Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet, underrättar det om lågt tryck på ett eller flera däck.

Identifiering av systemet

Det finns två varningssystem för däcktrycksförlust:

- system A: känns igen på märketiketten A som sitter i bilen. För att kontrollera var den sitter, öppna förardörren.

- system B: känns igen på att märketiketten A inte finns i bilen.

SYSTEM A

Funktionsprincip

Systemet upptäcker om trycket i något av hjulen har sjunkit genom att mäta hjulens hastighet under körningen.

Varningslampan  1 tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Funktionsvillkor

Systemet måste nyinitieras med ett däcktryck som är lika stort som det som står inskrivet på märketiketten för däcktryckfall, annars kan inte systemet ge en tillförlitlig varning i händelse av för stort däcktryckfall. Se ”Ringtryck” i kapitel 4.

I följande situationer kan systemet reagera med viss fördröjning eller inte fungera korrekt:

- systemet har inte nyinitierats efter pumpning av eller åtgärd på hjulen,

- systemet har inte nyinitierats korrekt: däcktrycken skiljer sig från de rekommenderade trycken,

- väsentlig förändring av lasten eller omfördelning av lasten till bilens ena sida,

- sportig körning med hög acceleration,

- körning på snöigt eller halt underlag,

- körning med snökedjor,

- montering av endast ett nytt däck,

- användning av däck inte som har godkänts av märkesnätet.

-...

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan emellertid inte ersätta föraren. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

SYSTEM A (forts.)

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- efter varje pumpning eller omjustering av däcken,

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter ett hjulbyte,

- efter användning av sats för däckpumpning,

- efter en hjulskiftning (vi rekommenderar inte byte av plats på hjulen).

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Procedur för nyinitiering

Låt tändningen vara påslagen beroende på bil:

- tryck kort flera gånger på en av knapparna 3 eller 4 för att välja funktionen ”TIRES:SET TPW” på displayen 2,

- tryck längre (ungefär 3 sekunder) på en av knapparna 3 eller 4 för att starta initieringen. Meddelandet ”SET TPW LAUNCHED” visas i ungefär fem sekunder för att informera dig om att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Eller

- tryck kort flera gånger på knappen 3 för att välja funktionen ”SEt tP” på displayen 2,

- tryck sedan länge (ungefär 3 sekunder) på knappen 3 för att starta initieringen. Det blinkar i ungefär fem sekunder och meddelandet SEt tP visas med fast sken för att informera dig om att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Nollställningen sker efter några minuters körning.

SYSTEM A (forts.)

Display

Displayen 2 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.)

INFLATE TIRES AND SET TPW

Varningslampan tänds med fast sken och meddelandet ”INFLATE TIRES AND SET TPW” visas, beroende på bil.

De anger att minst ett av däcken har lågt däcktryck eller är punkterat.

Vid lågt däcktryck, pumpa upp det berörda däcket.

Vid punktering, byt ut däcket eller kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollera och justera däcktrycket på de fyra däcken när de är kalla och starta nyinitieringen av däcktryckets referensvärde.

Kontrollampan släcks när nyinitiering av däcktryckets referensvärde har aktiverats.

RECALIBRATE SET TPW

Varningslampan blinkar flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med meddelandet ”RECALIBRATE SET TPW”.

Detta betyder att din begäran om nyinitiering av däcktryckets referensvärde måste startas om.

Prioriterar batteriladdning

Varningslampan blinkar flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med meddelandet ”TPW UNAVAILABLE”.

Anger att bilen är utrustad med ett reservhjul av en storlek som skiljer sig från de övriga fyra hjulen och att reservhjulet är monterat på bilen.

Välj neutral

Varningslampan blinkar flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med meddelandet ”CHECK TPW”.

Detta meddelande visas tillsammans med kontrollampan ©.

Detta anger ett fel i systemet, kontakta en märkesrepresentant.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

SYSTEM A (forts.)

Omjustering av däcktrycket

Trycken ska justeras med kalla däck (se etiketten på förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Efter varje pumpning av däcken eller nyinitiering av däcktrycket, starta nyinitiering av referensvärdet för däcktrycket.

Byte av hjul/däck

Använd endast utrustning som har godkänts av märkesnätet, annars finns det risk att systemet reagerar med viss fördröjning eller inte fungerar korrekt. Se avsnittet ”Däck” i kapitel 5.

Efter varje ändring av hjul/däck, justera däcktrycket och starta nyinitieringen av referensvärdet för däcktrycket.

Reservhjul

Om bilen har denna utrustning monterad på bilen, justera däcktrycket och starta nyinitiering av däcktryckets referensvärde.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Använd endast utrustning som har godkänts av märkesnätet, annars finns det risk att systemet reagerar med viss fördröjning eller inte fungerar korrekt. Se avsnittet ”Sats för däckpumpning” i kapitel 5.

Efter användning av satsen för däckpumpning, justera däcktrycket och starta nyinitiering av däcktryckets referensvärde.

SYSTEM B

Funktionsprincip

Alla hjul (utom reservhjulet) har en givare, som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Varningslampan  1 tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter en hjulskiftning (det rekommenderas inte att byta plats på hjulen),

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan emellertid inte ersätta föraren. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

SYSTEM B (forts.)

Procedur för nyinitiering

Låt tändningen vara påslagen beroende på bil:

- tryck kort flera gånger på en av knapparna 3 eller 4 för att välja funktionen ”TYRE PRESSURE ACQUISITION” på displayen 2,

- tryck längre (ungefär 3 sekunder) på en av knapparna 3 eller 4 för att starta initieringen.

Meddelandet ”TP ACQUISTION LAUNCHED ” visas i ungefär fem sekunder för att informera dig om att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Eller

- tryck kort flera gånger på knappen 3 för att välja funktionen ”SEt PP” på displayen 2,

- tryck sedan länge (ungefär 3 sekunder) på knappen 3 för att starta initieringen. Det blinkar i ungefär fem sekunder och meddelandet SEt PP visas med fast sken för att informera dig om att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Nollställningen sker efter några minuters körning.

ANM.:

Referenstryckets värde får inte vara mindre än det som rekommenderas och anges på dörrkarmen.

SYSTEM B (forts.)

Display

Displayen 2 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.)

Behåll händerna på ratten

Varningslampan tänds med fast sken och meddelandet ”CHECK TYRE PRESSURES” visas, beroende på bil.

De anger att minst ett av däcken har lågt däcktryck.

Kontrollera och justera vid behov däcktrycket på kalla däck (alla 4 däck). Varningslampan släcks efter några minuters körning.

Vingelcentrering vänteläge

Varningslampan tänds med fast sken, en ljudsignal hörs och meddelandet ”TYRE PUNCTURE” visas, beroende på bil.

Detta meddelande visas tillsammans med kontrollampan ®.

Detta anger att minst ett av hjulen är punkterat eller har väldigt lite luft. Byt däck eller kontakta din märkesrepresentant vid punktering. Kontrollera däcktrycket om däcket har för lite luft.

Vingelcentrering kontrollera

Varningslampan blinkar flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med meddelandet ”CHECK TYRE SENSORS ”.

Detta meddelande visas tillsammans med kontrollampan ©.

Detta anger att minst ett av hjulen som monterats inte har någon givare (t.ex. reservhjul). Om inte ska du ta kontakt med din märkesrepresentant.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

Kontrollampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

SYSTEM B (forts.)

Omjustering av däcktrycket

Trycken ska justeras med kalla däck (se etiketten på förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Byte av hjul/däck

Detta system kräver specifik utrustning (hjul, däck, hjulkapslar). Se avsnittet ”Däck” i kapitel 5.

Kontakta din märkesrepresentant om du vill byta däck och för att få information om vilka tillbehör som passar ihop med systemet och som finns hos i nätverket. Om ej anpassade reservdelar används kan systemet fungera på ett felaktigt sätt.

Reservhjul

Reservhjulet har ingen givare. Om det har monterats på bilen blinkar varningslampan flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med kontrollampan ©. Beroende på bil visas meddelandet ”CHECK TYRE SENSORS” på instrumentpanelen.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

På grund av ventilernas särskilda egenskaper får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesnätet. Se avsnittet ”Sats för däckpumpning” i kapitel 5.