Tillbaka till listan

FARTBEGRÄNSARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartbegränsaren är en funktion som hjälper dig att inte överskrida en viss hastighet som du har valt och som kallas fartgräns.

Reglage

1 Huvudströmbrytare Start/Stopp.

2 Påminnelse om den lagrade hastighetsgränsen och ökning av hastighetsgränsen (RES/+).

3 Aktivering, minnesinställning och sänkning av hastighetsgränsen (SET/-).

4 Pausning av funktionen (med minnesinställning av hastighetsgränsen) (0).

Igångsättning

Tryck på strömställaren 1 mot . Varningslampan 5 lyser orange och beroende på fordonet visas antingen meddelandet ”Fartbegränsare PÅ” eller ”Fartbegränsare XXX km/h” på instrumentpanelen, tillsammans med streck som anger att fartbegränsaren är aktiverad och väntar på att en hastighetsgräns ska registreras.

Om du vill lagra den aktuella hastigheten trycker du på brytaren 3 (SET/-): den inställda fartgränsen ersätter strecken.

Den lägsta hastighet som kan sparas är 30 km/h.

Körning

Om en hastighet har ställts in i minnet och denna inte uppnås sker körningen som i en bil utan fartbegränsare.

Nu kan den inställda fartgränsen inte överskridas även om du trycker på gaspedalen, utom vid behov (se ”Ökning av den inställda fartgränsen”).

Ändring av den inställda fartgränsen

Du kan ändra fartgränsen om du trycker på:

- kontakten 2 (RES/+) för att öka hastigheten;

- strömställaren 3 (SET/-) för att sänka hastigheten.

Fartbegränsarfunktionen påverkar inte bromssystemet.

Om fartbegränsaren inte är tillgänglig (efter flera aktiveringsförsök), kontakta din märkesrepresentant.

Ökning av den inställda fartgränsen

Du kan när som helst överskrida den inställda fartgränsen på följande sätt: tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten (över spärren).

Under den tid som hastigheten överskrids blinkar fartgränsen på instrumentpanelen.

Släpp därefter upp gaspedalen: fartbegränsarfunktionen återupptas så snart bilen når en hastighet som är lägre än den minneslagrade hastigheten.

Omöjligt för funktionen att hålla fartgränsen

Vid körning i kraftig nedåtlutning kan systemet kanske inte bibehålla fartgränsen. Då blinkar den inställda hastigheten på instrumentpanelen och, beroende på bil, hörs en ljudsignal i regelbundna intervaller för att informera dig om situationen.

Pausning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen sätts i stand-by om du trycker på omkopplaren 4(0). Hastighetsgränsen förblir lagrad i minnet och, beroende på fordonet, visas antingen meddelandet ”Minneslagrat XXX km/h” på instrumentpanelen tillsammans med den sparade hastigheten.

Aktivering av inställd fartgräns

Om en hastighet är lagrad i minnet kan den hämtas genom att trycka på omkopplaren 2 (RES/+).

När begränsaren sätts i standbyläge återaktiverar en tryckning på brytaren 3 (SET/-) funktionen utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten. Det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Avstängning av funktionen

Fartbegränsarfunktionen avbryts när du trycker på knappen 1 och fartgränsen inte längre är inställd i minnet. Den orange kontrollampan på instrumentpanelen släcks och bekräftar att funktionen är avstängd.

FARTBEGRÄNSAREN