Tillbaka till listan

BELYSNING OCH DIMLJUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Parkeringsljus

Vrid på ringen 2 tills symbolen hamnar mitt för märket 3:

Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Tändning av varselljus

Varselljusen tänds automatiskt då motorn sätts på och släcks automatiskt då motorn stängs av, utan att du behöver använda spaken 1.

k Halvljus

Manuell funktion

Vrid på ringen 2 tills symbolen hamnar mitt för märket 3: Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Automatisk funktion

(kan variera från bil till bil)

Vrid på ringen 2 tills symbolen AUTO syns mitt för märkningen 3: med motorn igång tänds eller släcks halvljusen automatisk beroende på de yttre ljusförhållandena, utan att man rör reglaget 1.

Beroende på bil tänds halvljusen automatiskt efter att torkarbladen använts flera gånger.

á Helljus:

Tänd halvljusen och skjut på spaken 1 med motorn igång. Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Om du vill återgå till halvljusläget, dra regla- get 1 mot dig igen.

När helljusen inaktiveras återgår halvljusen till sin vanliga position.

Automatiska helljus

Beroende på fordon tänder och släcker det här systemet helljuset automatiskt. Funktionen använder en kamera som sitter bak på den invändiga backspegeln för att detektera fordon som du ligger bakom och mötande fordon.

Helljusen tänds automatiskt om:

- det externa ljuset är lågt;

- inget annat fordon, eller belysning detekteras;

- bilens hastighet är högre än ca 40 km/h.

Om ett av villkoren nedan inte uppfylls går systemet över till halvljusen.

Obs: Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Systemet kan störas under vissa villkor, bland annat :

- extrema klimatförhållanden (regn, snö, dimma m.m.),

- täckt vindruta eller kamera;

- när ett fordon bakom eller framför har en dålig eller dold belysning;

- felaktig inställning av de främre strålkastarna;

- reflexsystem,

- ...

Automatiska helljus (fortsättning)

Aktivering/inaktivering

Aktivera automatiskt helljus:

- vrid ringen 2 tills symbolen AUTO kommer mitt för märket 3;

- tryck på reglaget 1.

Varningslampan visas på instrumentpanelen.

Inaktivera automatiskt helljus:

- dra i reglaget 1;

- eller vrid ringen 2 till ett annat läge än AUTO.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Obs: Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera Ljusautomatik” visas på instrumentpanelen inaktiveras systemet.

Kontakta en märkesrepresentant.

Om ett bärbart navigeringssystem används i området vid vindrutan under kameran kan det störa funktionen av systemet ”automatiska helljus” (risk för reflexer på vindrutan).

Systemet ”automatiska helljus” kan inte under några omständigheter ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar gällande fordonets belysning och dess anpassning till villkoren i fråga om ljusstyrka, sikt och cirkulation.

Släckning

Ljusen släcks automatiskt när motorn stängs av och förardörren öppnas eller när du låser bilen. Nästa gång motorn startas tänds ljusen igen i det läge ringen 2 är inställd.

ANM.: Om dimljusen är tända släcks inte belysningen automatiskt.

Ljudsignal för glömt ljus

Om ljusen är på men motorn är avstängd hörs en ljudsignal när förardörren öppnas och indikerar att ljusen fortfarande är tända.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera Belysning” och kontrollampan © visas och kontrollampan k blinkar på instrumentpanelen, tyder detta på ett belysningsfel.

Fråga din märkesrepresentant.

Funktionen welcome and goodbye

(kan variera från bil till bil)

När funktionen är aktiverad tänds varselljusen och parkeringsljusen bak automatiskt då systemet känner av kortet eller då bilen låses upp.

De släcks automatiskt:

- ungefär en minut efter att de tänts;

- vid start av motorn beroende på belysningsreglagets läge;

eller

- vid låsning av bilen.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Information om hur du aktiverar och inaktiverar den externa välkomstfunktionen hittar du i anvisningarna för bilens multimediasystem.

Välj ”ON” eller ”OFF”.

Ledljusfunktion

Med den här funktionen kan sidljusen och halvljusen tändas tillfälligt (för att lysa upp en port eller liknande).

Med motorn avstängd och med ringen 2 i AUTO, dra reglaget 1 mot dig: sidoljusen och halvljusen kommer att tändas under cirka 30 sekunder tillsammans med kontrollamporna š och k på instrumentpanelen.

För att förlänga den här perioden kan du dra i reglaget upp till fyra gånger (den totala tiden är begränsad till ca två minuter).

Meddelandet ”Följ mig hem _ _ _” och hur lång tid lamporna kommer vara tända visas på instrumentpanelen för att bekräfta åtgärden. Sedan kan du låsa bilen.

Om du vill stänga av ljuset innan det slocknar automatiskt vrider du ringen 2 till valfritt läge och sedan tillbaka till läget AUTO.

g Dimstrålkastare

Vrid innerringen 4 på reglaget 1 tills symbolen kommer mitt för märket 3 och släpp sedan.

Motsvarande kontrollampa tänds på instrumentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

Dimbakljus

Vid mittringen 4 tills symbolen kommer mitt för märket 3 och släpp sedan.

Motsvarande kontrollampa tänds på instrumentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

För att inte störa medtrafikanter i bakomkörande fordon bör dimbakljuset släckas när det inte längre behövs.

Släckning

Vrid på mittringen 4 igen tills 3-symbolen befinner sig mitt emot symbolen för dimljusen. Motsvarande kontrollampa släcks på instrumentpanelen.

När ytterbelysningen släcks, släcks också dimbakljuset.

Vid dimma, snö eller föremål som sticker ut från taket, tänds inte belysningen alltid automatiskt.

Föraren bestämmer själv om dimljusen ska tändas. Kontrollamporna på instrumentpanelen informerar om när de är tända (kontrollampan tänd) eller släckta (kontrollampan släckt).