FARTHÅLLARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Farthållaren är en funktion som hjälper dig att bibehålla hastigheten vid ett konstant värde som du har valt, kallad konstantfart.

Denna konstantfart kan ställas in från en hastighet av 30 km/h.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/Stopp.

2 Påminnelse om den lagrade konstantfarten och öka konstantfarten (RES/+).

3 Strömställare för aktivering, minnesinställning och sänkning av konstantfarten (SET/-).

4 Pausning av funktionen med minnesinställning av konstantfarten (0).

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna eller att vara uppmärksam.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Farthållaren bör inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidvind).

Risk för olycka.

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 mot .

Varningslampan 6 visas i grönt och beroende på bil visas meddelandet ”Farthållare PÅ” eller ”Farthållare --- km/h” på instrumentpanelen tillsammans med streck för att ange att farthållaren är aktiverad och väntar på att du ska mata in en konstantfart.

Inställning av konstantfart

Håll jämn hastighet (över ca 30 km/h), tryck in strömställaren 3 (SET/-): funktionen aktiveras och aktuell hastighet minneslagras.

Konstantfarten ersätter strecken och farthållarfunktionen bekräftas beroende på bil av utseendet på meddelandet ”Farthållare PÅ” eller ”Farthållare XXX km/h” och varningslampan 5 i grönt, utöver varningslampan 6 .

Körning

Då en konstantfart har ställts in i minnet och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Ha alltid fötterna i närheten av pedalerna för att kunna ingripa i en nödsituation.

Ändring av konstantfarten

Du kan ändra konstantfarten om du trycker på:

- kontakten 2 (RES/+) för att öka hastigheten;

- strömställaren 3 (SET/-) för att sänka hastigheten.

Farthållarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Överskridande av konstantfarten

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen.

Under tiden som hastigheten överskrids, blinkar den valda hastigheten på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: efter några sekunder återupptar bilen automatiskt den första konstantfarten.

Omöjligt för funktionen att hålla konstantfarten

Vid kraftig nedåtlutning kan systemet kanske inte bibehålla konstantfarten. Den inställda hastigheten blinkar på instrumentpanelen för att informera dig om situationen.

Om farthållaren inte längre är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Sätta funktionen i viloläge

Funktionen försätts i standby-läge när du trycker på:

- strömställaren 4 (0) 

- bromspedalen

- kopplingspedalen.

I samtliga fall sparas konstantfarten och, beroende på fordonet, visas meddelandet ”Minneslagrat” XXX km/h på instrumentpanelen.

Pausningen bekräftas av att kontrollampan släcks.

Aktivering av inställd konstantfart

Om en hastighet är inställd i minnet kan du framkalla den, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägbanan, väderleksförhållandena) Tryck på reglaget 2 (RES/+) om bilens hastighet överstiger 30 km/h.

När en sparad hastighet aktiveras tänds kontrollampan som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

ANM.: Om den hastighet som du precis har matat in är mycket högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera snabbt tills denna tröskel uppnås.

Om farthållaren befinner sig i vänteläge kan du återaktivera den genom att trycka på 3 (SET/-)-knappen, utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Farthållaren inaktiveras när du trycker på strömställaren 1 . Då minneslagras inte hastigheten längre. De gröna kontrollamporna och på instrumentpanelen visar att funktionen avbrutits.

Om farthållarfunktionen sätts i viloläge eller avbryts sänks inte bilens hastighet. Vill du sänka hastigheten måste du bromsa.

FARTHÅLLAREN