AVANCERAD SÄKERHET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet ”Avancerad säkerhet” består av:

- aktiv panikbromsning,

och

- Körfältsassistans för nödsituationer.

Systemet ”Avancerad säkerhet” använder information från kameran 1, främre radargivare 2 och sidoradargivare 3.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Den främre radargivarens placering 2

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Placering av sidoradar 3

Se till att radarområdet inte blockeras (av smuts, lera, snö osv.), påverkas eller modifieras (inklusive lackering osv.).

Systemet fungerar som ytterligare ett körhjälpmedel.

Systemet är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Beroende på vald känslighetsinställning kan funktionen ”Körfältsassistans” användas innan systemet ”Avancerad säkerhet” används.

Aktivera/inaktivera systemet via multimedieskärmen 4

(kan variera från bil till bil)

Se multimediasystemets instruktionsbok för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Välj ” ON” eller ” OFF”.

Aktivera/inaktivera systemet via färddatorn 5

- Stanna bilen och tryck på brytaren 6 tills du kan välja fliken ”Fordon”,

- Tryck på reglaget 7 eller 8 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på 9 OK,

- Tryck på reglaget 7 eller 8 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på 9 OK,

- Tryck på 7 eller 8 flera gånger för att öppna menyn ”Avancerad säkerhet” och tryck sedan på 9 OK.

Tryck en gång till på strömställaren 9 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

= funktion igång

< funktion avstängd

När du inaktiverar systemet tänds kontrollampan och, beroende på utrustningsnivå, även kontrollampan i gult på instrumentpanelen.

När systemet är aktiverat försvinner varningslampan.

Systemet aktiveras om varje gång tändningen slås på.

Aktiv panikbromsning

Systemet använder radarn 2 och kameran 1 för att bedöma avståndet från din bil:

- framförvarande fordon i samma körfält

eller

- mötande fordon i samband med en manöver för att ändra riktning.

eller

- omgivande fotgängare och cyklister.

Systemet informerar föraren om eventuell risk för frontalkrock så att lämpliga manövrar kan göras (trycka ned bromspedalen och/eller vrida på ratten).

Systemet kan även, beroende på förarens reaktionsförmåga, hjälpa till med inbromsningen för att begränsa skadorna eller undvika en kollision.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Systemet kan ansätta bromsarna maximalt tills bilen står helt stilla.

Av säkerhetsskäl använd alltid bilbältet när du kör och se till att lasten inte kan slängas framåt och skada passagerarna vid en inbromsning.

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Avkänning av bilar

Om du kör i en hastighet över 8 km/h och det finns en risk för kollision med fordonet framför, med ett mötande fordon i samband med en manöver för att ändra riktning, eller med ett stillastående fordon aktiverar systemet:

- Varna dig för kollisionsrisk:

Den röda varningslampan eller, beroende på utrustningsnivå, displayen 10 och meddelandet ”Bromsa” visas på instrumentpanelen följt av en ljudsignal.

Om föraren trycker på bromspedalen och systemet fortfarande upptäcker en risk för kollision kan bromskraften ökas om den inte räcker för att förhindra kollisionen.

- Möjligen aktivera bromsning:

om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

När aktiv nödbromsning har fått bilen att stanna, hålls den stillastående under en kort tid. Efter denna tidsgräns måste bilen hållas stilla av att föraren håller foten på bromspedalen.

Obs! Om föraren använder bilens styranordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering förhindras.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Särskilda egenskaper hos mötande fordon i samband med en manöver för att ändra riktning

När du vill ändra riktning (t.ex. A), registrerar systemet mötande fordon som kör i ca 30-55 km/h när:

- du kör i ca 8-20 km/h.

- du har aktiverat körriktningsvisaren.

Systemet är annars inaktivt och utlöser ingen varning.

Specialfunktioner för stillastående fordon

Stillastående fordon upptäcks när bilen körs i en hastighet mellan 8 och 100 km/h. Systemet är inte aktivt och avger inte någon varning för stillastående fordon när bilens hastighet överstiger ca 100 km/h.

Specialfunktioner för varningar

Beroende på hastigheten kan varningen och inbromsningen aktiveras samtidigt.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Avkänning av fotgängare och cyklister

Om det finns risk för kollision med en cyklist eller fotgängare vid körning i 8-86 km/h kommer systemet att:

- varnar systemet dig för en kollisionsrisk:

Den röda varningslampan eller, beroende på utrustningsnivå, displayen 10 och meddelandet ”Bromsa” visas på instrumentpanelen följt av en ljudsignal.

Om föraren trycker på bromspedalen och systemet fortfarande upptäcker en risk för kollision kan bromskraften ökas om den inte räcker för att förhindra kollisionen.

- möjligen aktivera bromsning:

om föraren inte reagerar på larmet och en kollision verkar oundviklig.

När aktiv nödbromsning har fått bilen att stanna, hålls den stillastående under en kort tid. Efter denna tidsgräns måste bilen hållas stilla av att föraren håller foten på bromspedalen.

Obs! Om föraren använder bilens styranordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering förhindras.

Specialfunktioner relaterade till stillastående cyklister och fotgängare

Systemet upptäcker inte stillastående cyklister och fotgängare.

I detta fall är systemet inaktivt och utlöser ingen varning.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Inställningar för bilar utrustade med en multimediaskärm

Se multimediasystemets bruksanvisning för att komma åt funktionsinställningarna på multimediaskärmen 4:

- ”Varning”: Justera känslighetsnivån. För att göra det:

- ”Sen”;

- ”Standard”

- ”Tidig”.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Inställningar för bilar som inte är utrustade med en multimediaskärm

- Stanna bilen och tryck på brytaren 6 tills du kan välja fliken Fordon,

- Tryck på reglaget 7 eller 8 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på 9 OK,

- tryck på 7 eller 8 flera gånger för att komma till menyn KÖR ASSISTANS. Tryck på omkopplaren 8 OK,

- Bläddra genom att trycka flera gånger på reglagen 7 eller 8 för att öppna menyn ”Känslighet för aktiv bromsning”. Tryck på 9 OK ,

- Tryck på 7 eller 8 flera gånger för att justera inställningen Tryck på knappen 9 OK.

Aktiv panikbromsning

(forts.)

Tillfälligt inte tillgängligt

Om systemet upptäcker ett tillfälligt fel tänds varningslampan och, beroende på utrustningsnivå, även varningslampan i gult på instrumentpanelen.

Möjliga orsaker är:

- systemet är tillfälligt förblindat (solljus, ljus från mötande bilar, dåligt väder etc.). Systemet kommer att fungera igen när siktförhållandena är bättre.

- systemet störs tillfälligt (vindrutan eller stötfångaren fram eller bak kan exempelvis vara täckt av smuts, lera, snö, kondens osv.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Gör rent vindrutan och den främre stötfångaren. Nästa gång motorn startas försvinner varningslampan och meddelandet efter fem till tio minuters körning.

Om detta inte avhjälper problemet kan det beror på någonting annat, kontakta en märkesrepresentant.

Driftstörning

När funktionen upptäcker ett driftsfel tänds varningslamporna © och eller så visas, beroende på bil, © och i gult på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Kontrollera främre kamera”, ”Kontrollera främre radar” eller ”Kontrollera kamera/radar”.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pedaler etc.).

Systemet kan inte aktiveras:

- om växelspaken är i neutralläget;

- När parkeringsbromsen har aktiverats i ungefär tio sekunder.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan föremålet (bil, fotgängare etc.) och kringliggande område (t.ex. vitklädd fotgängare i snölandskap etc.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar, varnar föraren eller bromsar av misstag.

Begränsning av systemets funktion

- Varje gång bilen startas utför systemet en kalibrering utifrån bilens omgivning och kan vara inaktivt i mellan två och fem minuters körtid.

- Ett mötande fordon utlöser inte någon varning eller systemåtgärd om villkoren i avsnittet ”Särskilda egenskaper hos mötande fordon i samband med en manöver för att ändra riktning” inte är uppfyllda (se tidigare sidor).

- radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt;

- systemet reagerar inte alltid lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar och cyklar som på andra fordon,

- systemet kan ibland inte fungera när körbanan är hal (regn, snö, blixthalka osv.);

- för att system ska fungera korrekt måste det kunna urskilja fotgängarens hela silhuett. Systemet kan inte känna av:

- fotgängare i mörker eller dåliga ljusförhållanden;

- delvis synliga fotgängare:

- fotgängare kortare än ca 80 cm;

- fotgängare som bär på stora föremål;

- ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte reagerar eller att det bromsar av misstag.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

- Bilens front har skadats (krock, förvrängning, repor på radarn osv.).

- bilen bogseras (bärgas),

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant),

- du kör inte på en asfalterad väg.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Avbryta funktionen

Du kan avbryta den automatiska bromsningen när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller göra en undanmanöver med ratten.

Körfältsassistans för nödsituationer

Med hjälp av informationen från kameran 1 utför funktionen korrigerande åtgärder på styrningen när bilen närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att körriktningsvisaren har aktiverats.

Med hjälp av information från radarn 2 och kameran 1, utför funktionen korrigerande åtgärder på styrningen vid en risk för kollision med ett fordon i motsatt riktning i intilliggande fil, utan att körriktningsvisaren har aktiverats.

Med hjälp av information från radargivarna 3 och kameran 1 utför funktionen, beroende på bil, korrigerande åtgärder på styrningen vid en risk för kollision med ett fordon som rör sig med samma hastighet eller med högre hastighet, om det befinner sig inom avkänningsområdet för de bakre radargivarna.

Du kan när som helst återta kontrollen över bilen genom att röra på ratten.

Systemet fungerar som ytterligare ett körhjälpmedel.

Systemet är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Körfältsassistans för nödsituationer

(forts.)

Avkänning av vägren

Vid körning i hastighet över 70 km/h och du närmar dig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att körriktningsvisarna aktiverats, aktiverar systemet:

- varnar systemet dig för en kollisionsrisk:

varningslampan lyser röd eller, beroende på bilens utrustningsnivå, visas displayen 11 på instrumentpanelen följt av en ljudsignal;

och

- Korrigerande åtgärder på styrningen.

Särskilda anvisningar

Om funktionen aktiveras upprepade gånger när bilen närmar sig vägrenen och systemet inte känner av händer på ratten, visas varningslamporna i gult på instrumentpanelen.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Körfältsassistans för nödsituationer

(forts.)

Avkänning av mötande fordon

När du kör i en hastighet mellan ca 70 och 110 km/h och det finns en risk för kollision med ett fordon i motsatt riktning i en angränsande fil inom avkänningsområdet B utan att körriktningsvisaren har aktiverats, aktiverar systemet:

- varnar systemet dig för en kollisionsrisk:

varningslampan lyser röd eller, beroende på bilens utrustningsnivå, visas displayen 11 på instrumentpanelen följt av en ljudsignal;

och

- Korrigerande åtgärder på styrningen.

Du kan när som helst avbryta korrigeringen av färdriktningen genom att röra på ratten.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Körfältsassistans för nödsituationer

(forts.)

Avkänning av ett fordon som närmar sig bakifrån

(kan variera från bil till bil)

När du kör i en hastighet över 70 km/h och bilen kör över en heldragen eller streckad linje och en risk för kollision med ett fordon som befinner sig i den döda fläcken C och som rör sig i samma riktning som din bil eller med ett fordon som snabbt närmar sig bakifrån eller i en intilliggande fil i avkänningsområdet D registreras, gör systemet följande:

- varnar dig för kollisonsrisk: varningslampan 12 blinkar och varningslampan visas i rött eller, beroende på bil, så tänds displayen 13 på instrumentpanelen tillsammans med en ljudsignal;

och

- Korrigerande åtgärder på styrningen.

Körfältsassistans för nödsituationer

(forts.)

Tillfälligt inte tillgängligt:

- mycket snabbt överskridande av linje,

- fortsatt körning på en linje;

- omkring fyra sekunder efter filbyte;

- snäva kurvor;

- nedsatt sikt;

- Aktivera körriktningsvisarna.

- kraftig acceleration;

- nödbromsning;

- Ändra banbredd.

- Användning av det aktiva nödbromssystemet.

-...

Beroende på bil, om en sidoradar är blockerad, visas meddelandet ”Kontrollera sidoradar” på instrumentpanelen.

Villkor för icke-aktivering av systemet

Systemet kan inte aktiveras när:

- backväxeln är ilagd;

- kameran är skymd

- Den främre radargivaren är blockerad.

- De bakre radargivarna är blockerade.

- när kontrollampan û visas.

Om en av sidoradarna är blockerad, visas varningslampan eller, beroende på bil, varningslampan i gult tillsammans med meddelandet ”Sidoradar ingen sikt”. Rengör området där sensorerna är placerade.

Om bilen är utrustad med en dragkrok som känns igen av systemet, visas varningslampan eller, beroende på bil, varningslampan i gult tillsammans med meddelandet ”Släp: Sidoavkänning AV” för att informera dig om att Körfältsassistans för nödsituationer inte fungerar.

Om bilen drar en släpvagn eller husvagn kan oväntade eller onödiga korrigeringar uppstå. I det här fallet kan du inaktivera funktionen ”Avancerad säkerhet” för att undvika oväntade eller onödiga korrigeringar.

Driftstörning

När funktionen upptäcker ett driftsfel tänds varningslamporna © och eller så visas, beroende på bil, © och i gult på instrumentpanelen tillsammans med meddelandet ”Kontrollera främre kamera”, ”Kontrollera främre radar”, ”Kontrollera kamera/radar” eller ”Kontrollera sidoradar”.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en kollision kan kamerans eller radargivarnas inställning ändras, vilket kan påverka funktionen. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Allt arbete (reparationer, vindrutemodifieringar osv.) i området runt kameran eller radargivarna får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- vägmarkeringarna är oregelbundna eller svåra att urskilja (t.ex. delvis borta, för stort avstånd, skadad vägbana)

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- vägen är smal eller slingrande (snäva kurvor etc.);

- när du ligger nära ett fordon i samma fil.

I detta fall kan funktionen ”Avancerad säkerhet” reagera felaktigt eller inte alls.

Risk för oönskad, felaktig korrigering av körriktning eller ingen korrigering alls.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- Kameraområdet (på vindrutesidan eller backspegeln) eller radarområdet(-områdena) har skadats.

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant);

- bilen bogseras (bärgas),

- du kör inte på en asfalterad väg.