Tillbaka till listan

AKTIV PANIKBROMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktiv panikbromsning

Det finns två typer av system. Beroende på utrustningsnivå är bilen utrustad med ett av de två systemen.

- System A

- System B

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Systemet A består av radarsensorn 1 och den främre kameran 2.

Du kan se om bilen är utrustad med systemet A med hjälp av formen på området kring den främre kameran.

Om din bil är försedd med systemet A, se avsnittet ”System A” på följande sidor.

Anm.: radarsensorn 1 sitter bakom den främre stötfångaren. Det kan vara svårt att hitta radarn.

Systemet B använder radar-kamerasensorn 3.

Du kan se om bilen är utrustad med systemet B med hjälp av formen på området kring radar-kamerasensorn.

Om din bil är försedd med systemet B, se avsnittet ”System B” på följande sidor.

A-system

Funktionsprincip

Med hjälp av radarsensorn beräknar systemet avståndet mellan din bil och framförvarande fordon och varnar om det föreligger en risk för frontalkrock. Systemet kan bromsa bilen för att begränsa skadorna vid kollision.

Obs! Se till att radarsensorn 1 inte är övertäckt (av exempelvis smuts, lera eller snö eller av monterade tillbehör såsom stötfångare).

Åtgärd

Under körning (vid en hastighet på 30 till 140 km/h) då det finns risk för kollision med framförvarande fordon, hörs en ljudsignal och indikatorn 4 lyser rött på instrumentpanelen.

Om föraren trycker på bromspedalen då systemet känner av en risk för kollision, blir inbromsningen starkare. Om föraren inte reagerar trots varningen samtidigt som risken för kollision ökar, bromsar systemet.

Aktivering, avaktivering av systemet

För bilar utrustade med ett navigeringssystem

Från multifunktionsskärmen 5, väj menyerna ”Fordon”, ”Körhjälp” och ”Aktiv bromsning” och därefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 6 .

System A (forts.)

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem

- när bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 7 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 8 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på strömställaren 7 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 8 uppåt eller nedåt till menyn ”Aktiv bromsning” och tryck på strömställaren 7 OK.

Tryck en gång till på strömställaren 7 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

= funktion igång

< funktion avstängd

Om systemet inaktiveras tänds varningslampan på instrumentpanelen. Systemet aktiveras om varje gång tändningen slås på.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras:

- när växelspaken befinner sig i neutralläge

- när parkeringsbromsen är åtdragen

- vid kurvtagning;

- På bilar med fyrhjulsdrift, när det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem är inaktiverat (se avsnittet ”Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem” på föregående sidor). Varningslampan tänds.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel tänds varningslampan samtidigt som meddelandet ”Autobroms frånkopplad” visas på instrumentpanelen.

Kan utföras på två sätt:

- systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara täckt av smuts, lera, snö osv.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Rengör radarns avkänningsområde. När du startar motorn igen släcks varningslampan och meddelandet försvinner.

- om så inte är fallet kan problemet bero på någonting annat. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Systemet A känner endast av fordon som kör i samma färdriktning. Systemet upptäcker inte motorcyklister eftersom deras färdväg kan vara svår att förutse.

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet registrerar tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pedaler osv.).

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarkamerans eller radarns inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Allt arbete (reparationer, vindrutemodifieringar osv.) i området runt radarkameran eller radarn får endast utföras av behörig reparatör.

- Det är inte tillåtet att montera tillbehör som kan blockera radarn (stötfångare osv.).

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.)

Risk för ofrivillig inbromsning.

Begränsning av systemets funktion

- Systemet reagerar enbart på fordon som rör sig eller har registrerats röra sig.

- För att säkerställa att systemet fungerar korrekt ska området runt radarn hållas rent och inte modifieras.

- Systemet reagerar inte lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar, cyklar eller fotgängare som på andra fordon.

- Systemet kan ibland inte fungera när körbanan är hal (regn, snö, halka etc.).

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- bilens front har utsatts för en krock eller skadats

- bilen blir bogserad (bärgad).

Avbryta funktionen

Du kan avbryta den automatiska bromsningen när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller göra en undanmanöver med ratten.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

B-system

Funktionsprincip

Med hjälp av information från radarkameran räknar systemet ut avståndet mellan din bil och framförvarande fordon och fotgängare i närheten.

Systemet varnar föraren då risk för krock föreligger. Systemet kan bromsa bilen för att begränsa skadorna vid kollision.

Obs! se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Avkänning av fotgängare

Åtgärd

Om det under körning (hastighet mellan cirka 7 km/h och 60 km/h) finns risk för krock med en fotgängare tänds kontrollampan 9 i rött på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Systemet aktiverar inbromsningen när kollisionen är närstående.

Systemet kan använda maximal inbromsning.

Detta system använder maximal bromsning av bilen

Av säkerhetsskäl använd alltid bilbältet när du kör och se till att lasten inte kan slängas framåt och skada passagerarna vid en inbromsning.

System B (forts.)

Avkänning av bilar

Åtgärd

Om det finns en risk för kollision med framförvarande fordon vid körning i 7-160 km/h,

- varnar systemet dig för en kollisionsrisk:

Varningslampan 4 lyser rött på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Om föraren trycker på bromspedalen då systemet känner av en risk för kollision, blir inbromsningen starkare.

- inbromsning påbörjas:

om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

Du kan avbryta inbromsningen när som helst genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

ANM.:

När bilens hastighet:

- är lägre än ca 45 km/h aktiveras varningen och inbromsningen samtidigt;

- är mellan ca 45 och 80 km/h aktiveras varningen. Inbromsning aktiveras endast om bilen framför dig är i rörelse. Inbromsning aktiveras inte för stillastående fordon;

- är mellan ca 80 och 160 km/h aktiveras endast varningen och inbromsningen om bilen framför dig är i rörelse. Varningen och inbromsningen aktiveras inte för stillastående fordon;

- är högre 160 km/h aktiveras inte systemet.

System B (forts.)

Aktivering, avaktivering av systemet

För bilar utrustade med ett navigeringssystem

Från multifunktionsskärmen 5, väj menyerna ”Fordon”, ”Körhjälp” och ”Aktiv bromsning” och därefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kommer åt menyn ”Körhjälp” direkt via knappen 6 .

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem

- när bilen står stilla, gör en lång tryckning på strömställaren 7 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 8 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”. Tryck på strömställaren 7 OK,

- tryck reglaget 7 uppåt eller nedåt flera gånger tills du kommer till menyn ”Aktiv bromsning”. Tryck sedan på reglaget 7 OK.

Tryck en gång till på strömställaren 8 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

= funktion igång

< funktion avstängd

Om systemet inaktiveras tänds varningslampan på instrumentpanelen. Systemet aktiveras om varje gång tändningen slås på.

System B (forts.)

Villkor för avstängning av systemet

Systemet kan inte aktiveras:

- när växelspaken står i neutralläget,

- när parkeringsbromsen är dragen,

- i en kurva.

I allmänhet, om föraren uppvisar tecken på att ha uppmärksammat situationen (rattrörelser, pedaler etc.), fördröjer systemet åtgärderna eller aktiveras inte.

Tillfälligt inte tillgängligt

Om systemet upptäcker att det tillfälligt inte är tillgängligt tänds varningslampan på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Aktiv bromsning: givaren ur funktion” eller, beroende på bil, ”Radarkamera: ingen sikt”.

Möjliga orsaker är:

- systemet är tillfälligt förblindat (solljus, ljus från mötande bilar, dåligt väder etc.). Systemet kommer att fungera igen när siktförhållandena är bättre.

- Systemet störs tillfälligt (vindrutan kan exempelvis vara täckt av smuts, is, snö etc.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Rengör vindrutan. När du startar motorn igen släcks varningslampan och meddelandet försvinner.

- Om detta inte avhjälper problemet kan det beror på någonting annat, kontakta en märkesrepresentant.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel tänds varningslampan samtidigt som meddelandet ”Autobroms frånkopplad” visas på instrumentpanelen.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pedaler osv.).

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarkamerans eller radarns inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Allt arbete (reparationer, vindrutemodifieringar osv.) i området runt radarkameran eller radarn får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan föremålet (bil, fotgängare etc.) och kringliggande område (t.ex. vitklädd fotgängare i snölandskap etc.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens etc.).

Risk för ofrivillig inbromsning.

Begränsning av systemets funktion

- En bil som rör sig i motsatt riktning utlöser varken larm eller aktivitet i systemet.

- Området på vindrutan kring radarkameran måste vara rent och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

- Systemet reagerar inte lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar och cyklar som på andra fordon.

- Systemet kan ibland inte fungera när körbanan är hal (regn, snö, halka etc.).

- För att kunna fungera måste system B kunna urskilja fotgängarens hela silhuett. Systemet kan inte känna av:

- Fotgängare i mörker eller dåliga ljusförhållanden,

- Delvis synliga fotgängare,

- Fotgängare kortare än ca 80 cm,

- Fotgängare som bär på stora föremål.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- området där radarkameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- bilen bogseras (bärgas),

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer i det här området av vindrutan, kontakta en märkesrepresentant).

Avbryta funktionen

Du kan avbryta den automatiska bromsningen när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller göra en undanmanöver med ratten.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.