Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak 1

P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

M: manuellt läge

Anm.: Tryck på knappen 2 för att gå från läge D eller N till R eller P.

3: visning av ilagd växel på manuell växellåda.

Start av motor

Med växelväljarspaken 1 i läge P, slå på tändningen.

När du lämnar läget P måste du trycka på bromspedalen innan du trycker på upplåsningsknappen 2.

Håll foten på bromspedalen (varningslampan Ó på displayen 3 slocknar) och lämna läget P.

Växelväljarspaken får inte placeras i läge D eller R om bilen inte står stilla, med foten på bromsen och gaspedalen uppsläppt.

Körning i automatläge

Placera spaken 1 i läge D.

I de flesta vägförhållanden behöver du inte röra spaken igen. Automatiken ser till att rätt växel läggs i vid rätt tillfälle och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till fordonslast, vägens utformning och ditt valda körläge.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Då sker en s.k. kickdown-nedväxling som innebär att en lägre växel automatiskt väljs om motorvarvtalet tillåter det.

Körning i manuellt läge

Med växelväljarspaken 1 i läge D, för spaken åt vänster.

Om du stöter till spaken flera gånger kan du lägga i växlarna manuellt:

- stöt till spaken framåt om du vill lägga i en lägre växel;

- stöt till spaken bakåt, om du vill lägga i en högre växel.

Den ilagda växeln visas på instrumentpanelens display.

Undantagsfall

I vissa fall av körning (t.ex. motorskydd, aktivering av det elektroniska stabiliseringssystemet) kan ”automatiken” själv tvinga in växeln.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

- Om vägens beskaffenhet på grund av kurvor och branta backar gör att du inte kan behålla automatläget (t.ex. i bergstrakter) bör du övergå till manuellt läge. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att vintertid undvika att motorn tjuvstannar, vänta några sekunder innan du lämnar läge P eller N och flyttar spaken till D eller R.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Stopp av bil

Släpp upp gaspedalen, tryck ner bromspedalen och för växelväljaren till läget P: växellådan är i ett neutralt läge där drivhjulen är mekaniskt låsta.

Dra åt parkeringsbromsen eller, beroende på utrustningsnivå, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är åtdragen.

Position P får endast kopplas in när fordonet stannar helt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Funktionsfel

- Under körning, om meddelandet ”Kontrollera växellådan” visas, tyder det på något fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Om meddelandet ”överhettad växellåda” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och tills meddelandet försvinner;

- För bogsering av bil med automatväxellåda, BOGSERING: starthjälp

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

När du startar bilen och spaken eventuellt spärras i läge P när du trycker på bromspedalen kan du frigöra spaken manuellt. Det gör du genom att lossa luckan 4 och föra in ett verktyg (med hårt skaft) i hålet och samtidigt trycka på knappen 2 för att frigöra spaken.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.