AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak 1

P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

M: manuellt läge

+: högre växel

-: lägre växel

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelen A.

Obs! Tryck på knappen 2 för att gå från läge D eller N till R eller P.

Åtgärd

Starta motorn med växelväljaren 1 i läge P och starta motorn.

När du lämnar läget P måste du trycka på bromspedalen innan du trycker på upplåsningsknappen 2.

Håll foten på bromspedalen (kontrollampan Ó på displayen slocknar) och lämna läget P.

Lägg enbart i D ellerR när bilen står stilla, med foten på bromsen, gaspedalen uppsläppt och motorn igång.

Körning i automatläge

Placera spaken 1 i läge D.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatiken sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

I vissa fall (parkerad i en brant backe etc.), kan det krävas mycket kraft för att flytta växelspaken från läge P till ett annat läge.

Körning i automatiskt läge (forts.)

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Då sker en s.k. kickdown-nedväxling som innebär att en lägre växel automatiskt väljs om motorvarvtalet tillåter det.

Körning i manuellt läge

Flytta växelväljarspaken 1 till läget D och flytta sedan spaken åt höger till läget M.

Om du stöter till spaken flera gånger kan du lägga i växlarna manuellt:

- stöt till spaken framåt om du vill lägga i en lägre växel;

- stöt till spaken bakåt, om du vill lägga i en högre växel.

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelens display.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Kontrollera att kontrollampan P på instrumentpanelen aktiveras innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Speciella körförhållanden

- Om vägens beskaffenhet på grund av kurvor och branta backar gör att du inte kan behålla automatläget (t.ex. i bergstrakter) bör du övergå till manuellt läge. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att vintertid undvika att motorn tjuvstannar, vänta några sekunder innan du lämnar läge P eller N och flyttar spaken till D eller R.

Stopp av bil

Släpp upp gaspedalen, tryck ner bromspedalen och för växelväljaren till läget P medan du håller kvar foten på pedalen: drivhjulen är mekaniskt låsta.

Se till att den automatiska parkeringsbromsen är åtdragen.

Anm. om bilen är parkerad i en brant backe med läge P ilagt, visas meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Driftstörning

- om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- om meddelandet ”Överhettad automatlåda" visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner;

- Felsökning av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

När spaken är aktiverad trycker du ner bromspedalen om spaken fastnar i P. Det går att frigöra spaken manuellt. För att göra detta, lossa den nedre delen av spaken och placera ett verktyg (styvt skaft) i spåret 3 (sitter till höger eller vänster om spaken). Tryck samtidigt på verktyget (styvt skaft) och 2-knappen för att frigöra spaken.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.