Tillbaka till listan

MOTORDRIVEN BAKLUCKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bakluckan, om bilen har en sådan, låses och låses upp samtidigt som dörrarna.

Följande sätt finns för att manövrera bakluckan:

- med kortet med fjärrstyrning,

- med reglagen på bakluckan,

- med reglaget på instrumentbrädan,

- Beroende på bil, med hjälp av handsfree-funktionen.

När du öppnar/stänger bakluckan, se till att ingenting är i vägen.

Användningsvillkor

- Stanna bilen.

- Håll alltid bakluckan ren från snö och is, eftersom detta kan göra att bakluckan inte går att öppna.

- Om batteriet är urladdat eller behöver bytas måste bakluckan hållas stängd (gör det om nödvändigt manuellt) för att dess motor ska kunna komma igång igen.

Se till att ingen befinner sig i närheten av bakluckans rörliga delar vid öppning/stängning.

Annars finns det risk för allvarliga skador.

Öppning/stängning

När du öppnar eller stänger den motordrivna bakluckan med reglaget på instrumentbrädan eller via kortet hörs tre ljudsignaler strax innan luckan börjar röra sig.

Tvinga inte bakluckan att öppna eller stänga sig med handkraft medan den fortfarande är i rörelse, eftersom detta kan skada motoriken.

med kortet med fjärrstyrning

Med tändningen avslagen, håll inne knappen 1 på kortet.

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas och stängas när bilen står stilla.

Annars finns det risk för allvarliga skador.

Med öppningsreglaget på utsidan av bakluckan

Tryck på reglaget 2.

Med stängningsreglaget på insidan av bakluckan

Tryck på reglaget 3.

Inaktivera handsfree-funktionen innan du:

- tvättar bilen i en automattvätt;

- tvättar bilen för hand;

- hanterar reservhjulet eller draganordningen

- ...

Risk för oavsiktlig öppning av bakluckan, vilket kan leda till skador.

Med reglaget på instrumentbrädan

Tryck en längre stund på strömställaren 4.

Med funktionen ”handsfree”

Med hjälp av handsfree-funktionen kan du komma åt bagagerummet när du har händerna fulla. Kontrollera att kortet befinner sig cirka en meter från den mittre delen av den bakre stötfångaren (område B). Stå ungefär 45 cm från bilens bakre stötfångare och flytta foten fram och tillbaka i området A när tändningen är frånslagen.

Givaren känner av hur din fot kommer närmare och sedan avlägsnas, varpå bakluckan öppnas eller stängs.

Håll inte foten kvar i luften. Utför rörelsen utan att avbryta den och utan att vidröra den bakre stötfångaren.

Obs! När bakluckan är öppen och stängningskommandot har aktiverats tar det cirka 3 sekunder innan stängningen påbörjas (en ljudsignal avges varje sekund).

Aktivering/inaktivering av ”handsfree”-funktionen

Se multimediasystemets bruksanvisning för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Välj ON eller OFF.

Särskilda anvisningar för ”handsfree”-funktionen

- Handsfreefunktionen inaktiveras om bilen inte har använts på flera dagar eller om bilen varit låst i femton minuter. Tryck på upplåsningsknappen på kortet för att aktivera funktionen.

- Handsfree-funktionen är endast tillgänglig när bilen står stilla och motorn är avstängd (och inte satt i standbyläge med Stop and start-funktionen).

- Om bilen har en dragkrok eller befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning kan det hända att handsfreefunktionen inte fungerar.

Stanna bakluckan

Du kan när som helst stanna den motordrivna bakluckan genom en kort tryckning på ett av reglagen. Beroende på öppningsposition går det att manuellt öppna bakluckan mer.

Om du har stannat bakluckan i mellanläget går den i motsatt riktning nästa gång du trycker.

Manuellt läge

Efter att du har stannat luckan går det att öppna eller stänga den manuellt.

Du kan alltid återgå till motordrivet läge genom att trycka på ett av reglagen.

Avkänning av hinder

Om bakluckans ruta stöter på ett hinder (objekt eller person närvarande) när den rör sig stannar den. Beroende på öppningsposition går det att manuellt öppna bakluckan mer.

Tryck på ett av bakluckans öppnings- eller stängningsreglage för att slutföra den åtgärd som avbröts då något var i vägen för luckan.

Avkänningen av hinder är ett hjälpmedel vid öppning och stängning av bakluckan. Det ersätter inte på något sätt användarens omsorg och ansvar.

När du öppnar/stänger bakluckan kan det hända att små föremål inte upptäcks.

Se till att inga delar (armar, händer, fingrar etc.) befinner sig i närheten av de rörliga bakluckans delar.

Om något fastnar, stoppa manövern och vänd omedelbart färdriktningen genom att trycka på reglaget 3två gånger.

Risk annars för allvarliga skador.

Begränsning av bakluckans öppningsläge

Du kan justera bakluckans maximala höjd vid öppning. Den kommer då alltid att stanna i valt läge:

- öppna bakluckan till ett mellanläge,

- ställ luckan i önskat läge manuellt,

- tryck på reglaget 3 för styrning av den automatiska bakluckan i mer än 3 sekunder för att spara läget.

Två ljudsignaler bekräftar att inställningen sparats.

Användningsföreskrifter

- Före öppning/stängning av bakluckan, kontrollera att utrymmet bakom bilen är tillräckligt stort för att luckan ska kunna öppnas helt. Om inte, stoppa bakluckans rörelse med hjälp av det yttre reglaget för bakluckan och håll bakluckan i position för hand (bakluckan kan öppnas mer manuellt).

- Om bakluckan rör sig när motorn startas stannar luckan några sekunder innan rörelsen återupptas.

- Begränsa upprepade manuella stopp när bakluckan rör sig (risk att skada motoriken).

- Det kan uppstå tillfälliga störningar i handsfreesystemet om någon av de givare som är inbyggda i den bakre stötfångaren är skymd (på grund av smuts, lera, vägsalt osv.). Rengör givarna. Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Funktionsfel

Om du låter den motordrivna bakluckan gå oavbrutet i ungefär en minut (omväxlande öppnar och stänger den) låses den för att undvika överhettning. Den börjar fungera som vanligt igen efter någon minut.

Den motordrivna bakluckan fungerar inte om batteriet är dåligt laddat. Om detta sker får du luckan att fungera genom att starta motorn.

När det är mycket kallt kan bakluckan frysa, vilket gör att systemet för automatisk öppning och stängning inte fungerar.

Obs! När det är mycket kallt väder kan bagageluckans tätningar frysa, vilket kan leda till att systemet för automatisk öppning inte fungerar.

Det är inte tillåtet att montera en fästanordning (cykelhållare, bagagebox osv.) som ligger an mot bakluckan. Kontakta en märkesrepresentant när du ska montera en fästanordning på bilen.

Förarens ansvar när bilen parkeras eller stannas

Lämna aldrig ett barn, en funktionshindrad person eller ett husdjur i eller i närheten av bakluckan. Inte ens en kort stund.

De kan utgöra en risk för sig själva eller andra om de skulle starta motorn, aktivera utrustning såsom fönsterhissar eller den automatiska bakluckan eller om de skulle låsa dörrarna.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.