Tillbaka till listan

FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren är en funktion som hjälper dig att bibehålla hastigheten vid ett konstant värde som du har valt, kallad konstantfart.

Denna konstantfart kan ställas in från en hastighet av 30 km/h.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/stopp.

2 Reglage för:

a aktivering, minnesinställning och höjning av konstanthastigheten (+);

b sänkning av konstantfarten (-).

3 Igångsättning med påminnelse om den minneslagrade konstantfarten (R).

4 Pausning av funktionen med minnesinställning av konstantfarten (O).

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam. Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidvind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 vid .

Den gröna kontrollampan tänds och meddelandet ”Kontrollera farthållare” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck och anger att farthållarfunktionen är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Inställning av konstantfart

Vid stabiliserad hastighet (över cirka 30 km/h), tryck på strömställaren 2 vid a (+): funktionen är aktiverad och den aktuella hastigheten är minneslagrad.

Konstantfarten ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att vald konstantfart lyser i grönt, att meddelandet ”Kontrollera farthållare” visas samt att kontrollampan lyser.

Om du försöker aktivera funktionen vid en lägre hastighet än 30 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir inaktiverad.

Körning

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Om du vill ändra konstanthastighet, tryck upprepade gånger på omkopplaren 2:

- på a (+) för att öka hastigheten,

- på b (-) för att minska hastigheten.

Överskridande av konstantfarten

Du kan när som helst överskrida den konstanta hastigheten om du trycker på gaspedalen. När hastigheten överskrids lyser och blinkar konstantfarten rött på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: Efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den valda hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla konstantfarten

Vid kraftig nedåt- eller uppåtlutning kan systemet inte bibehålla konstantfarten. Den inställda hastigheten blinkar i rött på instrumentpanelen för att informera dig om situationen.

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- strömställaren 4 (O);

- bromspedalen

- kopplingspedalen eller när du lägger i neutralläget för bil med automatväxellåda.

I alla tre fall förblir konstanthastigheten minneslagrad och meddelandet ”Sparad” visas tillsammans med hastigheten på instrumentpanelen.

Standby-läget bekräftas av meddelandet ”Sparad” och att konstanthastigheten visas i grått.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck på strömställaren 3 (R) om bilens hastighet överskrider 30 km/h.

När en sparad hastighet aktiveras visas meddelandet ”Kontrollera farthållare” och konstantfarten lyser grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

När farthållaren stängts av återaktiverar en tryckning på sidan av strömställaren 2 a (+) funktionen utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Farthållarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och hastigheten är inte längre inställd i minnet. Den gröna kontrollampan och meddelandet på instrumentpanelen slocknar, vilket bekräftar att funktionen har inaktiverats.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.