Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Den automatiska parkeringsbromsen garanterar att bilen stoppas automatiskt när motorn stängs av (och inte ställs på stand-by för bilar utrustade med funktionen Stop and Start ). START, STOPP AV MOTOR: bil med startnyckel eller START, STOPP AV MOTORN: bil med RENAULT-kort, och FUNKTION STOP AND START

I alla andra fall, t.ex. vid tjuvstopp i motorn, dras inte den automatiska parkeringsbromsen åt automatiskt. Det manuella läget måste då användas.

Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell funktion”.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av meddelandet ”Parkeringsbroms aktiverad” och med kontrollampan } som tänds på instrumentpanelen samt med kontrollampan 2 som tänds på kontakten 1.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 2 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

ANM.:

För att markera att den automatiska parkeringsbromsen är lossad hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen:

- med motorn igång: när förardörren öppnas

- med stillastående motor (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 1 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen lossas sedan när man startar bilen och accelererar.

Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att kontrollampan 2 på brytaren 1 och kontrollampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses.

Manuell funktion

Du kan styra ut den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 1. Kontrollampan 2 och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Lossning av den automatiska parkeringsbromsen

Med tändningen påslagen trycker du på bromspedalen och trycker sedan på strömställaren 1: varningslampa 2 och varningslampan } slocknar.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång osv.): dra i brytaren 1 och släpp den sedan. Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Särskild funktion som är relaterad till Stop and Start-funktionen: om förarens bilbälte kopplas ifrån innan motorn sätts i standby av Stop and Start-funktionen ser du till att parkeringsbromsen är åtdragen. varningslampan } på instrumentpanelen bekräftar detta. Risk att bilen sätts i rörelse.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande underlag eller med släp drar du i brytaren 1 i några sekunder för att få maximal bromsning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frost t.ex.):

- ha motorn igång och tryck på bromspedalen och brytaren 1 samtidigt, stanna motorn (ställ inte in den på stand-by i bilar som är utrustade med Stop and Start);

- lägg i en växel eller läget P och släpp bromspedalen och brytaren 1.

Om bilen är utrustad med funktionen Stop and Start och bilen ställs på stand-by, dras den automatiska parkeringsbromsen åt om föraren lossar sitt bälte, öppnar förardörren eller lämnar sätet.

Om meddelandet ”VARNING: Elsystem” eller ”Elfel FARA” eller ”Kontrollera batteri” eller ”VARNING: Bromssystem” visas, måste du stanna bilen genom att välja position P eller genom att dra i strömbrytaren 1 i cirka 10 sekunder. Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar vid blens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta din märkesrepresentant.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tillåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.

Versioner med automatväxellåda

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare). Ett meddelande ”Lossa parkering-broms manuellt” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Lämna aldrig bilen utan att flytta växelspaken till läge P. När bilen står stilla med motorn igång, kan den nämligen sättas i rörelse om du gasar eller en växel är ilagd.

Risk för olycka.

Funktionsfel

- Vid avvikelser tänds lampan © på instrumentpanelen och ett meddelande ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds även lampan }.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den automatiska parkeringsbromsen tänds lampan ® och meddelandet ”Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksituationen tillåter det.

Det är följaktligen viktigt att se till att bilen står stilla genom att lägga i 1:ans växel (manuell växellåda) eller läget P (automatväxellåda). Om lutningen kräver det, sätt kilar under bilen.