ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRRARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Framdörrar

Öppning utifrån

Med dörrarna upplåsta eller, beroende på bil, med kortet på dig drar du 1-handtaget mot dig.

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas och stängas när bilen står stilla.

Öppning inifrån

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 2.

Ljudsignal för öppen dörr eller baklucka

När bilen står stilla visas varningslampan 2 på instrumentpanelen tillsammans med en varningslampa som indikerar vilken av dörrarna (sidodörrar eller baklucka) som är öppen eller inte riktigt stängd.

Om någon av dörrarna eller bakluckan är öppen eller inte ordentligt stängd när bilen har uppnått cirka 10 km/h visas en varningslampa tillsammans med meddelandet ”Bagageluckan öppen” eller ”Dörr öppen”, och en ljudsignal hörs i cirka 40 sekunder eller tills dörren eller bakluckan stängs.

Ljudsignal för glömt ljus

När en dörr öppnas hörs en ljudsignal som talar om att ljusen är tända trots att motorn har stängts av.

ANM.:

På vissa bilar slutar tillbehören (radio osv.) att fungera antingen när motorn slås av, vid låsning av dörrarna eller när förardörren öppnas.

Sidoskjutdörr

Öppning utifrån

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 3 och skjut dörren bakåt tills den spärras. Låsa upp dörrarna RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: Användning HANDSFREEKORT: användning.

Barnsäkerhet

(kan variera från bil till bil)

För att inte skjutdörrarna ska kunna öppnas inifrån, använd nyckeln för att vrida låset 4 (till läge B) och stäng dörren.

Kontrollera inifrån att dörrarna är ordentligt låsta. De kan bara öppnas från utsidan.

Vrid låset 4 (läge A) med nyckeln för att öppna skjutdörrarna från insidan.

Rekommendationer för sidoskjutdörren

Följande ska iakttas vid öppning och stängning av sidoskjutdörren och av bilens övriga dörrar:

- Kontrollera att ingen människa och inget djur eller föremål är i vägen och riskerar att skadas.

- Använd endast de inre och yttre handtagen när du öppnar eller stänger dörren.

- Öppna och stäng dörren försiktigt.

- Obs! Om bilen är parkerad i en backe ska du öppna dörren försiktigt tills den är helt öppen och låser sig i spärrläget.

- Försäkra dig om att sidoskjutdörren är ordentligt stängd under körning.

- Använd inte det nedre stödet som fotsteg.

Sidoskjutdörr

(forts.)

Öppning inifrån

Med dörren upplåsta, dra i handtaget 6 eller, beroende på utrustningsnivå, aktivera kontrollen 8 och skjut sedan dörren mot fordonets bakre del tills den låses i öppet läge.

Stängning inifrån

Tryck handtaget 5 mot bilens framparti tills dörren stängs helt.

Manuell låsning

Med 7 knappen i olåst läge, vrid den mot fordonets framparti (rörelse C).

Manuell upplåsning

Med knappen 7 i låst läge, vrid den mot fordonets bakparti (rörelse D).

Slagdörrar bak

Öppna den stora dörren utifrån

Lås upp dörren och dra sedan i handtaget 9. Låsa upp dörrarna RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: Användning HANDSFREEKORT: användning.

Innan du öppnar de bakre gångjärnsförsedda dörrarna, se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om så att dörrarna kan öppnas.

Öppna den stora dörren inifrån

Beroende på utrustningsnivå, aktivera kontrollen 10.

Låt inte de bakre slagdörrarna vara öppna vid kraftig blåst.

Risk för allvarliga skador.

Av säkerhetsskäl ska du kontrollera att alla dörrar är ordentligt stängda innan du börjar köra.

Slagdörrar bak

(forts.)

Öppning av den lilla dörren

Använd spaken 11 för att öppna den lilla dörren.

Körning med den lilla dörren öppen

Stäng den stora dörren medan den lilla dörren är öppen.

Öppnar du den stora luckan efter användning med handtaget 9 och stäng den lilla dörren innan du stänger den stora dörren.

Om bilen parkeras vid vägkanten och en dörr till bagagerummet är öppen kan bakljusen döljas.

Du bör varna andra trafikanter genom att sätta ut varningstriangeln, sätta på varningsblinkrarna eller vidta andra åtgärder som föreskrivs i det land du befinner dig i.

Maximal öppning av bakdörrarna

Dra i spaken 12 för varje dörr så att dörrstaget frigörs. Öppna dörren så mycket det går.

Manuell stängning utifrån

Stäng först den lilla dörren och sedan den stora.

Flytta dörrarna tills dörrstaget sitter fast ordentligt på dörrens låsbleck. Se till att dörrstaget sitter ordentligt innan du stänger de gångjärnsförsedda dörrarna.

Baklucka

Öppning

Lås upp dörren, tryck på knappen 13 och lyft bakluckan. Låsa upp dörrarna. RADIOSTYRD FJÄRRKONTROLL: Användning HANDSFREEKORT: användning.

Stängning

Sänk bakluckan med hjälp av stängningsremmen 14.

Slå igen bakluckan försiktigt när den är i axelhöjd.

Manuell öppning inifrån

Om det inte går att låsa upp bakluckan, kan du låsa upp den manuellt inifrån bilen.

För in en penna eller något liknande föremål i urtaget 15 och skjut på så som visas på bilden och tryck på bakluckan så öppnas den.

Före öppning av bakluckan, kontrollera att utrymmet är tillräckligt stort för att luckan ska kunna öppnas.

Av säkerhetsskäl ska du kontrollera att alla dörrar är ordentligt stängda innan du börjar köra.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.