Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultraljudsdetektorerna, som sitter i stötfångarna, ”mäter” avståndet mellan bilen och ett föremål.

Vid denna mätning avges ljudsignaler som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 20-30 cm från bilen.

Systemet upptäcker föremål som befinner sig framför, bakom eller vid någon av bilens sidor.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h.

Funktionen tar inte hänsyn till bogserings- eller bärsystem som inte känns igen av systemet.

Placering av ultraljudssensorer 1

Kontrollera att ultraljudssensorerna, som indikeras av pilarna 1, inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt osv.), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör monterat bak och/eller, beroende på bilen, fram eller på sidorna på bilen.

Denna funktion ger extra hjälp vid backning. Med ljudsignaler anger den avståndet mellan bilen och ett föremål.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid körning.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, stenar, stolpar osv.) finns i döda vinkeln vid backningsmanövern.

ANM.: Displayen 2 visar bilens omgivning, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Sidodetektorerna aktiveras efter några meters körning.

När alla områden är gråmarkerade bevakas bilens alla sidor av systemet:

- A : analys av bilens omgivning pågår

- B: analys av bilens omgivning genomförd.

Funktion

De flesta föremål i närheten, framför, bakom eller vid sidan av bilen, har upptäcks.

Ju närmare föremålet bilen kommer, desto mer ökar ljudsignalernas frekvens. Signalerna övergår i en enda signal när föremålet är cirka 20 cm från en av bilens sidor eller 30 cm framför eller bakom bilen. Markeringar i grönt, orange och rött visas på displayen C.

ANM.: om du ändrar färdväg under körningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål starta i ett senare läge än annars.

Vid körning kan bilens underrede stöta emot till exempel en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt. Detta kan skada bilen (till exempel kan en axel deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen

Genom däckens riktning får systemet en uppfattning om bilens färdväg och kan underrätta dig om risken att krocka med ett föremål 3 som befinner sig vid sidan av bilen.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen:

- om risk för krock föreligger ökar ljudsignalernas frekvens mer och mer ju närmre föremålet bilen kommer, för att sedan övergå i en enda signal. Markeringar i grönt, orange och rött visas på displayen D.

- om ingen risk för krock föreligger hörs ingen ljudsignal då föremålet närmar sig. Markeringarna i grönt, orange och rött är istället skuggade på displayen D.

Aktivering/inaktivering

Bilar med multimediaskärm 4

För att aktivera eller inaktivera de olika områdena via ultraljudsdetektorerna, se multimediasystemets bruksanvisning.

Välj ”ON” eller ”OFF”.

Bilar som inte är har multimediaskärm

När bilen står stilla, tryck på 6-reglaget för att inaktivera parkeringsassistansen. Den integrerade kontrollampan 5 tänds. Tryck en gång till på 6-reglaget för att aktivera funktionen. Kontrollampan som är inbyggd i reglaget 5 släcks.

Inställningar

Bilar med multimediaskärm 4

Beroende på bil kan vissa inställningar ändras via multimediaskärmen 4 när motorn är igång.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Volym för parkeringsassistans

Ställ in volymen för parkeringsassistansen genom att trycka på ”+” eller ”-”.

Ljud i systemet

Här kan du välja systemljud.

Avstängning av ljud i systemet

Aktivera eller inaktivera ljud vid parkeringsassistans.

Obs! Om du inaktiverar ljudet blir du inte längre varnad med ljudsignaler när du närmar dig ett föremål.

När hastigheten är lägre än 10 km/h kan vissa bullerljud (från t. ex. en motorcykel, en lastbil eller en tryckluftsborr) sätta igång ljudsignalerna från parkeringsassistansen.

Bilar som inte är har multimediaskärm

- När bilen står stilla, tryck på 7-reglaget tills du kan välja fliken ”Fordon”.

- Tryck på reglaget 8 eller 9 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på 10 OK strömställaren;

- Tryck på reglaget 8 eller 9 flera gånger för att komma till menyn ”PARKING ASSIST”. Tryck på 10 OK strömställaren;

- Välj ”BIP VOLYM” för att ställa in volymen på parkeringsassistansen med hjälp av reglaget 8 eller 9.

Inaktivera parkeringsassistansen manuellt

- Om bogsering utförs eller om släp som inte känns igen av systemet är tillkopplat framför ultraljudssensorerna;

- I händelse av skador på ultraljudssensorerna.

Automatisk inaktivering av parkeringsassistansen

Systemet stängs av:

- när bilens hastighet är högre än ca 10 km/h

- beroende på bil, när bilen står stilla i minst fem sekunder och ett hinder registreras (t.ex. trafikstockningar);

- när växelspaken är i neutralläget på en manuell växellåda eller i läge N eller P på en automatväxellåda;

- när ett driftsfel upptäcks.

Obs! om bilen är utrustad med en dragkrok som känns igen av systemet, är bara den bakre parkeringsassistansen inaktiverad.

Driftstörning

När systemet upptäcker en driftstörning hörs en ljudsignal i cirka tre sekunder varje gång backen läggs i och meddelandet ”Kontrollera Parkeringssensor” visas på instrumentpanelen. Kontakta din märkesrepresentant.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarkameran får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.),

- vid exponering för starka elektromagnetiska vågor (under högspänningsledningar osv.),

- vissa typer av bullerljud (motorcykel, lastbil, tryckluftsborr osv.),

- montering av en olämplig bogserkula eller krok.

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- Området runt radarn ska vara rent och får inte modifieras. Detta för att systemet ska fungera korrekt.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

- Systemet kan inte identifiera föremål som ligger för nära fordonet.

- Systemet kanske inte varnar för fordon eller föremål som håller helt andra hastigheter.

- Om du ändrar färdväg under körningen kan det hända att systemets rapportering av hinder sker med en fördröjning.

- När fordonet bogserar en släpvagn måste det bakre parkeringsassistanssystemet vara inaktiverat.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- Området kring radarkameran har skadats.

- Fordonet är utrustat med en draganordning som inte känns igen av systemet (kula, krok, adapter osv.).