BILBÄLTEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För allas säkerhet vid all slags körning ska du be dina medåkande att de också tar på bilbältena. Tänk på att i vissa länder kan andra lagkrav gälla för åksäkerheten.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

(kan variera från bil till bil)

- Sätt dig ordentligt i stolen (när du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge.

- ställ in stolens läge i längdled i förhållande till pedalstället. Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när pedalerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda.

- justera nackskyddet. För maximal säkerhet bör avståndet mellan din nacke och nackskyddet vara minsta möjliga

- Justera sittdynans höjd. Med den här inställningen kan du optimera sikten vid körning.

- Ställ in rattens läge.

För att bilbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge. BAKSÄTE: funktionerna.

Feljusterade eller vridna bilbälten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

Inställning av säkerhetsbältet

För korrekt justering och placering av säkerhetsbältena vid alla säten:

- justera sätena (sätesposition och ryggstödsvinkel om tillgängligt);

- luta dig mot ryggstödet;

- flytta axelremmen 1 så nära halsen som möjligt utan att den verkligen vilar mot den (om möjligt, justera höjden på säkerhetsbältet) och se till att bröstremmen 1 är i kontakt med axeln;

- placera midjebältet 2 så att det ligger platt mot låren och mot bäckenet.

Bilbältet måste sitta så nära kroppen som möjligt. Undvik tjocka kläder och stora föremål under bilbältet osv.

Påtagning

Rulla ut bandet långsamt utan ryck och se till att tungan 3 knäpps fast i låset 5 (kontrollera spärrningen genom att dra i tungan 3).

Om den blockeras, släpp den tillbaka helt och rulla ut den igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt sedan bältet rulla upp sig och rulla ut det på nytt.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Upplåsning

Tryck på knappen 4 på låset 5 så rullas bilbältet in i rullen. Följ rörelsen med handen.

ß Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på föraroch eventuellt passagerarsidan fram

Den visas på mittdisplayen A när tändningen slås på och om förarens och/eller framsätespassagerarens bilbälte inte är fastspänt (om någon sitter i passagerarsätet).

Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av dessa bilbälten inte är fastspänt eller lossas när bilen körs i en hastighet över cirka 20 km/h blinkar varningslampan ß och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder.

Obs: om ett föremål ligger på passagerarsätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodell.

Varning för glömt bilbälte i baksätet (beroende på bil)

Bilden 6 eller 7 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på. Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

- påslagning av tändningen;

- en dörr öppnas;

- Fastsättning eller lossning av ett bilbälte bak.

För att förstå bilden 6 eller 7:

- Vit symbol: säkerhetsbälte fastspänt;

- Svart symbol: säkerhetsbälte ej fastspänt

Obs! Beroende på version kan antalet markeringar på bilden 6 eller 7 variera beroende på hur många baksäten som finns i bilen.

När bilens hastighet är under cirka 20 km/h visas bilden 6 eller 7 under cirka 60 sekunder varje gång ett av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger 20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

- ß varningslampan blinkar på mittdisplayen A;

och

- ett pip hörs i cirka 30 sekunder;

och

- symbolen 6 eller 7 visas i minst 60 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir svart.

Kontrollera alltid att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bilbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätena.

Inställning i höjdled av säkerhetsbälten fram

Använd justertappen 8 och ställ in höjden på bältets axelband 1 så att det löper rätt i förhållande till halsen:

Tryck på knappen 8 och höj eller sänk bilbältet.

Se till att bältet är ordentligt spärrat.

Bilbälten på sidorna bak 9

Bältena tas på och av på samma sätt som bältena fram.

För att bilbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge. BAKSÄTE: funktionerna.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

Femsätesversion

Säkerhetsbälte i mitten

Rulla långsamt ut bältet 15 från dess lopp 10.

För de två tungorna och bandet 15 genom bältesstyrningen 11.

Sätt alltid fast den minsta tungan och fixera den i låset med den svarta låsknappen 12.

Snäpp fast den största, löpande tungan 14 i låset med den röda låsningsknappen 13.

Fyrsätesversion

Den här version skiljer sig på så sätt att den endast har säkerhetsbälten och nackskydd på stolarna bak.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

- Inga ändringar får göras som syftar till att ändra de originalmonterade delar på fasthållningsanordningen: säkerhetsbälten, säten och deras fästen. I särskilda fall (t.ex. vid installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

- Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klädnypa, klämma osv.). Ett bilbälte som inte är riktigt spänt kan förorsaka skador i händelse av olycka.

- Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

- Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

- För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

- Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

- Vid placering av baksätet ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

- Se till att bältets tunga sätts fast i rätt lås.

- Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

- Se till att låsenheten sitter rätt (får inte gömmas, tryckas ner, klämmas osv. av personer eller föremål).

JUSTERA RATTEN