Tillbaka till listan

AKTIV PANIKBROMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Utifrån data från radarn 2 och kameran 1, fastställer systemet avståndet till framförvarande bil och eventuella fotgängare i närheten.

Systemet informerar föraren om eventuell risk för frontalkrock så att lämpliga manövrar kan göras (trycka ned bromspedalen och/eller vrida på ratten).

Systemet kan även, beroende på förarens reaktionsförmåga, hjälpa till med inbromsningen för att begränsa skadorna eller undvika en kollision.

Kamerans placering 1

Se till att vindrutan inte är täckt (av smuts, snö, kondens osv.).

Radarns placering 2

Kontrollera att radarområdet inte är täckt (smuts, snö, dåligt monterad nummerskylt), skadat, modifierat (inklusive målat) eller dolt av något tillbehör som är monterat på bilens framparti (på grillen eller logotyp osv.).

Systemet kan ansätta bromsarna maximalt tills bilen står helt stilla.

Av säkerhetsskäl använd alltid bilbältet när du kör och se till att lasten inte kan slängas framåt och skada passagerarna vid en inbromsning.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Åtgärd

Avkänning av bilar

Under körning, vid risk för kollision med fordonet framför, kommer systemet att:

- varna för kollisionsrisk: när fordonets hastighet är mellan cirka 7 och 120 km/h visas meddelandet ”Bromsa” i rött på instrumentpanelen 3 och ett pip hörs.

Om föraren trycker på bromspedalen då systemet känner av en risk för kollision, blir inbromsningen starkare.

- bromsning kan ske: om bilen rör sig långsammare än cirka 120 km/h och föraren inte reagerar på varningen och kollisionsrisken är överhängande.

Om bilen stannar på grund av aktiv panikbromsning måste föraren hålla bromspedalen nedtryckt för att bilen ska stå stilla.

Obs! Om föraren använder bilens styranordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering förhindras.

Specialfunktioner för varningar

Beroende på hastigheten kan varningen och inbromsningen aktiveras samtidigt.

Specialfunktioner för stillastående fordon

Stillastående fordon upptäcks när bilen körs i en hastighet på mellan 7 km/h och 80 km/h. Systemet är inte aktivt och avger inte någon varning för stillastående fordon när du överstiger cirka 80 km/h.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

Avkänning av fotgängare och cyklister

(kan variera från bil till bil)

När det finns risk för kollision med en cyklist eller fotgängare medan fordonet rör sig, kommer systemet att:

- varna för kollisionsrisk: när fordonets hastighet är mellan 7 och 80 km/h visas meddelandet ”Bromsa” i rött på instrumentpanelen 3 och en ljudvarning hörs.

Om föraren trycker på bromspedalen då systemet känner av en risk för kollision, blir inbromsningen starkare.

- bromsa: om föraren inte reagerar på varningen och kollisionsrisken är överhängande.

Om bilen stannar på grund av aktiv panikbromsning måste föraren hålla bromspedalen nedtryckt för att bilen ska stå stilla.

Obs! Om föraren använder bilens styranordningar (ratt, pedaler osv.) kan systemet fördröja vissa åtgärder eller aktivering förhindras.

Specialfunktioner för varningar

Beroende på hastigheten kan varningen och inbromsningen aktiveras samtidigt.

I en nödsituation kan du när som helst stoppa inbromsningen genom att:

- trampa på gaspedalen;

eller

- vrida på ratten i en undvikande manöver.

Aktivera/inaktivera systemet från multimedieskärmen 4

Se multimediasystemets bruksanvisning för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Välj ON eller OFF.

Aktivera/inaktivera systemet från fordonsinställningsmenyn

- Stanna bilen och tryck på brytaren 5 tills du kommer till fliken ”Fordon”,

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på strömställaren 8 OK,

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på strömställaren 8 OK,

- Tryck på reglaget 6 eller 7 flera gånger för att komma till menyn ”Nödbromsning aktiv” och tryck på reglaget 8 OK.

Tryck en gång till på strömställaren 8 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

= funktion igång

< funktion avstängd

När du inaktiverar systemet tänds varningslampan och, beroende på bil, även varningslampan på instrumentpanelen.

Systemet aktiveras om varje gång tändningen slås på.

Tillfälligt inte tillgängligt

Om systemet upptäcker ett tillfälligt fel tänds varningslampan och, beroende på bil, även varningslampan på instrumentpanelen.

Möjliga orsaker är:

- systemet är tillfälligt förblindat (solljus, ljus från mötande bilar, dåligt väder etc.). Systemet kommer att fungera igen när siktförhållandena är bättre.

- systemet störs tillfälligt (vindrutan eller stötfångaren fram eller bak kan exempelvis vara täckt av smuts, lera, snö, kondens osv.). Parkera i så fall bilen och stäng av motorn. Gör rent vindrutan och den främre stötfångaren. När du startar motorn igen släcks varningslampan och meddelandet försvinner.

Om detta inte avhjälper problemet kan det beror på någonting annat, kontakta en märkesrepresentant.

Driftstörning

© och eller, beroende på bil, varningslampan tänds på instrumentpanelen för att indikera att systemet har registrerat ett funktionsfel. Vänd dig till en märkesrepresentant.

Aktiv panikbromsning

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen. Aktivering av den här funktionen kan vara fördröjd eller förhindras om systemet upptäcker tydliga tecken på att föraren har kontroll över bilen (rattrörelser, pedaler etc.).

Systemet kan inte aktiveras:

- när växelspaken står i neutralläget,

- när parkeringsbromsen är dragen,

- när det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) har aktiverats.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid krock kan radarns och/eller kamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Ingrepp i området där radarn och/eller kameran är placerad (reparationer, byten, vindrutemodifikationer osv.) får endast utföras av behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, såsom:

- komplicerade miljöer (metallbroar, tunnlar etc.);

- dåliga väderförhållanden (snö, hagel, ishalka etc.);

- dålig sikt (mörker, dimma etc.);

- dålig kontrast mellan föremålet (bil, fotgängare etc.) och kringliggande område (t.ex. vitklädd fotgängare i snölandskap etc.);

- bländning (starkt solljus, mötande bilar etc.);

- dålig sikt genom vindrutan (smuts, is, snö, kondens osv.);

- ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte varnar föraren eller att det bromsar av misstag.

Begränsning av systemets funktion

- Varje gång bilen startas utför systemet en kalibrering utifrån bilens omgivning och kan vara inaktivt i mellan två och fem minuter.

- Ett mötande fordon utlöser inget larm och påverkar inte systemets funktion.

- Radar- och kameraområdena måste hållas rena och utan ändringar för att systemet ska kunna fungera felfritt.

- systemet reagerar inte alltid lika effektivt på små fordon såsom motorcyklar och cyklar som på andra fordon,

- systemet kan ibland inte fungera när körbanan är hal (regn, snö, blixthalka osv.);

- för att system ska fungera korrekt måste det kunna urskilja fotgängarens hela silhuett. Systemet kan inte känna av:

- fotgängare i mörker eller dåliga ljusförhållanden;

- delvis synliga fotgängare:

- fotgängare kortare än ca 80 cm;

- fotgängare som bär på stora föremål;

- ...

Under dessa förhållanden kan det hända att systemet inte varnar föraren eller att det bromsar av misstag.

Avstängning av funktionen

Du måste stänga av funktionen om:

- bromsljusen inte fungerar,

- området där kameran sitter har skadats (på vindrutesidan eller backspegeln);

- bilens front har skadats (krock, repor på radarn osv.);

- bilen bogseras (bärgas),

- vindrutan är spräckt eller förvrängd (utför inga reparationer av vindrutan i det här området, kontakta en märkesrepresentant),

- du kör inte på en asfalterad väg.

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Avbryta funktionen

Du kan avbryta den automatiska bromsningen när som helst genom att trycka snabbt på gaspedalen eller göra en undanmanöver med ratten.