Tillbaka till listan

ADAPTIV FARTHÅLLARE STOP AND GO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Utifrån information från en radar eller kamera ger funktionen Stop and Go med anpassningsbar farthållare dig alternativet att bibehålla en vald hastighet, som kallas konstantfart, och samtidigt hålla ett säkert avstånd till fordonet framför i samma körfält.

Om fordonet framför stannar kan den adaptiva farthållaren Stop and Go bromsa bilen till stillastående och sedan köra iväg igen.

Systemet styr acceleration och inbromsning av bilen med hjälp av motorn och bromssystemet.

Systemets maximala räckvidd är cirka 150 m. Detta kan variera beroende på vägförhållandena (kuperad mark, väderförhållanden osv.).

Beroende på vägförhållandena (trafik, väder osv.). kan Stop and Go den adaptiva farthållaren aktiveras mellan 0 och 170 km/h.

Funktionen indikeras av symbolen .

Anm.:

- Föraren måste ta hänsyn till hastighetsgränsen och säkra avstånd i landet där han/hon kör.

- den Stop and Go anpassningsbara farthållaren kan bromsa bilen med upp till en tredjedel av bromsningskapaciteten. Beroende på trafiksituationen kan föraren behöva bromsa hårdare.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan under inga omständigheter befria föraren från ansvaret att följa hastighetsgränserna, hålla säkert avstånd eller att vara uppmärksam.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och trafikförhållandena.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go bör endast användas på motorväg (eller flerfilig väg avgränsad med mitträcke).

Farthållaren ska inte användas vid tät trafik, på kurviga eller hala vägar (med risk för is, vattenplaning) eller vid ogynnsamma väderleksförhållanden (dimma, regn, sidovind osv.).

Risk för olycka.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Radarns placering 2

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Reglage

3 Inställningar för säkert avstånd

4 Pausa funktionen med minnesinställning av farthållaren (0).

5 Stop and Go huvudströmbrytare på/av för adaptiv farthållare .

6 Knapp för aktivering, minnesinställning och sänkning av hastigheten (SET/-).

7 Knapp för att aktivera och öka hastigheten eller återuppta en sparad hastighet (RES/+).

Viktigt: Håll alltid fötterna vid pedalerna för att vara beredd.

Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

Visningar

8 Stop and Go varningslampa för adaptiv farthållare.

9 Fordon framför.

10 Sparat säkert avstånd.

11 Sparad konstantfart.

Igångsättning

Använd strömställaren 5.

Den grå varningslampan tänds och meddelandet ”Adap farthållare PÅ” visas på instrumentpanelen tillsammans med streck, som anger att farthållaren är igång och väntar på att man matar in en konstantfart.

Funktionen kan inte aktiveras när:

- parkeringsbromsen är åtdragen

- funktionen parkeringsassistans redan är aktiverad PARKERINGSASSISTANS.

Meddelandet ”Adap farthållare ej tillgänglig” visas på instrumentpanelen.

Inställning av konstantfart

När bilen står stilla eller rör sig i en jämn hastighet trycker du på omkopplaren 6 (SET/-) eller 7 (RES/+) för att aktivera funktionen och spara den aktuella hastigheten. Den lägsta hastigheten är 30 km/h.

Konstantfarten 11 ersätter strecken och farthållningen bekräftas av att konstantfarten visas i grönt och att varningslampan tänds. Om du försöker aktivera funktionen vid hastigheter över 170 km/h visas meddelandet ”Hastigh. ogiltig” och funktionen förblir avstängd.

När en konstantfart har minneslagrats och farthållningen är igång kan du ta bort foten från gaspedalen.

Obs! Om bilens hastighet understiger ca 30 km/h använder funktionen en standardiserad konstantfart på 30 km/h. Bilen accelererar tills den uppnår den sparade konstantfarten.

Aktivering av avståndskontroll

När konstantfarten aktiveras visas standardavståndet 10 i grönt på instrumentpanelen. Standardavståndet motsvarar cirka två sekunder (se följande sidor).

Om systemet registrerar ett fordon i ditt körfält visas konturen av ett fordon 9 ovanför avståndsmätaren 10 på instrumentpanelen.

Din bil anpassar sig efter det framförvarande fordonets hastighet och bromsar vid behov (bromsljuset tänds) för att bibehålla avståndet som visas på instrumentpanelen.

Anm.: Storleken på 9 konturen varierar i enlighet med avståndet mellan dig och fordonet framför. Ju närmare du befinner dig fordonet framför desto större blir konturen.

Ställa in konstantfart

Du kan variera hastigheten genom att trycka upprepade gånger (för liten variation) eller trycka och hålla in (för större variation) på strömställaren 6 eller 7:

- använd (SET/-) strömställaren 6 för att minska hastigheten;

- använd (RES/+) strömställaren 7 för att öka hastigheten.

Inställning av lämpligt avstånd

Du kan när som helst ändra avstånd till framförvarande fordon genom att trycka upprepade gånger på strömställaren 3.

Den horisontella avståndsmätningen på instrumentpanelen indikerar de olika tillgängliga säkra avstånden:

- avståndsmätningen A: långt avstånd (motsvarar cirka 2,4 sekunder)

Inställning av säkert avstånd (forts.)

- avståndsmätningen B: mellanliggande avstånd 2 (motsvarar cirka 2 sekunder)

- avståndsmätningen C: mellanliggande avstånd 1 (motsvarar cirka 1,6 sekunder)

- avståndsmätningen D: kort avstånd (motsvarar cirka 1,2 sekunder).

Den valda avståndsmätningen visas i grönt på instrumentpanelen. Övriga mätningar förblir grå.

Anm.: Avståndet bör ställas in utifrån trafiknivå, lokala regler och väderförhållanden.

Säkerhetsavståndet justeras som standard på avståndsmätaren B.

Fartökning över inställd konstantfart

Du kan när som helst överskrida konstantfarten om du trycker på gaspedalen.

Om konstantfarten överskrids visas den 11 i rött.

Avståndsmätaren blinkar om avståndet mellan din bil och fordonet framför är mindre än det säkra avstånd som valts och funktionen för avståndskontroll är inte längre aktiv.

Sedan släpper du upp gaspedalen. Farthållaren och avståndskontrollen ser automatiskt till att bilen återgår till den hastighet och det avstånd som du har valt tidigare.

Omkörningsmanöver

Om du vill köra om fordonet framför kan du aktivera körriktningsvisaren. Då stoppas avståndskontrollen tillfälligt, vilket låter dig accelerera till en lämplig hastighet för omkörning.

Stanna bilen och köra iväg

Om fordonet framför dig saktar ned anpassar systemet bilens hastighet eller stannar bilen helt vid behov (t.ex. i tät trafik). Bilen stannar några meter från fordonet framför. Funktionen ”Stop and Start” kan försätta motorn i vänteläge FUNKTION STOP AND START. När fordonet framför kör iväg igen:

- Om bilen inte står stilla längre än tre sekunder kör bilen iväg igen automatiskt utan att föraren behöver göra något;

- Om bilen står stilla i cirka 3 sekunder måste du trycka på gaspedalen eller på knappen 7 (RES/+) för att köra iväg igen. Meddelandet ”Tryck RES/+ eller accelerera” visas på instrumentpanelen som bekräftelse.

Om bilen står stilla längre än ca tre minuter ansätts automatiskt den elektroniska parkeringsbromsen och den adaptiva farthållaren Stop and Go inaktiveras. Kontrollampan släcks för att bekräfta att funktionen har inaktiverats.

Sätta funktionen i viloläge

Du kan försätta funktionen i vänteläge när:

- du trycker på strömställaren 4 (0);

- du trycker på bromsen medan bilen rör dig.

Funktionen inaktiveras av systemet om:

- lägg i P, R eller N.

- du knäpper loss förarsätets bilbälte;

- du öppnar en av dörrarna;

- du trycker på start-/stoppknappen för motorn;

- lutningen är för brant;

- bilens hastighet är högre än ca 180 km/h;

- vissa körkontrollsystem och regleringssystem utlöses (aktiv nödbromsning, ABS, ESC osv.).

Under alla omständigheter bekräftas vänteläget av att de gråa varningslamporna tänds och att meddelandet ”Adaptiv farth. urkopplad” visas på instrumentpanelen.

Om den adaptiva farthållaren Stop and Go sätts i vänteläge eller inaktiveras sker ingen snabb sänkning av bilens hastighet: för att bromsa måste du trycka ner bromspedalen.

Lämna vänteläge

Utifrån sparad konstantfart

Om en hastighet är sparad kan du återuppta den igen, men förvissa dig först om att körvillkoren är lämpliga (trafiken, vägen, väderleksförhållandena) Tryck på knappen 7 (RES/+) inom intervallet för de bekräftade hastigheterna.

När den lagrade hastigheten aktiveras visas konstantfarten i grönt som bekräftelse på att farthållaren är aktiverad.

Obs! Om den hastighet som sparats tidigare är högre än den hastighet du kör i, kommer bilen att accelerera tills denna hastighet uppnås.

Utifrån den aktuella hastigheten

Om farthållaren befinner sig i viloläge kan du återaktivera den genom att trycka på 6 (SET/-) knappen, utan att hänsyn tas till den minneslagrade hastigheten: det är bilens aktuella hastighet som registreras.

Varningarna ”Ta kontroll över bilen”

I vissa situationer (t.ex. om du närmar dig ett fordon som rör sig mycket långsammare, om fordonet framför dig byter körfält snabbt osv.) är det inte säkert att systemet hinner reagera.

Beroende på situation ger systemet ifrån sig ett pip kopplat till:

- den orange varningen E om situationen kräver förarens uppmärksamhet

eller

- den röda varningen F tillsammans med meddelandet ”Bromsa” om situationen kräver förarens uppmärksamhet omedelbart.

I alla dessa situationer bör du handla följdriktigt och utför lämpliga åtgärder.

Avstängning av funktionen

Den ”adaptiva farthållaren Stop and Go” inaktiveras när du trycker på reglaget 6. Varningslampan slocknar på instrumentpanelen för att bekräfta att funktionen inte längre är aktiv.

Tillfälligt inte tillgänglig

Radarn kan upptäcka fordon framför bilen. Systemet fungerar inte korrekt om radarns avkänningsområde är blockerat eller om signalen störs.

Om radarns avkänningsområde blockeras eller om radarsignalen störs visas meddelandet ”Främre radar Ingen sikt” på instrumentpanelen och den ”adaptiva farthållaren Stop and Go” stängs av. Den gröna varningslampan slocknar för att bekräfta att funktionen har inaktiverats automatiskt.

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Förhållandena i vissa geografiska områden kan störa funktionen, till exempel:

- torra områden, tunnlar, långa broar eller sällan använda vägar utan väglinjer, utan markeringar eller där det finns träd i närheten

- ett militärt område eller flygplatsområde.

Du måste lämna sådana områden för att funktionen ska fungera.

I samtliga fall bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare om meddelandet inte försvinner när motorn startas om.

Driftstörning

Om ett fel med den ”adaptiva farthållaren Stop and Go” registreras, visas meddelandet ”Kontrollera farthållare” på instrumentpanelen och den adaptiva farthållaren Stop and Go avbryts.

Om ett funktionsfel på systemet ”Assistans vid motorvägskörning och trafikstockningar” ASSISTANS VID MOTORVÄGSKÖRNING OCH TRAFIKSTOCKNINGAR detekteras, avbryts ”Stop and Go adaptiv farthållare"-funktionen.

Vänd dig till en märkesrepresentant.

Begränsningar av systemets funktion

Avkänning av fordon

Systemet känner endast av fordon (bilar, lastbilar, motorcyklar) som rör sig i samma riktning som din bil.

Systemet tar hänsyn till ett fordon som svänger in i samma körfält (t.ex. G) först när det kommer in i kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet kan utlösa abrupt eller fördröjd bromsning.

Systemet kan inte känna av:

- fordon vid korsningar: halt väglag (t.ex. H) osv.

- fordon som kör på fel sida vägen eller som backar mot dig.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go ska endast användas på motorväg (eller flerfilig väg avgränsad med mitträcke).

Avkänning i kurva

När du kör in i en kurva eller sväng kanske radarn och/eller kameran tillfälligt inte kan känna av fordonet framför (t.ex. J).

Systemet kan utlösa en acceleration.

På väg ut ur kurvan kan systemet och dess förmåga att registrera framförvarande fordon avbrytas eller fördröjas.

Systemet kan utlösa abrupt eller fördröjd bromsning.

Avkänning av fordon i intilliggande körfält

Systemet kan känna av fordon som kör i ett intilliggande körfält när:

- du kör in i en kurva (t.ex. K)

- du kör på en väg med smala körfält

- fordonet i det intilliggande körfältet kör långsammare och om ett av dessa fordon befinner sig för nära det andra fordonets körfält.

Systemet kan felaktigt framkalla fartsänkning eller inbromsning av bilen.

Fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken

Systemet upptäcker inte fordon som är dolda på grund av höjdskillnader i marken eller fordon som befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden när du kör uppför eller nedför en backe.

Fordon utanför kamerans och radarns avkänningsområden.

Systemet reagerar sent eller inte alls om fordon som registrerats befinner sig utanför kamerans och radarns avkänningsområden, speciellt i följande fall:

- fordon som transporterar långa föremål som sträcker sig utanför linjen

- den faktiska längden på höga fordon (t.ex. L) utanför radarns avkänningsområde (byggmaskiner, jordbruksmaskiner som bogserar fordon osv.)

- fordon som inte ligger mitt i körfältet;

- smala fordon som befinner sig mycket nära (t.ex. M).

Fordon som står stilla och rör sig mycket långsamt

När hastigheten överstiger ungefär 50 km/h kan systemet inte känna av:

- stillastående fordon (t.ex. N)

- fordon som rör sig mycket långsamt.

När hastigheten understiger 50 km/h kanske systemet inte reagerar, eller reagerar mycket sent, på:

- stillastående fordon (t.ex. N)

- fordon som rör sig mycket långsamt

- fordon framför dig 12 som byter körfält och avslöjar stillastående fordon 13 (t.ex. P);

- när bilen står stilla 14, när du byter körfält (t.ex. Q).

Var alltid beredd att ta kontroll över bilen när du närmar dig fordon som står stilla eller rör sig mycket långsamt (t.ex. N).

Den adaptiva farthållaren Stop and Go utlöser inte ett nödstopp och dess bromskapacitet är begränsad.

Fasta föremål och små föremål som inte upptäcks

Systemet kan inte känna av:

- fotgängare, cyklar, skotrar osv.

- djur;

- fasta föremål (tullbommar, murar osv.) (t.ex. R).

Systemet tar inte hänsyn till dessa. De utlöser inga varningar eller reaktioner från systemet.

Detektering av fordon som kör in i körfältet i hög hastighet

Om ditt fordon blir omkört av ett annat fordon som kör i hög hastighet 15 (motorcykel, bil etc.) och fordonet befinner sig tillfälligt mellan ditt och det framförvarande fordonet 16 kan systemet utlösa onödig acceleration, bromsning eller inbromsning.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen kan aldrig befria föraren från respekten för fartgränserna eller säkert avstånd, uppmärksamheten (var alltid beredd att bromsa) eller ansvaret.

Föraren måste alltid ha kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten utifrån omgivningen och körförhållandena, oavsett indikationerna från systemet. Systemet registrerar inte några trafikanvisningar (trafikljus, skyltar, övergångsställen osv.) förutom linjer som avgränsar körfält. De aktiverar dock inga varningar eller reaktioner från systemet.

Systemet kan aldrig likställas med en hinderdetektor eller ett antikrocksystem.

Den adaptiva farthållaren Stop and Go ska endast användas på motorväg (eller flerfilig väg avgränsad med mitträcke).

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera systemet och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer, lackeringsarbeten osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- vägen är krokig,

- bilen bogseras (bärgas),

- bilen bogserar en släpvagn eller husvagn;

- bilen körs i en tunnel eller nära en metallstruktur

- bilen kommer fram till en vägtull, ett vägarbetsområde eller ett smalt körfält

- bilen körs uppför eller nedför en mycket brant backe

- sikten är dålig (nattetid, starkt solljus, dimma osv.)

- bilen körs på en hal vägbana (regn, snö, grus osv.)

- det är dåligt väder (regn, snö, sidovindar osv.)

- radarområdet är skadat (stötar osv.),

- området där kameran sitter har skadats (t.ex. på insidan eller utsidan av vindrutan);

- vindrutan är sprucken eller förvrängd.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- Vindrutan eller stötfångaren är övertäckt i radarns område (av smuts, is, snö, kondens, nummerskylt etc.);

- en komplicerad miljö (tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan bilen framför och området runt (t.ex. vit bil i ett snölandskap osv.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- smal eller slingrande väg (snäva kurvor osv.),

- en långsammare bil med stor hastighetsskillnad

- användning av mattor som inte är anpassade till bilen. På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra. Risk för klämning av fötterna.

I dessa fall kan systemet ingripa felaktigt.

Risk för oönskad inbromsning eller acceleration.

Många oförutsedda situationer kan påverka systemets funktion. Vissa föremål eller fordon som kan dyka upp i kamerans eller radarns avkänningsområde kan feltolkas av systemet, vilket kan leda till olämplig acceleration eller inbromsning.

Du bör alltid vara uppmärksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körning. Håll alltid bilen under kontroll genom att hålla fötterna nära pedalerna och var redo att ingripa.

ANVÄNDA KÖRHJÄLPEN FÖR LANDSVÄG OCH MOTORVÄG