Tillbaka till listan

LARM VID ÖVERSKRIDNING AV KÖRFIL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av informationen i kameran 1 varnar funktionen föraren om en heldragen eller streckad linje korsas eller när bilen närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att färdriktningsvisaren har aktiverats.

Obs! Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Funktionen för varning för överskridande av linje korrigerar inte bilens bana.

Aktivering/inaktivering

Om du vill aktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Körfältsassistans” på instrumentpanelen. Meddelandet ”Vingelvarning på” och kontrollampan ”” visas på instrumentpanelen.

Om du vill inaktivera funktionen, tryck på reglaget 2 tills du kan välja ”Vingelvarning av” (eller, beroende på utrustningsnivå ”Vingelvarning av”) på instrumentpanelen. Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Funktion

När funktionen är aktiverad visas kontrollampan och de vänstra och högra linjerna 3 visas i grått på instrumentpanelen.

Funktionen kommer att larma om:

- Hastigheten är cirka 70-180 km/h.

och

- Kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna 3 är vita.

Funktionen aktiveras när bilen korsar en linje eller när närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att färdriktningsvisaren har aktiverats.

Funktionen varnar föraren:

- Ratten vibrerar.

och

- Kontrollampan och indikatorn för korsad linje 3 blir röda.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Tillfälligt inte tillgängligt

- Mycket snabbt överskridande av linje;

- fortsatt körning på en linje;

- 4 sekunder efter filbyte

- snäva kurvor;

- nedsatt sikt;

- aktivering av färdriktningsvisaren

- kraftig acceleration;

-...

När funktionen inte är tillgänglig blir kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna gråa på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd;

- kameran är skymd

- när kontrollampan ® visas.

Kontrollampan och de vänstra och högra linjeindikatorerna blir gråa på instrumentpanelen.

Inställningar

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 4:

- ”Vibreringsintensitet”: ställ in rattvibrationerna

- ”Varning”: ställa in känsligheten för linjedetektering. För att göra det, välj:

- ”Late”: linjen detekteras när bilen överskrider den;

- ”Standard”: linjen detekteras när bilen är på väg mot den;

- ”Early”: linjen detekteras när bilen är nära den.

Inställningar (forts.)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Stanna bilen och tryck på brytaren 5 tills du kan välja fliken ”Fordon”;

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på strömställaren 8 OK,

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på strömställaren 8 OK,

- tryck på 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Vingelvarning vibration” or ”Vingelvarning känslighet”. Tryck på omkopplaren 8 OK,

- Tryck på 6 eller 7 flera gånger för att justera inställningen Tryck på 8 OK.

Driftstörning

Vid funktionsfel försvinner de vänstra och högra linjeindikatorerna (och, beroende på utrustningsnivå, kontrollampan ) eller förblir gråa på instrumentpanelen.

I vissa fall sker detta tillsammans med meddelandet ”Kontrollera främre kamera” eller att varningslampan © tänds på instrumentbrädan.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan kamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där kameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

Risk för falsklarm och missade varningar