Tillbaka till listan

SATS FÖR DÄCKPUMPNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Däckreparationssatsen lagar skador på rullbanan A som orsakats av föremål som är mindre än 4 mm. Den kan inte användas för alla typer av punkteringar, såsom skador som är större än 4 mm eller vid skador på däckets sida B.

Förvissa dig om att fälgen är hel.

Använd aldrig däckpumpningssatsen om däcket har skadats efter att du har kört med ett punkterat däck.

Kontrollera alltid däckens sidor omsorgsfullt innan du gör något ingrepp.

Att köra med dåligt pumpade, platta eller punkterade däck kan innebära säkerhetsrisker och däcken går kanske inte att laga.

Denna reparation är endast provisorisk.

Ett punkterat hjul ska alltid undersökas (och om möjligt repareras) av en specialist.

Om du har bytt ett däck med denna sats, bör du tala om det för däckspecialisten.

Under körningen kan du känna av vibrationer på grund av produkten som sprutats in i däcket.

Satsen är endast godkänd för pumpning av däck till bilar som är utrustade med denna sats.

Den får under inga omständigheter användas till pumpning av däck på en annan bil eller något annat uppblåsbart föremål (livboj, båt etc.).

Var försiktig så att inte produkten stänker på huden när du handskas med reparationsvätskan. Om du ändå skulle få vätska på huden, skölj rikligt.

Se till så att reparationssatsen är oåtkomlig för barn.

Kasta inte den tomma flaskan i naturen. Lämna in den till din märkesrepresentant eller till en återvinningsstation.

Flaskan har en märketikett med sista förbrukningsdag. Kontrollera regelbundet om produkten har blivit för gammal.

Ta kontakt med din märkesepresentant för att byta ut pumpningsslangen och flaskan med reparationsprodukten.

Sats för däckpumpning C

Vid punktering kan du, beroende på bil, använda satsen för däckpumpning 1 som sitter under förarstolen.

Skjut fram förarstolen och fäll ryggstödet för att komma åt satsen för däckpumpning.

Öppna den.

Innan du använder satsen, ställ bilen så att den är tillräckligt långt från övrig trafik, sätt igång varningsblinkrarna, dra åt parkeringsbromsen, låt alla passagerare gå ur bilen och se till att de håller sig på avstånd från trafiken.

Skruva fast kompressorns ändstycke 3 på flaskan 2 och sätt fast den på kompressorn D.

Flaskan ska alltid hållas i upprätt läge.

Skruva av det berörda hjulets ventilhatt.

Skruva fast pumpningsanslutningen 4 på ventilen.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Ta inte bort det föremål som förorsakat punkteringen om det fortfarande sitter kvar i däcket.

Koppla in kompressorn så här: Öppna motorhuven och anslut den svarta klämman 10 till jordanslutningen 6 (se kapitel 5 “Batteri, starthjälp”).

Koppla därefter in den röda klämman 11 på plinten 5.

Starta motorn och tryck på brytaren 7 så att pumpningen startar.

Sluta pumpa efter högst 15 minuter och läs av trycket på manometern 9.

Ett tryck på minst 4,7 bar ska ha uppnåtts.

ANM.: Medan flaskan töms (ca 30 sekunder) visar manometern 9 ett tryck på upp till 6 bar och sedan sjunker trycket.

Om trycket inte har uppnåtts kan reparationen inte utföras. Kör inte bilen utan ta kontakt med din märkesrepresentant.

Om trycket är för högt, tryck på knappen 8 så sjunker trycket.

Innan du startar motorn kontrollerar du att parkeringsbromsen är åtdragen och att växelspaken är i neutralläge eller läge N på robotiserade växellådor.

Ta bort satsen när däcket är ordentligt pumpat. Skruva sedan loss pumpanslutningen 3 långsamt för att undvika att medlet sprutar ut och skruva fast däckets pumpningsslang 4 på flaskans öppning 2 så att medlet inte rinner ut.

Klistra fast etiketten med köranvisningarna på en väl synlig plats på instrumentbrädan.

Förvara satsen under förarstolen.

Starta bilen så fort som möjligt så att produkten fördelas jämnt i däcket och efter 10 km eller 10 minuters körning, stanna och kontrollera trycket. Detta gör du genom att skruva fast anslutningen 3 på däckets ventil. Om trycket är lägre än det föreskrivna, justera det (se ”Däcktryck”). Kontakta annars en märkesrepresentant. Däcket går inte att reparera.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under pedalerna så att de inte går att trycka ner.

OBS! En ventilplugg som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som originalhattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

Användningsföreskrifter för satsen

Satsen får inte användas mer än 15 minuter i följd.

- Under körning kan du känna av vibrationer på grund av produkten som sprutats in i däcket.

När du har genomfört en reparation med satsen får du inte köra mer än 200 km. Dessutom måste du sänka hastigheten och aldrig köra fortare än 80 km/h. Etiketten som du bör fästa på en väl synlig plats på instrumentbrädan hjälper dig att komma ihåg detta.

Beroende på land eller gällande lagstiftning kan ett däck som lagats med pumpningssatsen behöva bytas ut.

Sats för däckpumpning E

Beroende på bil kan du vid en punktering använda däckpumpningssatsen under förarstolen.

Med motorn igång och parkeringsbromsen åtdragen:

- Rulla ut flaskans slang,

- koppla kompressorns slang 14 på flaskans intag 19;

- beroende på bil, anslut flaskan 19 på kompressorn vid flaskans insats 18,

- lossa ventilhatten från det berörda hjulet och skruva dit pumpanslutningen 12,

- koppla från alla tillbehör som tidigare var anslutna till bilens tillbehörsuttag,

- anslutningen 13 måste kopplas till eluttaget i bilen,

- tryck på strömbrytaren 15 för att pumpa däcket till rekommenderat tryck (se avsnittet ”Däcktryck för hjul”).

- sluta pumpa efter maximalt 15 minuter och avläs trycket (på manometern 16);

ANM.: Medan flaskan töms (ca 30 sekunder) visar manometern 16 ett tryck på upp till 6 bar och sedan sjunker trycket.

- justera trycket: Om du vill höja trycket, fortsätt att pumpa med satsen och om du vill sänka trycket, tryck på knappen 17.

Om du inte uppnår ett tryck på 1,8 bar inom 15 minuter går det inte att reparera däcket. Ge dig inte ut på vägen, utan kontakta en märkesrepresentant.

Innan du använder satsen, ställ bilen så att den är tillräckligt långt från övrig trafik, sätt igång varningsblinkrarna, dra åt parkeringsbromsen, låt alla passagerare gå ur bilen och se till att de håller sig på avstånd från trafiken.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Ta bort satsen när däcket är ordentligt pumpat. Skruva sedan loss pumpanslutningen 12 långsamt för att undvika att medlet sprutar ut och förvara behållaren i plastförpackningen för att undvika läckage.

- Klistra fast etiketten med köranvisningarna på en väl synlig plats på instrumentbrädan.

- Lägg undan satsen.

- Efter första däckpumpningen läcker det fortfarande ut luft och det är därför viktigt att rulla på däcket för att kunna täppa till hålet.

- Starta omedelbart bilen och kör i mellan 20 och 60 km/h så att produkten sprids jämnt i däcket. Efter 3 kilometers körning stannar du och kontrollerar trycket.

- Om trycket är högre än 1,3 bar men lägre än det föreskrivna ska du justera det till föreskrivet värde (se märketiketten som sitter på förardörrens gavel), kontakta annars en märkesrepresentant: reparationen kan inte utföras.

Användningsföreskrifter för satsen

Satsen får inte användas längre än 15 minuter i följd.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under pedalerna så att de inte går att trycka ner.

OBS! En ventilhatt som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som ursprungshattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

När man har genomfört en reparation med satsen får man inte köra mer än 200 km. Dessutom måste du sänka hastigheten och aldrig köra fortare än 80 km/h. Etiketten som du bör fästa på en väl synlig plats på instrumentbrädan hjälper dig att komma ihåg detta.

Beroende på land eller gällande lagstiftning kan ett däck som lagats med pumpningssatsen behöva bytas ut.