Tillbaka till listan

SATS FÖR DÄCKPUMPNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Däckreparationssatsen lagar skador på rullbanan A som orsakats av föremål som är mindre än 4 mm. Den kan inte användas för alla typer av punkteringar, såsom skador som är större än 4 mm eller skador på däckets sida B.

Förvissa dig också om att fälgen är i gott skick.

Ta inte bort det föremål som förorsakat punkteringen om det fortfarande sitter kvar i däcket.

Använd aldrig däckpumpningssatsen om däcket har skadats efter att du har kört med ett punkterat däck.

Kontrollera alltid däckens sidor omsorgsfullt innan du gör något ingrepp.

Att köra med dåligt pumpade, platta eller punkterade däck kan innebära säkerhetsrisker och däcken går kanske inte att laga.

Denna reparation är endast provisorisk.

Ett däck som blivit punkterat ska alltid undersökas (och repareras om det är möjligt) av en specialist så snart som möjligt.

Om du har bytt ett däck med denna sats, bör du tala om det för däckspecialisten.

Under körningen kan du känna av vibrationer på grund av produkten som sprutats in i däcket.

Satsen är endast godkänd för pumpning av däck till bilar som är utrustade med denna sats.

Den får under inga omständigheter användas till pumpning av däck på en annan bil eller något annat uppblåsbart föremål (livboj, båt etc.).

Var försiktig så att inte produkten stänker på huden när du handskas med reparationsvätskan. Om du ändå skulle få vätska på huden, skölj rikligt.

Se till så att reparationssatsen är oåtkomlig för barn.

Kasta inte den tomma flaskan i naturen. Lämna in den till din märkesrepresentant eller till en återvinningsstation.

Flaskan har en märketikett med sista förbrukningsdag. Kontrollera regelbundet om produkten har blivit för gammal.

Ta kontakt med din märkesepresentant för att byta ut pumpningsslangen och flaskan med reparationsprodukten.

Beroende på vilken bil du har ska du om du får punktering använda satsen som ligger i handskfacket eller i bagageutrymmet, i det bakre hjulhuset C eller D.

Bil utrustad med varningssystem för däcktryckfall

Om du skulle få undertryck (punktering, för lite luft osv.) tänds varningslampan på instrumentpanelen, se ”Varningssystem för däcktrycksförlust” i kapitel 2.

Innan du använder satsen, ställ bilen så att den är tillräckligt långt från övrig trafik, sätt igång varningsblinkrarna, dra åt parkeringsbromsen, låt alla passagerare gå ur bilen och se till att de håller sig på avstånd från trafiken.

Vid parkering på vägrenen måste du varna andra trafikanter med en varningstriangel eller på annat sätt i enlighet med lokala lagar och förordningar i det land du befinner dig.

Motorn igång, parkeringsbromsen åtdragen.

- Se informationen om luftpumpningskompressorn och följ instruktionerna

- pumpa däcket till rekommenderat tryck (se avsnittet ”Däcktryck”)

- sluta pumpa efter högst 15 minuter och läs av trycket (på manometern 2).

Obs! Medan flaskan töms (cirka 30 sekunder) visar manometern 2 ett tryck på upp till cirka 6 bar och sedan sjunker trycket.

- Justera trycket: om det ska ökas fortsätter du pumpningen med satsen. Om det ska minskas, tryck på knappen 1.

Om du inte uppnår ett tryck på 1,8 bar inom 15 minuter går det inte att reparera däcket. Ge dig inte ut på vägen, utan kontakta en märkesrepresentant.

När däcket har rätt mängd luft tar du bort satsen: skruva långsamt loss pumpanslutningen för att förhindra produktstänk och förvara behållaren i plastförpackningen för att förhindra att produkten läcker.

- Klistra fast etiketten med köranvisningarna på en väl synlig plats på instrumentbrädan.

- Lägg undan satsen:

- efter första däckpumpningen läcker det fortfarande ut luft och det är därför viktigt att rulla på däcket för att kunna täppa till hålet

- Starta omedelbart bilen och kör i 20-60 km/h så att produkten fördelas jämnt i däcket. Efter tre kilometers körning ska du stanna och kontrollera trycket.

- Om trycket är högre än 1,3 bar men lägre än det rekommenderade trycket ska du korrigera det (se märketiketten som är placerad på förardörrens gavel). I annat fall, kontakta en auktoriserad återförsäljare. Reparation är inte möjlig.

Användningsföreskrifter för satsen

Satsen får inte användas längre än 15 minuter i följd.

Inga föremål får finnas på golvet framför förarplatsen. Vid en häftig inbromsning kan lösa föremål glida in under pedalerna så att de inte går att trycka ner.

OBS! En ventilplugg som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som originalhattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

När man har genomfört en reparation med satsen får man inte köra mer än 200 km. Dessutom måste du sänka hastigheten och aldrig köra fortare än 80 km/h. Etiketten som du bör fästa på en väl synlig plats på instrumentbrädan hjälper dig att komma ihåg detta.

Beroende på land eller gällande lagstiftning kan ett däck som lagats med pumpningssatsen behöva bytas ut.