Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultraljudsdetektorerna, som sitter i stötfångarna, ”mäter” avståndet mellan bilen och ett föremål.

Vid denna mätning avges ljudsignaler som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 20-30 cm från bilen.

Systemet upptäcker föremål som befinner sig framför, bakom eller vid någon av bilens sidor.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h.

Parkeringsassistanssystemet tar inte hänsyn till bogserings- eller bärsystem som inte känns igen av systemet.

Placering av ultraljudssensorer 1

Kontrollera att sensorerna, som indikeras av pilarna 1, inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör monterat bak och/eller, beroende på bilen, fram eller på sidorna på bilen.

Funktionen är ett extra hjälpmedel.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid backning.

Föraren bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga rörliga föremål (barn, djur, barnvagn, cykel etc.) eller något litet föremål (sten, kvist etc.) är i vägen vid backningsmanövern.

Anm.: displayen 2 visar bilens omgivning, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Sidodetektorerna aktiveras efter några meters körning.

När alla områden är gråmarkerade bevakas bilens alla sidor av systemet:

- A: analys av bilens omgivning pågår;

- B: analys av bilens omgivning genomförd.

Funktion

De flesta föremål i närheten, framför, bakom eller vid sidan av bilen, har upptäcks.

Ju närmare föremålet bilen kommer, desto mer ökar ljudsignalernas frekvens. Signalerna övergår i en enda signal när föremålet är 20 cm från en av bilens sidor eller 30 cm framför eller bakom bilen. Markeringar i grönt, orange och rött visas på displayen C.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen

Genom däckens riktning får systemet en uppfattning om bilens färdväg och kan underrätta dig om risken att krocka med ett föremål 3 som befinner sig vid sidan av bilen.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen:

- om risk för krock föreligger ökar ljudsignalernas frekvens mer och mer ju närmre föremålet bilen kommer, för att sedan övergå i en enda signal. Markeringar i grönt, orange och rött visas på displayen D;

- om ingen risk för krock föreligger hörs ingen ljudsignal då föremålet närmar sig. Markeringarna i grönt, orange och rött är istället skuggade på displayen D.

Anm.: om du ändrar färdväg under körningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål aktiveras senare än vanligt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Inställning

Du kan ställa in vissa parametrar på multifunktionsskärmen 4. Se utrustningens bruksanvisning för ytterligare information.

Bilar utrustade med navigeringssystem

Välj ”Fordon”, ”PARKING ASSIST” och ”Hinderavkänning”.

Volym för avståndskontroll vid parkering

Ställ in parkeringsassistansens volym genom att trycka på + eller -.

Ljud i systemet

Här kan du välja ljud i systemet. Du har tre val.

Avstängning av ljud i systemet

Aktivera eller inaktivera ljud vid parkeringsassistans.

Obs! Om du inaktiverar ljudet blir du inte längre varnad med ljudsignaler när du närmar dig ett föremål.

Avstängning av systemet

Aktivera eller inaktivera parkeringsassistans.

Bilar som inte är utrustade med navigeringssystem

Bilen ska stå stilla:

- gör en lång tryckning på strömställaren 5 OK för att komma åt menyn för inställning,

- gör korta tryckningar på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Körhjälp”,

- tryck på strömställaren 5 OK,

- gör tryckningar i följd på reglaget 6 uppåt eller nedåt till menyn ”Inställning av avståndskontroll vid parkering”,

- tryck på strömställaren 5 OK,

- välj de inställningar som ska ändras med hjälp av reglaget 6,

- tryck på strömställaren 5 OK.

När hastigheten är lägre än 10 km/h kan vissa bullerljud (från t. ex. en motorcykel, en lastbil eller en tryckluftsborr) sätta igång ljudsignalerna från parkeringsassistansen.

Automatisk inaktivering av parkeringsassistansen

Systemet stängs av:

- när bilens hastighet är högre än ca 10 km/h

- beroende på bil, när bilen står stilla i minst fem sekunder och ett hinder registreras (t.ex. trafikstockningar);

- när växelspaken är i neutralläget på en manuell växellåda eller i läge N eller P på en automatväxellåda;

- när ett driftsfel upptäcks.

Avaktivering av parkeringsassistansen manuellt.

Du måste stänga av funktionen om:

- bogsering utförs eller om släp som inte känns igen av systemet är tillkopplat framför ultraljudssensorerna;

- I händelse av skador på ultraljudssensorerna.

Funktionsfel

När systemet upptäcker en driftstörning hörs en ljudsignal i cirka tre sekunder varje gång backen läggs i och meddelandet ”Kontrollera Parkeringssensor” visas på instrumentpanelen. Kontakta din märkesrepresentant.

Funktionen kan störas under vissa villkor som bland annat:

- om givaren är skymd av smuts, lera, snö, osv, torka av den med en mjuk trasa eller bomullstuss

- om givaren har frusit;

- under körning på dåliga eller grusiga vägar eller i backar eller buskar;

- mycket dåligt väder (kraftigt regn, snö, osv.);

Systemet kan inte registrera följande:

- mindre eller smala föremål såsom rep osv.;

- föremål som tar upp ultraljud såsom en svamp, snö osv.

Systemet kan pipa eller störas av motorcyklar, cyklar, sändare osv.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarkameran får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- dåliga väderförhållanden (regn, snö, hagel, kraftigt regn, ishalka osv.);

- vid exponering för starka elektromagnetiska vågor (under högspänningsledningar osv.);

- vissa typer av bullerljud (motorcykel, lastbil, tryckluftsborr osv.);

- en icke-kompatibel bogserkula eller krok är monterad;

- ...

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- Området runt radarn ska vara rent och får inte modifieras. Detta för att systemet ska fungera korrekt.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

- Systemet kan inte identifiera föremål som ligger för nära fordonet.

- Systemet kanske inte varnar för fordon eller föremål som håller helt andra hastigheter.

- Om färdvägen ändras under körningen kan systemet vara långsamt när det gäller att rapportera hinder.

- När fordonet bogserar en släpvagn måste det bakre parkeringsassistanssystemet vara inaktiverat.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- Området kring radarkameran har skadats.

- Bilen är utrustad med en draganordning som inte känns igen av systemet (eladapter, kula, krok osv.).