Tillbaka till listan

NIVÅER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bromsvätska

Bromsvätskan ska kontrolleras ofta, särskilt om du märker den minsta försämring av bromsarnas effektivitet.

Nivåkontrollen görs med stillastående motor på plant underlag.

Nivåkontroll 1

Bromsvätskenivån sjunker normalt vid användning, men den får aldrig underskrida märkningen ”MINI”.

Om du själv vill kontrollera slitaget på skivor och belägg, använd den kontrollblankett som finns hos din märkesrepresentant eller på tillverkarens webbplats.

Påfyllning

Varje ingrepp på bromssystemets hydraulkrets måste åtföljas av bromsvätskebyte utfört av en specialist.

Använd endast vätska som rekommenderas av vår tekniska avdelning (i förseglad dunk).

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Kylvätska

Med stillastående motor och på plan mark ska vätskenivån vid kall motor ligga mellan markeringarna ”MINI” och ”MAXI” i kylvätskebehållaren 2.

Fyll på vätska vid kall motor innan nivån når märkningen ”MINI”.

Tidsintervall för nivåkontroll

Kontrollera kylvätskenivån regelbundet (motorn kan skadas allvarligt om kylvätska saknas).

Använd endast godkänd vätska som garanterar:

- frostskydd

- skydd mot rost i kylsystemet.

Bytesintervall

Se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Ta aldrig av locket på expansionskärlet när motorn är varm.

Risk för allvarliga brännskador.

Spolvätskebehållare 4

Påfyllning

Med stillastående motor, öppna locket 3, fyll på tills du precis kan se vätskan och stäng sedan locket.

Vätska

Spolvätska (frostskyddsvätska vintertid).

Slå av tändningen innan något som helst ingrepp i motorutrymmet (se ”Start, stopp av motorn” i kapitel 2).

Styrservopump

Nivå: den korrekta nivån vid kall motor, med motorn avstängd och på plan mark är mellan ”MINI” och ”MAXI” i behållaren 5.

Använd endast godkända produkter.

Särskild funktion på bilar med en tank 6

Det går inte att komma åt tanklocket. Kontakta din märkesrepresentant för påfyllning.

Var försiktig vid åtgärder i närheten av motorn eftersom denna kan vara varm. Dessutom kan kylfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador