Tillbaka till listan

FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren är en funktion som hjälper dig att bibehålla hastigheten vid ett konstant värde som du har valt, kallat konstantfart.

Denna konstantfart kan ställas in från en hastighet av 30 km/h.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/Stopp.

2 Igångsättning, minnesinställning och ökning av konstantfarten (+).

3 Sänkning av konstantfarten (-).

4 Pausning av funktionen med minnesinställning av konstantfarten (O).

5 Igångsättning med påminnelse om den minneslagrade konstantfarten (R).

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan inte ta förarens plats.

Den kan alltså aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna, skyldigheten att visa uppmärksamhet (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning, stenskott) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 vid .

Den gröna kontrollampan 6 tänds och meddelandet CRUISE CONTROL visas på instrumentpanelen tillsammans med streck och anger att farthållarfunktionen är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Inställning av konstantfart

Vid jämn hastighet (över cirka 30 km/h), tryck på strömställaren 2 (+): funktionen är aktiverad och den aktuella hastigheten är minneslagrad.

Konstantfarten ersätter strecken och farthållningen bekräftas av ett meddelande på instrumentpanelen samt av den gröna kontrollampan 7 förutom av kontrollampan 6.

Körning

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Du kan ändra konstantfarten om du trycker på:

- strömställaren 2 (+) för att öka farten

- strömställaren 3 (-) för att minska farten.

Överskridande av konstantfarten

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen. Under tiden som hastigheten överskrids, blinkar den valda hastigheten på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Omöjligt för funktionen att hålla konstantfarten

Om du kör i en brant backe kan det hända att konstantfarten inte kan hållas av systemet. Då blinkar den minnesinställda hastigheten på instrumentpanelen.

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- bromspedalen

- kopplingspedalen eller när du lägger i neutralläget för bil med automatväxellåda

- strömställaren 4 (O)

I alla tre fallen förblir konstantfarten minnesinställd.

Standby-läget bekräftas av att den gröna kontrollampan släcks och meddelandet ”SPEED MEMORY” visas på instrumentpanelen.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet ställts in i minnet, kan du aktivera den om du trycker på knappen 5 (R), under förutsättning att du kör fortare än 30 km/h. Försäkra dig först om att trafiksituationen är lämplig (trafiken, vägunderlaget, väderleksförhållandena etc.).

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

När fartbegränsaren är försatt i standbyläge sätts funktionen igång igen om du trycker på knapparna 2 (+) utan att hänsyn tas till den minnesinställda fartgränsen. det är den hastighet som bilen har när strömställaren trycks in som gäller.

Avstängning av funktionen

Farthållarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och hastigheten är inte längre inställd i minnet.

De två gröna kontrollamporna och på instrumentpanelen släcks och bekräftar att funktionen har avbrutits.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.