Tillbaka till listan

SYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menyn ”System”

Gå till systeminställningarna

På huvudmenyn trycker du på ”System”. Med menyn ”System” kan du komma åt och ställa in följande element:

- "Startsidor"

- ”Användarprofil”;

- ”Skärm”;

- ”Ljusstyrka”;

- ”Volym”;

- ”Språk”;

- ”Tangentbord”;

- ”Datum och tid”;

- ”Enheter”;

- ”Röststyrning”;

- "Systeminformation",

- „Förslagsruta”;

- „Allmän återställning”;

- „Smarttelefonsspegling”.

"Startsidor"

Med den här menyn kan du ställa in konfigurationen för startsidorna. De tre startsidorna som finns tillgängliga visas på den övre delen av skärmen för att du ska kunna se en förhandsvisning av dina val.

Tillgängliga widgets finns på skärmens nedre del och kan visas på flera sidor.

Tryck på önskad widget, för den dit du vill ha den och släpp den sedan på en av de tre startsidorna.

För att ta bort vald applikation från startsidorna, tryck på knappen ”X” 1 på applikationen inom området för förhandsvisningen.

För mer information, se kapitlet ”Lägga till och hantera widgets”.

"Användarprofil"

Med den här menyn kan du välja en användarprofil som kan användas i systemet. Välj önskad användarprofil.

Ändra namn på användarprofilen

Tryck på 2 och sedan på ”Byt namn” för att ändra namnet på användarprofilen med hjälp av knappsatsen.

Byta foto till användarprofilen

Tryck på 2 och sedan på ”Ändra foto”. Du kan välja en bild från listan över sparade bilder eller från en kringutrustning med extern lagring ( USB-minne, SD-kort osv.). För att göra det sistnämnda, tryck på 3 och sedan på ”Anpassad bild” och välj den externa källan.

Kopiera och återställa en profil

Tryck på snabbmenyn 2 > ”Kopiera” och välj den andra profilen som ska tas bort. Vald profil tas bort och ersätts med den kopierade profilen.

Tryck på snabbmenyn 2 > ”Återställ aktuell profil” för att återställa den valda profilen.

Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på din användarprofil:

- systemets språk,

- avståndsenhet (om tillgängligt),

- konfiguration av startsidan,

- displayinställningar,

- Multi-Sense-inställningar

- inställningar för stämningsbelysning,

- justera förarstolens läge,

- inställningar för ytterbackspegel;

- massageinställningar,

- presets,

- radioinställningar,

- navigeringsinställningar,

- navigeringshistorik,

- navigeringsfavoriter,

- Sekretessinställningar

”Skärm”

Via den här menyn kan du komma åt följande information:

- "Central display"

- "Cockpit-visning"

- "Head-up display".

"Central display"

Välj ”Negativt team” eller "Positivt tema" för att ändra multimediaskärmens utseende.

Tryck på ”+” eller ”-” för att ställa in skärmens dags-/nattljus.

Anm.: inställningarna för ”Avbländning dag-läge” är inaktiverade nattetid och inställningarna för ”Avbländning natt-läge” är inaktiverade dagtid.

"Cockpit-visning"

Använd den här menyn för att justera ”Avbländning natt-läge”

För att ställa in ljusstyrkan, tryck på ”+” eller ”-”.

Obs! Fuktionen "Avbländning natt-läge" aktiveras endast när lamporna är tända.

För att justera styrkan (sikt, volym osv.), tryck på ”+” eller ”-” eller bläddra bland siffrorna.

"Head-up display"

Med den här menyn kan följande parametrar ställas in:

- Aktivering/inaktivering: välj "On" eller "OFF" för att aktivera eller inaktivera funktionen "Head-up display".

- "Auto ljusreglering": välj "On" för att justera ljusstyrkan automatiskt.

- "Avbländning dag-läge": justera nivån genom att trycka på "+" eller "-".

- "Avbländning natt-läge": justera nivån genom att trycka på "+" eller "-".

Anm.:

- det här alternativet inaktiveras när funktionen Auto ljusreglering är aktiverad.

- inställningarna för ”Avbländning dag-läge” är inaktiverade nattetid och inställningarna för ”Avbländning natt-läge” är inaktiverade dagtid.

- Höjd: tryck på pilarna uppåt eller nedåt för att ställa in höjden på head-up-displayen.

ANM.: dessa inställningar är endast tillgängliga då head-up-displayen är aktiverad.

”Ljusstyrka”

Med den här menyn kan du ställa in ljusstyrkan:

- på instrumentpanelen,

- på multimediaskärmen,

- på head-up-displayen.

Justera styrkan genom att trycka på "+" eller "-".

”Volym”

Med den här menyn kan du ställa in följande parametrar genom att trycka på ”+” eller ”-”:

- huvudvolym,

- telefonens ringsignal,

- telefonsamtal,

- navigering

- varningar,

- knapparnas ljud,

- volym för färdriktningsvisare:

- upptäckt av föremål,

- filbytesvarning

- röstkommandon.

För att initiera om ditt val, tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på ”Återställ”.

Anm.:

- 0 = tyst läge;

- tillgängliga inställningar kan variera.

”Språk”

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

”Tangentbord”

I den här menyn kan du välja en av följande virtuella knappsatser:

- "Alfabetisk"

- ”Azerty”

- ”Qwerty”

- ”Qwertz”

- ”Kyrilliska"

- ”Grekiska”,

- ”Arabiskt”,

- ”Hebreiskt”

- ”Hindi”

- ”Persiskt”.

Nyinitiering

Tryck på knappen till snabbmenyn och sedan på ”Återställ” för att återgå till standardvärdena.

"Datum och tid"

Med den här menyn kan du ställa in systemets klocka och visat tidsformat. Du rekommenderas att välja automatisk inställning.

”Enheter”

I den här menyn kan du välja enhet för avstånd: ”km” eller ”miles”.

”Röststyrning”

Med den här menyn kan du välja mellan en manlig och en kvinnlig röst.

"Systeminformation"

Med den här menyn kan du visa olika uppgifter om systemet:

- mjukvarans version,

- bootversion,

- nätstatus,

- information HUID,

- licens,

- navigeringsinformation,

- aktuellt språk,

- uppdatering av systemet.

”Förslagsruta”

Med den här menyn kan du visa aviseringar under körningen. Aktivera/inaktivera visning av aviseringar i följande kategorier:

- ”Meddelanden”.

- "Navigering"

- "Multimedia"

- ”Telefon”,

- ”Fordon”

- ”Appar”

- ”System”

- "Övrigt".

Anm.: när funktionen "Meddelanden" inaktiveras, leder det till att alla kategorier ovan inaktiveras automatiskt.

”Allmän återställning”

Med den här funktionen kan du återställa alla inställningar i systemet till ursprungligt läge. Alla uppgifter och all konfiguration tas bort.

Om du vill göra en allmän återställning trycker du på knappen till snabbmenyn från menyn ”System” och sedan på ”Allmän återställning”.

Då bekräftelsen kommer upp på skärmen, trycker du på ”Ja” för att godkänna.

Anm.:

- efter återställningen startar systemet om på det fabriksinställda språket. Information om att byta språk finns i motsvarande avsnitt i det här kapitlet;

- till skillnad från funktionen ”Allmän återställning”, uppstår inte någon dataförlut om systemet återställs genom att av/på-knappen på frontpanelen trycks in en längre stund.

”Smarttelefonsspegling”

Via den här menyn kan du komma åt följande funktioner:

- "Automatisk start": automatiska aktiveringar "Android Auto™" eller "CarPlay™" i multimediasystemet.

- "Guide": visar ett självstudieprogram om hur du använder "Android Auto™"- och "CarPlay™"-applikationerna med hjälp av multimediasystemet.

Mer information finns i instruktionsboken som finns tillgänglig i multimediasystemet. Tryck på knappen till snabbmenyn från menyskärmen "System" och sedan på "Användarhandbok".

Menyn System