Tillbaka till listan

ASSISTANS VID MOTORVÄGSKÖRNING OCH TRAFIKSTOCKNINGAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” är ett körhjälpmedel utformat för användning vid långa motorvägskörningar och trafikstockningar.

Beroende på bil omfattar systemet funktionen ”Stop and Go med anpassningsbar farthållareANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE och funktionen ”Körfältscentrering”.

När dessa två system är aktiverade samtidigt låter systemet föraren:

- bibehålla bilens hastighet utifrån en tidigare sparad hastighet;

- anpassa avståndet mellan sin egen bil och fordonet framför;

- hålla bilen mitt i körfältet.

Obs! Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

Stop and Go med anpassningsbar farthållare”

Utifrån information från en radar eller kamera ger den adaptiva farthållaren Stop and Go dig alternativet att bibehålla en vald hastighet, som kallas konstantfart, och samtidigt hålla ett säkert avstånd till fordonet framför i samma körfält.

Om fordonet framför stannar kan den adaptiva farthållaren Stop and Go bromsa bilen till stillastående och sedan köra iväg igen.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet.

Funktionen ”Stop and Go adaptiv farthållare” kan aktiveras mellan 0 och 170 km/h, beroende på vägförhållandena (trafik, väder osv.).

Funktionen indikeras av symbolen eller ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE.

Anm.:

- föraren måste ta hänsyn till hastighetsgränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör;

- den Stop and Go anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Funktionen ”Körfältscentrering”

Med hjälp av information från en kamera använder påverkar ”Körfältscentrering” styrsystemet för att placera bilen mitt i körfältet. Den här funktionen är endast tillgänglig när funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare är aktiv ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE.

Om förhållandena tillåter är funktionen tillgänglig mellan:

- ca 0 och 160 km/h med ett fordon framför;

eller

- cirka 60 och 160 km/h utan ett fordon framför.

”Vingelkorrigeringen” är en komfortfunktion. Funktionen indikeras av symbolen eller .

Obs: Vid en tvär kurva har funktionen begränsad förmåga att hindra bilen från att glida i sidled och föraren måste vara uppmärksam och använda ratten.

Ytterligare information

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” användas med andra körhjälpmedel.

Observera att:

- aktivering av fartbegränsaren innebär att systemet stängs av

- systemet inte kan aktiveras när funktionen ”Parkeringsassistans” är aktiv

- aktivering av funktionen ”Körfältscentrering” innebär att funktionerna ”Larm vid överskridande av körfil” eller ”Körfältsassistans” stängs av, om de har aktiverats. De aktiveras igen när föraren stänger av funktionen ”Körfältscentrering”.

Styrenhet 1

Tar emot information från radar och kamera för att fastställa bilens riktning och hastighet (acceleration eller inbromsning). Bland annat styr den aktivering/inaktivering av systemet (om en dörr öppnas osv.).

Kamera 2

Känner av markeringar på marken och bilens position i de olika körfälten. Den kompletterar informationen som överförs av 6 radarn.

Se till att det inte är dålig sikt genom vindrutan (pga smuts, lera, snö, etc.).

Automatisk parkeringsbroms 3

Håller bilen stilla under vissa förhållanden.

Servostyrning 4

Verkar på framhjulen för att underlätta att hålla bilens riktning enligt de uppgifter som överförs av 1 styrenheten. Den möjliggör även avkänning av förarens händer på ratten.

Motorstyrenhet 5

Den styr motorn för önskad acceleration.

Radar 6

Beräknar avståndet mellan din bil och fordonet framför.

Systemets maximala räckvidd är cirka 150 m. Detta kan variera beroende på vägförhållandena (kuperad mark, väderförhållanden osv.).

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Aktiv styrning av bilen 7

Systemet skickar information om fordonsdynamik till styrenheten 1 (hastighet, sidoacceleration osv.) och styr bromssystemet för att reglera fartminskning och anpassa bilens hastighet.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Reglage

8 Inställningar för säkert avstånd

9 Pausa aktiva funktioner (med minnesinställning av konstantfarten) (0).

10 På/av-huvudreglage eller för adaptiv farthållare.

11 Reglage eller för aktivering/inaktivering av filcentreringsfunktionen.

12 Strömställare för aktivering, minnesinställning och sänkning av konstantfarten (SET/-).

13 Reglage för att aktivera och öka den konstanta hastigheten eller återuppta en sparad konstant hastighet (RES/+).

Visas på instrumentpanelen

14 Kontrollampa för Stop and Go adaptiv farthållare eller .

15 Kontrollampa för filcentreringsfunktionen eller .

16 Fordon framför.

17 Indikatorer för linjer på vänster och höger sida

18 Sparat säkert avstånd

19 Sparad konstantfart.

20 Kontrollampa för avkänning av ”släppt ratt” .

Ratt 21

Föraren ska alltid hålla händerna på ratten. Om för stor kraft används när ratten ska vridas pausas funktionen ”Körfältscentrering” så att föraren kan återta kontrollen över bilen.

Under vissa förhållanden (skarpa svängar osv.) kan ratten vibrera för att varna föraren om att återta kontrollen över fordonet.

Om föraren inte manövrerar ratten (inga händer detekteras) inaktiveras funktionen ”Körfältscentrering” efter flera varningar.

Head-up-display 22

Viss information visas på head-up-displayen, om bilen är utrustad med en sådan.

Aktivera funktionen ”Körfältscentrering”

När Stop and Go med anpassningsbar farthållare är aktiverad ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE, tryck på knappen 11 för att aktivera funktionen ”Körfältscentrering”.

Meddelandet ”Vingelkorrig. PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med kontrollampan 15 eller och symbolen för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Anm.: Du måste hålla händerna på ratten när du använder funktionen ”Körfältscentrering”. Symbolen visas för att bekräfta att funktionen är aktiverad.

Kontrollampan 15 eller tänds och vänster och höger linjeindikatorer 17 visas i grönt på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen är aktiverad och styr bilen till mitten av filen.

Anm.: Om du trycker på knappen 11 när den adaptiva farthållaren Stop and Go inte är aktiverad, visas meddelandet ”Aktivera adaptiv farthållare” på instrumentpanelen.

Funktionen ”Körfältscentrering” befinner sig i standbyläge

Funktionen ”Körfältscentrering” försätts i standbyläge automatiskt när:

- den adaptiva farthållaren Stop and Go är i vänteläge ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE;

- systemet inte längre upptäcker linjerna eller bara en av körfältets linjer upptäcks;

- körfältet är för smalt eller för brett;

- systemet inte upptäcker några händer på ratten;

- svängen är för kraftig;

- bilens hastighet är högre än ca 160 km/h;

- bilens hastighet är lägre än ca 60 km/h utan ett fordon framför;

- bilen kommer i kontakt med eller korsar en linje;

- systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara blockerad av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Vissa åtgärder som föraren vidtar kan också pausa funktionen ”Körfältscentrering”:

- aktivering av körriktningsvisarna

- för stor kraft används när ratten manövreras.

Kontrollampan 15 eller och de vänstra och högra linjeindikatorerna 17 visas i grått på instrumentpanelen.

När driftsvillkoren uppfylls styr funktionen bilen till mitten av körfältet.

Kontrollampan 15 eller och vänster och höger linjeindikatorer 17 visas i grönt på instrumentpanelen.

Obs: Du bör alltid ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är beredd på allt som kan hända.

Du kan ändra bilens färdriktning när som helst genom att vrida på ratten.

Varningen ”Händerna på ratten”

När funktionen ”Körfältscentrering” inte längre känner att du har händerna på ratten utlöses flera varningsnivåer:

- efter 15 sekunder visas meddelandet ”Behåll händerna på ratten” i gult på instrumentpanelen 23

- efter cirka 30 sekunder visas meddelandet ”Behåll händerna på ratten” på instrumentpanelen 23 och varningslampan 20 lyser rött, åtföljt av en ljudsignal som gradvis ökande volym.

- efter ca 45 sekunder försätts ljudkällorna i standbyläge, ljudsignalen ljuder konstant, varningslampan 20 slocknar och meddelandet ”Vingelkorrig. AV” visas i rött på instrumentpanelen 23: funktionen ”Körfältscentrering” är inaktiverad.

Anm.: I vissa fall kanske funktionen ”Körfältscentrering” inte längre känner att du har händerna på ratten och kan utlösa en ljudsignal:

- bilen rör sig längs ett långt, rakt körfält och förarens händer är stilla på ratten;

- föraren håller väldigt lätt i ratten;

-...

Om funktionen Körfältscentrering” inaktiveras på grund av att förarens händer inte upptäcks på ratten, fortsätter den Stop and Go anpassningsbara farthållaren att fungera.

På de första två varningsnivåerna stoppas varningarna när systemet än en gång känner av förarens händer på ratten. Funktionen fortsätter att styra bilen till mitten av körfältet.

Vid en kraftig kurva

I en kraftig kurva och beroende på bilens hastighet är funktionens förmåga att hålla bilen stilla i sidled begränsad och föraren måste vidta en omedelbar åtgärd med ratten för att funktionen ska kunna fortsätta att hålla bilen mitt i körfältet.

Om föraren inte ingriper utlöser funktionen vibrationer i ratten för att visa att bilen är på väg att korsa linjen och föraren omedelbart måste göra något.

Kontrollampan 15 eller och berörd linjeindikator till vänster eller höger 17 visas i rött på instrumentpanelen.

Om bilen korsar en linje helt och lämnar körfältet försätts funktionen ”Vingelkorrigering” i standbyläge. Kontrollampan 15 eller och de vänstra och högra linjeindikatorerna 17 visas i grått på instrumentpanelen.

Inaktivera funktionen ”Körfältscentrering”

Funktionen ”Körfältscentrering” inaktiveras när:

- du trycker på strömställaren 11. Inaktiveringen av funktionen bekräftas av att meddelandet ”Vingelkorrig. AV” visas på instrumentpanelen;

Anm.: genom att trycka på 11 omkopplaren en gång inaktiveras funktionen ”Körfältscentrering” men detta påverkar inte funktionen för Stop and Go med anpassningsbar farthållare.

- Stop and Go med anpassningsbar farthållare är inaktiverad ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE;

Anm.: Ett tryck på knappen 10 inaktiverar både ”Stop and Go med anpassningsbar farthållare och funktionen ”Körfältscentrering”.

- systemet känner inte längre förarens händer på ratten under ca 45 sekunder

Indikeringen 15 eller samt vänster och höger linjeindikering 17 slocknar på instrumentpanelen.

Tillfälligt inte tillgänglig

Radarn kan upptäcka fordon framför bilen. Systemet fungerar inte korrekt om radarns avkänningsområde är blockerat eller om signalen störs.

Om radarns avkänningsområde blockeras eller om radarsignalen störs visas meddelandet ”Främre radar ingen sikt” på instrumentpanelen och den ”adaptiva farthållaren Stop and Go” stängs av.

Den gröna kontrollampan eller slocknar för att bekräfta att funktionen har inaktiverats automatiskt.

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Förhållandena i vissa geografiska områden kan störa funktionen, till exempel:

- torra områden, tunnlar, långa broar eller sällan använda vägar utan väglinjer, utan markeringar eller där det finns träd i närheten;

- ett militärt område eller flygplatsområde.

Du måste lämna sådana områden för att funktionen ska fungera.

I samtliga fall bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare om meddelandet inte försvinner när motorn startas om.

Driftstörning

Om ett fel registreras för funktionen Körfältscentrering visas meddelandet ”Vingelkorrig. Kontrollera” på instrumentpanelen och funktionen inaktiveras.

Funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare fortsätter fungera.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Om ett driftfel registreras för funktionen ”Stop and Go med anpassningsbar farthållare, visas meddelandet ”Kontrollera farthållare” på instrumentpanelen och båda funktionerna ”Stop and Go med anpassningsbar farthållare och Körfältscentrering avbryts.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Om ett funktionsfel i en eller flera delar av systemet ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” tänds ©-varningslampan på instrumentpanelen och dessutom, beroende på felet, meddelandet:

- ”Kontrollera främre kamera”;

- ”Kontrollera främre radar”;

- ”Kontrollera kamera/radar”;

- ”Kontrollera bilen”.

De två funktionerna ”Stop and Go Adaptiv farthållare” och ”Körfältscentrering” avbryts.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Funktionen ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” är ett extra körhjälpmedel. Systemet kan inte ersätta föraren.

Det kan alltså aldrig befria föraren från att respektera hastighetsgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamhet (föraren ska alltid vara beredd att bromsa) eller ansvar.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen. Föraren måste alltid anpassa körriktningen och hastigheten utifrån omgivningen och trafikförhållandena.

”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” använder funktionerna Stop and Go ”Adaptiv farthållare” och ”Körfältscentrering”. Den får endast användas vid körning på motorväg eller flerfilig väg med mitträcke.

Den får inte användas i tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning, grus) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind osv.).

Risk för olycka.

Funktionen ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” är en extra körkontrollfunktion. Den kan aldrig befria föraren från att respektera hastighetsgränser, säkert avstånd, uppmärksamhet eller ansvar.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa körriktningen och hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet.

Systemet registrerar inte några trafikanvisningar (trafikljus, skyltar, övergångsställen osv.) förutom linjer som avgränsar körfält. De aktiverar dock inga varningar eller reaktioner från systemet.

”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” använder funktionerna Stop and Go med anpassningsbar farthållare och Körfältscentrering. Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Funktionen ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” får endast användas vid körning på motorväg eller flerfilig väg med mitträcke.

Ingrepp/reparationer av systemet

- vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av systemet

Du måste inaktivera systemet om:

- vägen är krokig;

- bilen bogseras (bärgas);

- bilen körs med ett reservhjul;

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur;

- bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält;

- bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe;

- sikten är dålig (nattetid, starkt solljus, dimma osv.);

- det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.);

- bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.);

- området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

- vindrutan är sprucken eller förvrängd;

- radarområdet är skadat (stötar osv.);

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- täckt vindruta eller radarområde (smuts, is, snö, kondens osv.), kontrollera ofta vindrutans, vindrutetorkarnas och den främre stötfångarens skick och renhet;

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap osv.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- smal, slingrande eller kuperad väg (snäva kurvor osv.)

- de asfaltsränder detekteras som en linje av systemet;

- avsmalnande/bredare körfält

- vägmarkeringar som är slitna, har dålig kontrast eller ligger mycket långt från varandra (delvis bortslitna linjer etc.);

- flera markeringar på vägen (vägarbete, anslutande vägar, hård vägren osv.).

- en långsammare bil med stor hastighetsskillnad;

- användning av mattor som inte är anpassade efter bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I dessa fall kan systemet ingripa felaktigt.

- Risk för oönskad inbromsning eller acceleration.

- Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkänningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Bibehåll alltid kontroll över bilen genom att ha fötterna nära pedalerna och händerna på ratten, så att du är redo att agera om något händer.