Tillbaka till listan

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Den anpassningsbara farthållaren är en funktion som ger dig möjlighet, när trafiksituationen tillåter (stor trafikled eller motorväg), att behålla en vald hastighet, konstantfart, samtidigt som bilen behåller säkert avstånd till framförvarande fordon i samma körfält.

Funktionen kan ställas in från 50 till 160 km/h.

Radarkameran har en räckvidd på ca 120 meter.

Särskilda anvisningar:

- föraren bör ta hänsyn till den högsta enligt lag tillåtna hastigheten i det land där bilen kör;

- den anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Viss information visas på head-up-displayen, om bilen är utrustad med en sådan.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam. Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Den anpassningsbara farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning, stenskott) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind etc.).

Risk för olycka.

Radarkamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

Reglage

5 Huvudströmbrytare Start/stopp.

2 Reglage för:

a aktivering, minnesinställning och höjning av konstanthastigheten (+);

b sänkning av konstantfarten (-).

3 Igångsättning med påminnelse om den minneslagrade konstantfarten (R).

4 Pausning av funktionen med minnesinställning av konstantfarten (O).

6 Inställning av lämpligt avstånd.

Igångsättning

Tryck på strömställaren 5 mot . Den gröna kontrollampan tänds och meddelandet ”Adaptiv farthållare” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck, som anger att funktionen är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Inställning av konstantfart

Håll en jämn hastighet (över ca 50 km/h) och tryck in strömställarens sida 2 a (+): funktionen aktiveras och konstantfarten minneslagras.

Konstanthastigheten ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att meddelandet ”Adaptiv farthållare” visas samt att kontrollampan lyser.

Om du försöker aktivera funktionen vid en hastighet under 50 km/h eller över 160 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir inaktiv.

Inställning av lämpligt avstånd

Du ställer in lämpligt avstånd till framförvarande fordon genom att trycka upprepade gånger på strömställaren 6.

Körning

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Då lämpligt avstånd till framförvarande fordon har ställts in i minnet och systemet upptäcker att bilen framför dig i samma körfält kör långsammare än du, bromsas bilen (bromsljusen tänds) och hastigheten sänks i enlighet med det avstånd du tidigare valt.

Omkörning

Om din aktuella hastighet är lägre än konstantfarten och du vill göra en omkörning, gör aktivering av blinkersen att bilen accelererar, vilket underlättar omkörningen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Om du vill ändra konstanthastighet, tryck upprepade gånger på omkopplaren 2:

- på a (+) för att öka hastigheten,

- på b (-) för att minska hastigheten.

Ändring av lämpligt avstånd

Du kan när som helst ändra lämpligt avstånd till framförvarande fordon genom att trycka upprepade gånger på strömställaren 6.

Horisontella streck syns på instrumentpanelen för att visa valt avstånd:

- ett streck för kort avstånd (motsvarar i tid ungefär en sekund bakom),

- två streck för medelavstånd,

- tre streck för långt avstånd (motsvarar i tid ungefär två sekunder bakom).

Inställningen av avstånd till framförvarande fordon bör anpassas efter trafik, gällande regler i landet du befinner dig och rådande klimatförhållanden.

Om systemet upptäcker ett fordon i ditt körfält visas silhuetten av en bil A ovanför avståndsstrecken.

Överskridande av konstantfarten

Du kan när som helst överskrida den konstanta hastigheten om du trycker på gaspedalen.

När den inställda hastigheten överskrids visas följande fält i rött, farthållningshastigheten blinkar på instrumentpanelen och funktionen för avståndskontroll är inte längre aktiverad.

Släpp sedan gaspedalen: farten och avståndet anpassas automatiskt efter inställda värden, förutom i de fall där funktionen sätts i stand-by.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen sätts i stand-by om:

- du trycker på strömställaren 4 (O),

- du trycker på bromspedalen,

- du trycker ned kopplingspedalen,

- du använder växelspaken,

- motorvarvtalet är för lågt eller för högt;

- bilens hastighet är lägre än 40 km/h eller högre än 170 km/h;

- vissa reglerings- och assistanssystem sätts igång (t. ex. ABS, ESC).

I de tre senare fallen visas meddelandet ”Adaptiv farth.urkopplad” på instrumentpanelen när funktionen sätts i standby.

Standby-läget bekräftas av meddelandet ”Adaptiv farthållare” och att konstanthastigheten visas i grått.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck på strömställaren 3 (R) om bilens hastighet är högre än 50 km/h.

När en sparad hastighet aktiveras visas meddelandet ”Adaptiv farthållare” och konstantfarten lyser grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

När farthållaren stängts av återaktiverar en tryckning på strömställarens sida 2 a (+) funktionen utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

ANM.: om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera tills denna tröskel uppnås.

Buller och vibrationer kan ibland uppstå när bromsen aktiveras av den adaptiva farthållaren.

I vissa situationer (då man närmar sig en bil som kör mycket långsammare, vid snabbt filbyte etc.) kan det hända att systemet inte hinner reagera. I fall där situationen kräver förarens uppmärksamhet visas varningen A samtidigt som en ljudsignal hörs och i fall där situationen kräver omedelbara åtgärder från förarens sida visas varningen B samtidigt som en ljudsignal hörs.

Handla följdriktigt och utför lämpliga åtgärder.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

Avstängning av funktionen

Farthållarfunktionen inaktiveras när du trycker på knappen 5-sidan. I det här fallet finns det inte längre någon hastighet lagrad i minnet. Den gröna kontrollampan och meddelandet ”Adaptiv farthållare” på instrumentpanelen slocknar som en bekräftelse på att funktionen har inaktiverats.

Driftstörning

När ett funktionsfel upptäcks i systemet visas meddelandet ”Kontrollera farthållare” på instrumentpanelen.

Kan utföras på två sätt:

- systemet störs tillfälligt (radarn kan exempelvis vara täckt av smuts, snö osv.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Rengör radarns avkänningsområde. När du startar motorn igen släcks varningslampan och meddelandet försvinner;

- detta kan annars bero på ett annat fel. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarkamerans inriktning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarkameran är placerad (till exempel reparationer, vindrutemodifikationer etc.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om;

- bromsljusen inte fungerar,

- området där radarkameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- bilen bogseras (bärgas);

- trafiken är tät;

- bilen är i en tunnel;

- vägen är krokig;

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

- vägbanan är hal eller väderförhållandena dåliga (dimma, snö, regn, sidovind osv.).

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- En bil som rör sig i motsatt riktning utlöser varken larm eller aktivitet i systemet.

- Radarkameran måste vara ren och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

- Det är inte säkert att fasta hinder (stillastående bilar, trafikstockningar, vägtullsavspärrningar etc.), hinder som förflyttar sig i mycket låg hastighet och hinder av mindre storlek (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) upptäcks av systemet.

- Ett fordon som går in framför dig i ditt körfält registreras inte av systemet förrän det återfinns inom registreringsområdet. En plötslig eller sen inbromsning kan då ske.

- När du befinner dig i en kurva kan det hända att radarkameran tillfälligt inte kan registrera framförvarande fordon, vilket kan leda till acceleration.

- På väg ut ur kurvan kan störningar och fördröjningar påverka systemet och dess förmåga att registrera framförvarande fordon. En plötslig eller sen inbromsning kan då ske.

- En bil med lägre hastighet i angränsande körfält kan registreras av systemet och framkalla fartsänkning i fall där en av de två bilarna kör alltför nära det andra körfältet.

- Systemet kanske inte tar hänsyn till långsammare bilar med stor hastighetsskillnad.

- Systemet inaktiveras under cirka 50 km/h. Förare måste kunna reagera på detta.

- Plötsliga trafikförändringar upptäcks inte omedelbart av systemet. Föraren måste hela tiden vara fullt uppmärksam på vad som sker.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan föremål;

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.).

Risk för oönskad inbromsning eller acceleration.