Tillbaka till listan

BELYSNING OCH DIMLJUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Parkeringsljus

Vrid på ringen 3 tills symbolen syns mitt för märkningen 2. Denna kontrollampa tänds på instrumentpanelen.

Innan du kör i mörker: kontrollera att den elektriska utrustningen fungerar som den ska. Se till att strålkastarna inte är skymda (smuts, lera, snö, föremål som transporteras etc.).

á Helljus

Tänd halvljusen och skjut på spaken 1. Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Om du vill återgå till halvljusläget, dra reglaget 1 mot dig igen.

k Halvljus

Manuell funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen syns mitt för märkningen 2. Denna kontrollampa tänds på instrumentpanelen.

Automatisk funktion

Vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO syns mitt för märkningen 2: med motorn igång tänds eller släcks halvljusen automatisk beroende på de yttre ljusförhållandena, utan att man rör reglaget 1.

Vid vänsterkörning med en vänsterstyrd bil (eller tvärtom) måste föraren ställa in strålkastarna under vistelsen. INSTÄLLNING AV STRÅLKASTARNA

Automatiska helljus

Beroende på fordon tänder och släcker det här systemet helljuset automatiskt. Funktionen använder en kamera som sitter bak på den invändiga backspegeln för att detektera fordon som du ligger bakom och mötande fordon.

Helljusen tänds automatiskt om:

- det externa ljuset är lågt;

- inget annat fordon, eller belysning detekteras;

- bilens hastighet är högre än ca 40 km/h.

Om ett av villkoren nedan inte uppfylls går systemet över till halvljusen.

Systemet ”automatiska helljus” kan inte under några omständigheter ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar gällande fordonets belysning och dess anpassning till villkoren i fråga om ljusstyrka, sikt och cirkulation.

Aktivering

Vrid på ringen 3 tills symbolen AUTO syns mitt för märkningen 2.

Tryck på spaken 1 för att aktivera helljuset. Varningslampan tänds på instrumentpanelen.

Avstängning

- Dra reglaget 1 mot dig igen;

- eller vrid ringen 3 till ett annat läge än AUTO,

- eller, beroende på utrustningsnivå, på multifunktionsskärmen: välj menyn ”Fordon”, ”Körhjälp”, ”Ljusautomatik” och välj sedan ”OFF”.

Då slocknar kontrollampan på instrumentpanelen.

Systemet kan störas under vissa villkor, bland annat:

- extrema klimatförhållanden (regn, snö, dimma m.m.);

- täckt vindruta eller kamera;

- när ett fordon bakom eller framför har en dålig eller dold belysning;

- felaktig inställning av de främre strålkastarna;

- reflexsystem,

- ...

Om ett bärbart navigeringssystem används i området vid vindrutan under kameran kan det störa funktionen av systemet ”automatiska helljus” (risk för reflexer på vindrutan).

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera ljusautomatik” visas på instrumentpanelen inaktiveras systemet.

Kontakta en märkesrepresentant.

Tändning av varselljus

Varselljusen tänds automatiskt då motorn sätts på och släcks automatiskt då motorn stängs av, utan att du behöver använda spaken 1.

Driftstörning

När meddelandet ”Kontrollera belysning” och kontrollampan © visas på instrumentpanelen och varningslampan k blinkar, anger detta ett fel på belysningen.

Kontakta en märkesrepresentant.

Släckning

Du kan göra på två sätt:

- Ställ in ringen 3 manuellt i läge 0.

- Ljusen slocknar automatiskt när motorn stängs av och förardörren öppnas eller när du låser bilen. Nästa gång motorn startas tänds ljusen igen i det läge ringen 3 är inställd.

Ljudsignal för glömt ljus

En ljudsignal hörs när förardörren öppnas och varnar för att ljusen fortfarande är påslagna.

Ledljusfunktion

Med denna funktion kan halvljusen tändas tillfälligt (för att lysa upp en port eller liknande.).

Med motorn avstängd, lamporna släckta och ringen 3 i läge 0 eller AUTO, dra reglaget 1 mot dig. Halvljusen tänds i ca 30 sekunder. För att förlänga den här perioden kan du dra i reglaget upp till fyra gånger (den totala tiden är begränsad till ca 2 minuter). Meddelandet ”Följ mig hem _ _ _” åtföljs av att tändningstiden visas på instrumentpanelen för att bekräfta åtgärden. Sedan kan du låsa bilen.

Om du vill stänga av belysningen före det automatiska stoppet vrider du ringen 3 till valfritt läge och vrider sedan tillbaka den till läget AUTO.

Funktionen welcome and goodbye

(kan variera från bil till bil)

När funktionen är aktiverad tänds varselljusen och parkeringsljusen bak automatiskt då systemet känner av RENAULT-kortet eller då bilen låses upp.

De släcks automatiskt:

- ungefär en minut efter att de tänts,

- vid start av motorn beroende på belysningsreglagets läge,

eller

- vid låsning av bilen.

Aktivering/avaktivering av funktionen

Från multifunktionsskärmen, välj ”Fordon”, ”Användarinställningar” och sedan ”Extern välkomst”. Välj ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera funktionen.

g Dimstrålkastare

Vrid innerringen 5 på reglaget 1 tills symbolen kommer mitt för märket 4 och släpp sedan.

Motsvarande kontrollampa tänds på instrumentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

f Dimbakljus

Vrid innerringen 5 på reglaget tills symbolen kommer mitt för märket 4 och släpp den sedan.

Motsvarande kontrollampa tänds på instrumentpanelen. Detta dimljus lyser endast i kombination med halv-/helljuset.

För att inte störa medtrafikanter i bakomkörande fordon bör dimbakljuset släckas när det inte längre behövs.

Släckning

Vrid igen på ringen 5 så att märkningen 4 kommer mitt för symbolen för dimljuset som du vill släcka. Motsvarande kontrollampa släcks på instrumentpanelen.

När ytterbelysningen släcks, släcks även de ljusen.

Kurvljus

Vid kurvtagning med halvljusen tända och under särskilda förhållanden (hastighet, rattvinkel, framläge, färdriktningsvisare aktiverade etc.) tänds ett av dimljusen för att lysa upp kurvan.

Vid dimma, snö eller föremål som sticker ut från taket, tänds inte belysningen alltid automatiskt.

Föraren bestämmer själv om dimljusen ska tändas. Kontrollamporna på instrumentpanelen informerar om när de är tända (kontrollampan tänd) eller släckta (kontrollampan släckt).