Tillbaka till listan

AKTIV PANIKBROMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av radarn 1, räknar systemet ut avståndet mellan din bil och bilen framför.

Systemet informerar föraren om eventuell risk för frontalkrock så att lämpliga manövrar kan göras (trycka ned bromspedalen och/eller vrida på ratten).

Systemet kan även, beroende på förarens reaktionsförmåga, hjälpa till med inbromsningen för att begränsa skadorna eller undvika en kollision.

Radarns placering 1

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Åtgärd

Avkänning av bilar

Om det finns risk för kollision med framförvarande fordon vid körning i 5-140 km/h kommer systemet att:

- varna dig för kollisionsrisk:

varningslampan blinkar på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Om föraren trycker på bromspedalen och systemet fortfarande registrerar en kollisionsrisk fortsätter varningslampan att blinka på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs tills systemet inte längre registrerar någon risk för kollision.

- följande situationer kan utlösa bromsning:

om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

Om bilen stannar på grund av aktiv panikbromsning måste föraren hålla bromspedalen nedtryckt för att bilen ska stå stilla.

Anm.: Om föraren använder bilens styranordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering förhindras.

Specialfunktioner för stillastående fordon

Stillastående fordon upptäcks när bilen körs i en hastighet mellan 5 och 110 km/h. Systemet är inte aktivt och avger inte någon varning för stillastående fordon när bilens hastighet överstiger ca 110 km/h.

Beroende på bilens hastighet, känner systemet endast av bilar som kör i samma färdriktning eller som står stilla. Systemet kanske inte upptäcker motorcyklister eftersom deras rörelsebana kan vara svår att förutsäga.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

Start/stopp av systemet

Med bilen stillastående och tändningen på:

- tryck flera gånger på knapp 3 eller 4 för att välja funktionen ”Aktiv bromsning” på displayen 2;

- tryck på knapp 3 eller 4 i cirka 3 sekunder för att inaktivera systemet.

Varningsblinkrarna lyser konstant på instrumentpanelen för att bekräfta att systemet är inaktiverat.

Varningsblinkrarna lyser konstant på instrumentpanelen för att bekräfta att systemet är inaktiverat.

Tryck och håll in knappen 3 eller 4 igen för att återaktivera systemet. Varningslampan släcks på instrumentpanelen.

Systemet aktiveras om varje gång tändningen slås på.

Tillfälligt inte tillgängligt

När systemet registrerar att funktionen inte är tillgänglig för tillfället, tänds varningslampan på instrumentpanelen och meddelandet ”Främre radar ingen sikt” visas.

Kan utföras på två sätt:

- systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara täckt av smuts, snö osv.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Rengör radarns avkänningsområde. När du startar motorn igen släcks varningslampan och meddelandet försvinner;

- om så inte är fallet kan problemet bero på någonting annat. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Driftstörning

Varningslamporna och tänds på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera auto.-broms” visas, vilket indikerar ett systemfel. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pedaler osv.).

Systemet kan inte aktiveras:

- när växelspaken är i neutralläget eller kopplingspedalen har tryckts ned i cirka 10 sekunder,

- när parkeringsbromsen är dragen,

- när det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) har aktiverats,

- i en kurva.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns avläsningslinje ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn är placerad (till exempel reparationer, byten eller förbättring av lacken) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar eller att det bromsar av misstag.

Begränsning av systemets funktion

- Varje gång bilen startas utför systemet en kalibrering utifrån bilens omgivning och kan vara inaktivt i mellan två och fem minuter.

- En bil som rör sig i motsatt riktning utlöser varken larm eller aktivitet i systemet.

- Området kring radarn måste vara rent och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

- Systemet reagerar inte lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar och cyklar som på andra fordon.

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar eller att det bromsar av misstag.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- bromsljusen inte fungerar,

- bilens front har utsatts för en krock eller skadats

- bilen blir bogserad (bärgad).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Avbryta funktionen

Du kan inaktivera funktionen för aktiv panikbromsning när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller genom att utföra en undanmanöver med ratten.