Tillbaka till listan

OLJENIVÅ I MOTORN: allmän information

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

En bilmotor förbrukar normalt olja för smörjning och kylning av sina rörliga delar och det kan ibland vara nödvändigt att komplettera nivån mellan två oljebyten.

Skulle emellertid din bils motor efter inkörningsperioden dra över 0,5 liter olja per 1 000 km ska du låta din märkesrepresentant utföra en kontroll.

Kontrollintervall: Kontrollera oljenivån ofta samt alltid före en längre färd för att inte riskera att förstöra motorn.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR.

Se till att motorhuven är ordentligt låst.

Se till att ingenting hindrar låsningen (grus, tyg etc.).

Fylla på motorolja

Använd en tratt eller skydda området vid påfyllningsröret så att det inte kommer olja på en het del i motorrummet eller på en känslig del (t.ex. elkomponenter).

Risk för brand.

Nivåkontroll

Avläsningen ska göras på vågrät mark efter det att motorn varit avstängd en lång stund.

För att få exakt oljenivå och för att vara säker på att inte oljenivån är för låg (risk att motorn förstörs) måste man använda mätstickan.

Beroende på bil visar displayen på instrumentpanelen bara när oljenivån når sin miniminivå:

- ta ut mätstickan och torka av den med en ren, luddfri trasa;

- för ner den tills den bottnar (på bil utrustad med oljemätsticka med lock C, skruva åt locket helt).

- ta sedan ut oljemätstickan igen.

- avläs nivån. Oljenivån i motorn får aldrig underskrida min.märket A men heller aldrig överskrida max.märket B.

När du har läst av nivån, för in mätstickan till ändläget eller skruva fast locket helt.

Sjunker nivån onormalt snabbt eller ofta, kontakta din märkesrepresentant.

Överskridande av motoroljans maximinivå

Du får aldrig låta nivån överstiga maxnivån B eftersom motorn och avgasreningssystemet då kan skadas.

Om maximinivån har överskridits, starta inte bilen utan kontakta en märkesrepresentant.

VÄTSKENIVÅER (MOTOROLJA, KYLVÄTSKA, BROMSVÄTSKA)