Tillbaka till listan

BEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren är en funktion som hjälper dig att inte överskrida en viss hastighet som du har valt och som kallas fartgräns.

Om du vill kan du använda fartbegränsaren tillsammans med funktionen ”Hastighetsvarning”. HASTIGHETSVARNING

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/stopp.

2 Reglage för:

a igångsättning, minnesinställning och höjning av fartgränsen (+),

b sänkning av fartgränsen (-).

3 Igångsättning med påminnelse om minnesinställd fartgräns (R).

4 Pausning av funktionen (med minnesinställning av fartgränsen) (O).

Igångsättning

Tryck på omkopplaren 1 vid Kontrollampan tänds och lyser med orangefärgat sken och meddelandet ”Fartbegränsare” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck som anger att fartbegränsarfunktionen är igång och väntar på en registrering av en fartgräns.

Om du vill lagra den aktuella hastigheten trycker du på strömställaren 2 på sidan a (+): den inställda fartgränsen ersätter strecken.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Körning

Om en hastighet har ställts in i minnet och om den inte uppnås sker körningen som i en bil utan fartbegränsare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Ändring av den inställda fartgränsen

För att ändra fartgränsen, tryck upprepade gånger på strömställaren 2:

- på a (+) för att öka hastigheten,

- på b (-) för att minska hastigheten.

Fartbegränsarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

När hastigheten överskrids blinkar den inställda fartgränsen rött på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: fartbegränsarfunktionen återupptas så snart bilen når en hastighet som är lägre än den minneslagrade hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Vid kraftig upp- eller nedåtlutning kan systemet inte bibehålla fartgränsen: Då blinkar den minnesinställda hastigheten på instrumentpanelen och en ljudsignal ljuder vid regelbundna intervaller för att varna dig.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på omkopplaren 4(O). I sådant fall är fartgränsen kvar i minnet och ett meddelande ”Sparad” om detta visas tillsammans med fartgränsen på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är lagrad i minnet kan man ta fram den om man trycker på strömställaren 3 R.

När fartbegränsaren sätts i standby-läge återaktiverar en tryckning på sidan a (+) av kontakten 2 funktionen utan att hänsyn tas till den lagrade hastigheten. Det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och fartgränsen finns inte längre sparad i minnet. Den orangea kontrollampan och meddelandet på instrumentpanelen slocknar, vilket bekräftar att funktionen har inaktiverats.