Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

- genom att trycka på motorns start/stopp-knapp 1 eller genom att vrida tändnyckeln 2 till läge ”ON 2;

eller

- när säkerhetsbältet på förarsätet frigörs;

eller

- när förardörren öppnas;

eller

- på bilar med automatväxellåda, när läge P är ilagt.

I alla övriga fall, till exempel när motorn har stannat eller befinner sig i vänteläge på grund av funktionen Stop and Start FUNKTION STOP AND START, den automatiska parkeringsbromsen aktiveras inte automatiskt.

Det manuella läget måste då användas.

Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell funktion”.

Iläggningen av den automatiska parkeringsbromsen bekräftas av meddelandet ”Parkeringsbroms aktiverad”, med kontrollampan } som tänds på instrumentpanelen samt med kontrollampan 4 som tänds på kontakten 3.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 4 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

Automatisk funktion (forts.)

Obs! I vissa fall (bromsfel på automatisk parkeringsbroms, manuell frigöring av parkeringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att indikera att den automatiska parkeringsbromsen har frigjorts.

- med motorn igång: när förardörren öppnas;

- med stillastående motor (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 3 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Kontrollampan 4 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen tänds för att visa att parkeringsbromsen är ilagd, och släcks när dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen är frigjord:

- när fordonet börjar accelerera,

eller

- om du växlar från P-läge på bilar med automatisk växellåda.

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i spaken 3: kontrollampan 4 tänds på kontakten och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Kontrollampan 4 på brytaren 3 och kontrollampan } på instrumentpanelen tänds för att visa att parkeringsbromsen är ilagd, och släcks när dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på 1-knappen utan att trycka på bromspedalen eller vrida nyckeln  2 till ”ON”-läget 2 för att aktivera tändningen.

Tryck på bromspedalen och tryck sedan kontakten 3: kontrollampan 4 på kontakten och kontrollampan } på instrumentpanelen släcks.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 3.

Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande underlag eller med släp drar du i brytaren 3 i några sekunder för att få maximal bromsning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frost t.ex.):

- Lägg i en växel eller P-läget: drivhjulen låses mekaniskt av drivaxeln.

- Stäng av motorn genom att trycka på motorns start/stopp-knapp 1 eller genom att vrida nyckeln 2.

- Lossa förarens säkerhetsbälte.

- Öppna förardörren.

- Frigör den automatiska parkeringsbromsen manuellt (se föregående informationen om ”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen”).

Om förarens bilbälte frigörs innan bilen står helt stilla, se till att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen: varningslampan }på instrumentpanelen tänds som en bekräftelse.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Om meddelandet ”VARNING Elektriskt fel” eller ”Kontrollera batteriet” eller ”VARNING Bromssystem fel” visas måste du bromsa bilen genom att lägga i 1:ans växel (på manuella växellådor), P-läget (på automatväxellådor) eller genom att dra i reglaget 3 i cirka 10 sekunder.

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar vid blens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta din märkesrepresentant.

Lämna aldrig bilen utan att du har placerat väljarspaken i läge P och stängt av motorn. När bilen står stilla med motorn igång och en växel ilagd kan bilen nämligen börja röra sig.

Risk för olycka.

Versioner med automatväxellåda

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare).

Meddelandet ”Lossa parkering- broms manuellt” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tillåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Funktionsfel

- Vid avvikelser tänds lampan © på instrumentpanelen och ett meddelande ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds även lampan }.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den automatiska parkeringsbromsen tänds lampan ® och meddelandet ”Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksituationen tillåter det.

Det är följaktligen viktigt att se till att bilen står stilla genom att lägga i 1:ans växel (manuell växellåda) eller läget P (automatväxellåda). Om lutningen kräver det, sätt kilar under bilen.