioneringen använts en längre tid, är det normalt att kondensvatten från kylanläggningen droppar under bilen.

Använd luftkonditioneringen regelbundet, även när det är kallt, och låt den vara igång i ca 5 minuter minst en gång i månaden.

Bilar utrustade med ECO-läget

När ECO-läget är aktiverat kan luftkonditioneringens prestanda försämras. Se avsnittet ”Råd vid körning, Ekokörning” i kapitel 2.

Öppna aldrig kylmediekretsen. Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Kylmediekretsen kan innehålla fluorerade växthusgaser.

Beroende på bil finns följande information på etiketten A som sitter i motorrummet.

Om etiketten finns och var den sitter A varierar från bil till bil.

Ñ Typ av kylmedium

Typ av olja i luftkonditioneringskretsen

Lättantändlig produkt

Läs instruktionsboken

Service och skötsel

Mängd kylmedium som finns i bilen.

x,xxx kg

Global uppvärmningspotential (koldioxidekvivalent).

GWP xxxxx

Mängd i vikt och i koldioxidekvivalent.

Koldioxidekvivalent x,xx t

Endast specialutbildade personer får göra ingrepp i kylanläggningens system. Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).