Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemen kan innefatta:

- ABS (ABS),

- det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem,

- panikbromsassistans

- Starthjälp i backe,

- assistans vid körning med släp,

- av antispinnsystemet - Extended grip.

Låsningsfria bromsar (ABS)

Vid intensiv bromsning hindrar ABS-systemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa förhållanden kan du göra en undanmanöver genom att bromsa. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana).

Varje gång systemet arbetar märker du detta genom en pulsering i bromspedalen. ABS kan aldrig förbättra de ”fysiska” prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc.).

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”CHECK ABS”, ”CHECK BRAKING SYSTEM” och ”Check ESC”: det visar att ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Braking system fault”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Du behöver inte trycka ner den flera gånger (pumpning). ABS modifierar nedtryckningen i bromssystemet.

Bromsningen är delvis säkrad. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta din märkesrespresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) med kontroll av understyrning och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system hjälper till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare placerade på andra ställen i bilen, mäter den verkliga färdvägen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska spårval och justerar det därefter vid behov, med hjälp av bromsarna på vissa hjul och/eller motorns effekt. Om systemet aktiveras visas kontrollampan på instrumentpanelen.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget.

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

Driftstörning

När ett funktionsfel upptäcks i systemet, visas meddelandet ”Check ESC” och kontrollamporna © och visas på instrumentpanelen. I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Avstängning av antispinnfunktionen

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen. Om du inte vill ha denna funktion kan du stänga av den med strömställaren 1. I detta fall lyser varningslampan konstant på instrumentpanelen åtföljd av meddelandet ”ESC Av”. Denna åtgärd avaktiverar inte ESC.

Då antispinnsystemet erbjuder en extra säkerhet bör man inte köra med funktionen urkopplad. Gå ur detta läge så fort som möjligt genom att trycka en gång till på strömställaren 1.

ANM.: funktionen sätts automatiskt igång igen när bilens tändning slås på eller om man kör fortare än cirka 50 km/h.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens bromssträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan i vissa fall aktivera ABS-regleringen.

ABS-bromsningen är aktiv så länge bromspedalen är nedtryckt.

Tändning av varningsblinkrarna

Varningsblinkrarna kan tändas vid kraftig fartminskning.

Driftstörning

När systemet registrerar ett funktionsfel, visas meddelandet ”CHECK BRAKING SYSTEM” på instrumentpanelen tillsammans med varningslampan ©.

Kontakta din märkesrepresentant.

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar bara om växelspaken är i något annat läge än neutralläget och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna gradvis (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet för starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt i alla situationer (t.ex. vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Systemet med starthjälp i backe bör inte användas om bilen ska stå stilla en längre tid, utan då bör bromspedalen användas.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd bromspedalen om det behövs för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

Assistans vid körning med släp

Systemet hjälper till att bevara kontrollen över bilen då ett släp används. Den känner av pendlingar som kan uppstå vid dragningen av ett släp vid särskilda körförhållanden.

Funktionsvillkor

- Dragkroken måste vara godkänd av en märkesrepresentant.

- Strålkastarna måste vara godkända av en märkesrepresentant.

- Släpet måste vara fastkopplat till bilen.

Funktionsprincip

Funktionen stabiliserar bilen genom:

- en asymmetrisk inbromsning av framhjulen som minskar pendlingarna som kan uppstå på grund av släpet,

- en inbromsning på fyra hjul och en begränsning av motorns vridmoment för att minska bilens hastighet till dess att pendlingarna upphör.

Kontrollampan blinkar då på instrumentpanelen.

Antispinnsystem - Extended grip

Väggreppskontrollen (i förekommande fall) underlättar en kontroll av bilen på vägar med minskat väggrepp (lös mark osv.).

Läget ”Väg”

När bilen startar visas meddelandet ”Normalt läge på” på instrumentpanelen.

Standardläget Väg möjliggör optimal användning under normala vägförhållanden (torrt, vått, lätt snö osv.).

Läget ”Väg” använder antispinnsystemets funktioner.

Läget ”Lös mark”

Tryck på strömställaren 2: meddelandet ”Halt väglag läge på” visas på instrumentpanelen.

Det här läget tillåter en optimal användning på lös mark (lera, sand, torra löv osv.). I det här läget kontrolleras motorns varvtal av föraren.

Systemet övergår automatiskt till läget ”Väg” när hastigheten överstiger 50 km/h. Meddelandet ”Normalt läge på” visas på instrumentpanelen som en varning.

När motorn stängts av, startar bilen alltid i Vägläge.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Däck

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De nya däcken ska antingen vara identiska med de originalmonterade eller motsvara dem som rekommenderats av din märkesrepresentant.

EXTENDED GRIP

ANTISPINNREGLERING (ESC)