Tillbaka till listan

VINDRUTETORKNING, VINDRUTESPOLNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bil med intervallvindrutetorkare

A en torkning

En hastig tryckning gör att vindrutetorkarna går fram och tillbaka en gång.

B stoppläge

C intervalltorkning

Torkarna stannar flera sekunder mellan slagen. Du kan ändra tidsintervallen mellan slagen om du vrider på ringen 2.

D långsam torkarhastighet

E snabb torkarhastighet

ANM.:

Om du stannar bilen under körning, sänks torkarhastigheten.

De kommer att gå från en snabb kontinuerlig hastighet till en långsam kontinuerlig hastighet. Så snart bilen rör sig återgår torkarna till den hastighet som ursprungligen valdes.

Varje gång reglaget 1 ställs in upphävs den automatiskt valda torkarhastigheten.

Lägena AC och D kan användas när tändningen är påslagen. Läget E kan endast användas när motorn är igång.

Torkarbladets effektivitet

Kontrollera torkarbladens skick. Livslängden beror på dig:

- de ska hållas rena: rengör torkarbladen och rutan regelbundet med tvålvatten,

- använd inte torkarna om rutan är torr.

- lossa dem från rutan om de inte har använts under en längre tid.

De ska alltid bytas när de börjar bli slitna, dvs. ungefär en gång om året. TORKARBLAD: byte.

Användningsföreskrifter för torkarblad

- vid kallt väder eller snö ska du rengöra rutan innan du sätter igång torkarbladen (risk för att torkarmotorn överhettas),

- se till att inga föremål är i vägen för torkarbladen.

Bil utrustad med vindrutetorkare med regnsensor

Regngivaren sitter på vindrutan, framför innerbackspegeln.

A en torkning

En hastig tryckning gör att vindrutetorkarna går fram och tillbaka en gång.

B stoppläge

C automatisk torkningsfunktion

När du har valt detta läge känner systemet av om det finns vatten på vindrutan och sätter igång vindrutetorkarna i lämplig hastighet. Man kan ändra igångsättningsnivån och tiden mellan torkningarna om man vrider på ringen 2:

- F: lägsta känslighet;

- G: högsta känslighet.

Ju högre avkänningen är, desto snabbare reagerar vindrutetorkarna och desto mer ökar torkarhastigheten.

Då automatisk torkning aktiveras eller då avkänningen höjs, går vindrutetorkarna fram och tillbaka en gång.

ANM.:

- regngivaren är endast en extra hjälp. Vid nedsatt sikt måste föraren aktivera vindrutetorkarna manuellt. Vid dimma eller snöfall startar inte torkningen automatiskt utan måste kontrolleras av föraren.

- vid minusgrader går den automatiska torkningen inte i gång när bilen startas. Den aktiveras automatiskt när bilen har kommit upp i en viss hastighet (ca 8 km/h).

- aktivera inte automatisk torkning vid torrt väder

- ta bort all is från vindrutan innan du sätter igång torkarna.

- vid tvätt av bilen i automattvätt, placera ringen 1 i läget B för att inaktivera automatisk torkning.

Funktionsfel

Vid fel på funktionen automatisk torkning kan läget intervalltorkning användas.

Kontakta din återförsäljare.

Regngivarens funktion kan avbrytas i händelse av:

- skadade vinrutetorkare; en hinna av vatten eller efter torkarbladet inom givarens avkänningsområde kan öka torkarhastigheten eller reaktionstiden för automatisk torkning.

- en vindruta med sprickor vid sensorn eller en vindruta täckt av smuts, insekter, is, tvättvax eller vattenavstötande kemikalier; vindrutetorkaren blir mindre känslig eller reagerar inte alls.

D långsam torkarhastighet

E snabb torkarhastighet

ANM.:

Om du stannar bilen under körning, sänks torkarhastigheten.

Från snabb torkarhastighet går den över till långsam torkarhastighet.

Så fort bilen rullar igen återställs den ur-sprungligen inställda torkarhastigheten.

Varje gång reglaget 1 ställs in upphävs den automatiskt valda torkarhastigheten.

Försiktighetsåtgärder

- Om det är is på rutan, kontrollera att bladen inte sitter fast innan du sätter igång torkningen. Om du startar torkningen när bladen sitter fast i rutan, finns risken att både torkarbladen och torkarmotorn förstörs.

- Aktivera inte vindrutetorkarna på en torr skärm. Detta kan leda till förtida slitage eller skador på torkarbladen.

Lägena A och D kan användas när tändningen är påslagen.

Lägena C och E kan endast användas när motorn är i gång.

Särskilt läge för torkarna fram (serviceläge)

I detta läge går det att lyfta torkarna och få bort bladen från vindrutan.

Detta kan vara användbart vid:

- vid rengöring av torkarbladen;

- vintertid, om torkarbladen behöver lösgöras från vindrutan;

- byt ut torkarbladen TORKARBLAD: byte.

Ha tändningen påslagen men motorn avstängd och för torkarreglaget helt ned (läget för hög torkarhastighet). Torkarna stannar i ett läge där de är fria från motorhuven.

För att återställa torkarna, försäkra dig först om att de är ordentligt nedfällda mot vindrutan och för sedan reglaget till läge B (stopp) med tändningen påslagen.

Placera torkarna på vindrutan innan du slår på tändningen. I annat fall finns det risk för att motorhuven eller torkarna skadas när de slås på.

Anm.: för att återställa bladen i rätt läge efter bytet, ska du se till att bladen vilar mot vindrutan, slå på tändningen och starta torkarreglaget.

Rengör vindrutan om något (smuts, snö, is osv.) skymmer sikten (även mittenområdet bakom innerbackspegeln) innan du sätter i gång torkarna (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas).

Stäng av torkningen om något ligger i vägen för torkarbladen.

Ta bort det som ligger i vägen och starta torkningen med torkarreglaget.

Innan du gör något med vindrutan (biltvätt, isborttagning, rengöring etc.), för reglaget 1 till läge B (stopp).

Risk annars för skador.

Vindruterengöring

Slå på tändningen, dra i reglaget 1 och släpp det.

En kort dragning sätter igång spolarna och dessutom går vindrutetorkarna fram och tillbaka en gång.

En längre dragning sätter igång spolarna och dessutom går vindrutetorkarna fram och tillbaka tre gånger och efter några sekunder en fjärde gång.

Anm.: vid minusgrader finns det risk för att spolarvätskan fryser på vindrutan, vilket försämrar sikten. Värm vindrutan med imborttagningsreglaget innan du gör rent den.

Vid arbete under motorhuven, se till att torkarreglaget är i läge B (stopp).

Risk för allvarliga skador

Strålkastarspolare

Tända strålkastare

Om bilen är utrustad med strålkastarspolare sätts de igång samtidigt som vindrutespolarna, då du drar reglaget 1 mot dig i cirka två sekunder när motorn är igång.

Strålkastarspolarna kan också sättas igång genom tre långa dragningar på vindrutespolarreglaget.

Obs! För att strålkastarspolarna ska kunna fungera vintertid, håll spolarmunstyckenas kåpor rena från snö och avfrosta dem med en avfrostningsspray.

Det är en god idé att rengöra strålkastarglasen regelbundet, eftersom smuts gärna fastnar.

När du når spolarvätskans miniminivå kan strålkastarspolarkretsen tömmas.

Fyll på spolarvätska och aktivera den, med motorn i gång för att fylla den igen.

Vid arbete under motorhuven, se till att torkarreglaget är i läge B (stopp).

Risk för allvarliga skador