Tillbaka till listan

LUFTKONDITIONERING: information och användningsinstruktioner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Användningsråd

I vissa fall (avstängd luftkonditionering, igångsatt luftrecirkulation, ventilationshastighet noll eller svag etc.) kan det bildas imma på bilens vindruta och rutor.

Vid imma, använd funktionen ”Sikt” för att ta bort imman och sätt igång luftkonditioneringen i automatläget för att undvika att imma bildas.

För inte in något i bilens ventilationssystem (t.ex. vid dålig lukt).

Risk för skador eller brand.

Bränsleförbrukning

För bilar utrustade med luftkonditionering är det normalt att bränsleförbrukningen ökar (särskilt vid stadskörning) när systemet är igång.

I bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Kör med ventilationsmunstyckena öppna och rutorna stängda.

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i full sol, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

Skötsel

För bytesintervall, se serviceprogrammet i underhållshäftet.

Driftstörningar

Ta alltid kontakt med din märkesrepresentant om du konstaterar något funktionsfel.

- Försämrad effekt på is- och imborttagningen eller luftkonditioneringen.

Orsaken kan vara att kupéfiltret är igensatt.

- Ingen kylning.

Kontrollera att reglagen är rätt inställda och säkringarna hela. Stäng annars av motorn.

Vatten under bilen

När luftkonditioneringen använts en längre tid, är det normalt att kondensvatten från kylanläggningen droppar under bilen.

Öppna aldrig kylmediekretsen. Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Kylmediekretsen (i vilken vissa komponenter är hermetiskt tätade) kan innehålla fluorerade växthusgaser.

Beroende på bil finns följande information på etiketten A som sitter i motorrummet.

Om etiketten finns och var den sitter A varierar från bil till bil.

Ñ Typ av kylmedium

Typ av olja i luftkonditioneringskretsen

Lättantändlig produkt

Läs instruktionsboken

Service och skötsel

Mängd kylmedium som finns i bilen.

x,xxx kg

Global uppvärmningspotential (koldioxidekvivalent).

GWP xxxxx

Mängd i vikt och i koldioxidekvivalent.

Koldioxidekvivalent x,xx t

Öppna inte kylmediekretsen. Kylmediet kan orsaka skador på ögonen och huden.

Innan du vidtar åtgärder i motorrummet ska du stänga av tändningen. START, STOPP AV MOTOR.