Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av ultraljudssensorerna (indikerade med pilarna 3) som är monterade i bilens stötfångare hjälper den här funktionen dig att hitta åtkomliga parkeringsplatser och ger dig assistans under parkeringsmanövern.

Ta bort händerna från ratten. Du styr enbart:

- gaspedalen;

- bromspedalen;

- växelspaken.

Du kan när som helst återta kontrollen genom att vrida på ratten.

Igångsättning

När bilen står stilla eller när du kör under cirka 30 km/h:

- Tryck på omkopplaren 2. Kontrollampan på omkopplaren 2 tänds och A visas på multimediaskärmen 1.

- Sätt på körriktningsvisaren åt det håll du vill parkera.

ANM.

Kontrollera att sensorerna, som indikeras av pilarna 3, inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör monterat fram eller bak på bilen.

Val av manöver

Systemet kan hjälpa dig med fyra olika manövrar:

- fickparkering,

- vinkelrät parkering,

- snedparkering,

- att lämna en parkeringsficka.

Öppna 1 multimediaskärmen och välj den manöver du vill utföra.

Obs! Då du startar bilen, eller efter att du fickparkerat med systemets hjälp, är det standard att systemet föreslår manövern lämna parkeringsficka. I övriga fall kan standardmanövern ställas in på multimediaskärmen 1. För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

När systemet startas aktiveras parkeringsassistansen. I de bilar som är utrustade med backkamera underlättas förarens visualisering av manövern. PARKERINGSASSISTANS, BACKKAMERA.

Funktion

Parkering

Så länge du kör långsammare än 30 km/h söker systemet efter lediga parkeringsplatser på den sida av bilen som föraren valt.

Anm.: Om det finns lediga parkeringsplatser på andra sidan av bilen, sätt på körriktningsvisaren på den sidan så att systemet kan söka efter platser där.

När systemet hittar en plats visas denna på multimediaskärmen, märkt med ett litet ”P”. Kör långsamt, med körriktningsvisaren på åt det håll där parkeringsplatsen finns, tills en ljudsignal hörs och meddelandet ”Stoppa” visas.

Platsen markeras då på multimediaskärmen med ett stort ”P”.

- Stanna bilen,

- lägg i backen.

Kontrollampan tänds på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- Släpp ratten.

- Följ instruktionerna som visas på multifunktionsskärmen 1.

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h.

Varningslampan på instrumentpanelen slocknar och en ljudsignal hörs, vilket betyder att manövern är slutförd.

Lämna en parkeringsficka

- Tryck kort på omkopplaren 2.

- Välj läget ”Lämna parkeringsficka”;

- Sätt på färdriktningsvisaren åt det håll du vill köra ut.

- Håll in omkopplaren 2 (cirka två sekunder).

Kontrollampan tänds på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

- Släpp ratten.

- Utför manövern framåt och bakåt genom att följa instruktionerna som visas på multimediaskärmen 1 och med hjälp av parkeringsassistansens systemsignaler.

Hastigheten får inte överstiga 7 km/h.

När bilen befinner sig i position för att lämna parkeringsplatsen slocknar kontrollampan på instrumentpanelen och en ljudsignal och ett meddelande visas på multimediaskärmen 1 för att bekräfta att manövern är slutförd.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan alltså aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar under manövern (föraren ska alltid vara redo att bromsa).

Vid manövrering kan ratten vridas snabbt. Placera inte händerna i ratten och se till att ingenting har fastnat i den.

Avbryta eller återuppta manövern

Manövern avbryts i följande fall:

- du tar tag i ratten;

- bilen står stilla under en längre tid;

- ett föremål är i vägen och gör att manövern inte kan slutföras;

- motorn stängs av;

- en dörr eller bakluckan öppnas.

Kontrollampan på omkopplaren 2 slocknar, varningslampan släcks på instrumentpanelen och en ljudsignal bekräftar att manövern har avbrutits. Orsaken till att manövern avbröts visas på multimediaskärmen 1.

Se till att:

- du inte håller i ratten;

och

- alla dörrar och bagageluckan är stängda;

och

- inga hinder är i vägen;

och

- motorn är igång.

När kontrollampan på omkopplaren 2 blinkar indikerar detta att systemet är redo att återuppta manövern.

Om du vill återuppta manövern håller du in omkopplaren 2. Kontrollampan på omkopplaren 2 tänds och varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Följ instruktionerna som visas på multimediaskärmen 1.

Manövern annulleras

Manövern avbryts i följande fall:

- bilens hastighet är högre än 7 km/h;

- genom en tryckning på kontakten 2;

- du har förflyttat bilen fler än tio gånger framåt/bakåt inom samma manöver;

- parkeringsassistansens givare är smutsiga eller blockerade;

- bilens hjul spinner;

- manövern avbröts för länge.

Kontrollampan på omkopplaren 2 slocknar, varningslampan släcks på instrumentpanelen och en ljudsignal bekräftar att manövern har avbrutits. Orsaken till att manövern avbröts visas på multimediaskärmen 1.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Se till att manövern utförs i enlighet med gällande, lokala trafikregler.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid så att inga små, smala eller rörliga hinder (barn, djur, barnvagnar, cyklar, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln under manövern.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten, ändringar av bilens exteriör osv.) i området där sensorerna är placerade får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa förhållanden kan störa eller skada systemets funktion, till exempel dåligt väder (snö, hagel, is osv.).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Risk för falsklarm.

Begränsningar i systemets funktion

- Systemet upptäcker inte föremål som befinner sig i givarnas döda vinkel.

- Kontrollera alltid att platsen som systemet valt ut är ledig och att inga föremål är i vägen.

- Systemet bör inte användas när du, eller ett fordon i närheten, drar en släpvagn, bogserar ett annat fordon eller har ett lastsystem tillkopplat.