Tillbaka till listan

ELMANÖVRERAD TAKLUCKA, TAK MED FAST RUTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppning av gardinen 1

Med påslagen tändning:

- Öppna helt: placera märkningen 3 på knappen 2 i läge A. De mellanliggande punkterna markerar gardinens progressiva öppningslägen.

- stängning: placera märkningen 3 på knappen 2 i läge 0.

Öppning av takluckan

Med påslagen tändning:

- öppning: för märkningen 3 på knappen 2 mot läget B, beroende på önskad öppning. De mellanliggande punkterna markerar de progressiva öppningslägena.

- stängning: placera märkningen 3 på knappen 2 i läge A.

ANM.:

Med en tryckning på knappen 2 kan du passa in gardinen automatiskt i förhållande till takluckans öppning.

Om du trycker på knappen 2 då taket och gardinen är i samma öppningsläge, kan gardinen inta helöppet läge.

Övergång från läge 0 direkt till läge B gör att både taklucka och gardin öppnas samtidigt.

Förarens ansvar

Lämna aldrig bilen med nyckeln eller kortet kvar när ett barn, en vuxen i behov av vård eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Anledningen till det här är att barnet kan utgöra en risk för sig självt eller andra om det skulle starta motorn, aktivera utrustning såsom taklucka eller låsa dörrarna.

Om detta skulle ske, öppna då takluckan genom att vrida knappen 2 helt till höger (läge B).

Risk annars för allvarliga skador.

Användningsföreskrifter

- bil med last på takskenorna.

När du har last på taket bör du inte öppna eller stänga takluckan.

Innan du öppnar eller stänger takluckan, kontrollera föremålen och/eller tillbehören (cykelhållare, takbox) på takskenorna. Lasten måste vara jämnt fördelad och fast förankrad och får inte hindra takluckans funktion.

Vänd dig till din märkesrepresentant för råd.

- Se till att takluckan är ordentligt stängd när du lämnar bilen.

- Rengör tätningslisten var tredje månad med en produkt som är godkänd av vår tekniska avdelning.

- Öppna inte takluckan omedelbart efter regnväder eller biltvätt.

Fjärrlåsning av takluckan

(kan variera från bil till bil)

- Om du trycker på förardörrens lås två gånger,

eller

- om du trycker på låsknappen på kortet två gånger i följd i handsfree-läget,

stängs rutorna och takluckan automatiskt.

Systemet bör endast startas om föraren har uppsikt över bilen och ingen person befinner sig i kupén.

ANM.:

Din bil är utrustad med ett klämskydd: om takluckan stöter på ett hinder vid stängning (arm, gren osv.) stoppas den och flyttas tillbaka ett par centimeter.

Om takluckan har stängts med fjärrkontrollen kan du, om du trycker på knappen 2, få takluckan att återgå till det läge den hade före stängningen.

När du stänger takluckan ska du se till att ingen kroppsdel (arm, hand osv.) sticker ut ur bilen.

Risk annars för allvarliga skador.

Funktionsfel

- Om takluckan inte stängs, vrid strömställaren 2 till läge B för att öppna takluckan. Vrid sedan strömställaren 2 till läge 0 tills takluckan är helt stängd.

- Om gardinen inte stängs, vrid strömställaren 2 till läge A för att öppna gardinen. Vrid sedan strömställaren 2 till läge 0 tills gardinen är helt stängd.

Om det fortfarande är stopp, håll strömställaren 2 intryckt till dess att det är helt stängt.

Kontakta din märkesrepresentant.

Tak med fast ruta

Öppning av gardinen

Tryck på ovansidan av handtaget 4.

Stängning av gardinen

Dra i handtaget 4 tills det knäpps fast i låset.

Om gardinen ställer sig på tvären under öppningen eller stängningen, stäng och öppna gardinen helt.