Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växlingsschemat A för växelväljarens 3 läge

1 : växelväljarens viloläge

2 : knappen P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

+: Lägga i en högre växel manuellt

-: Lägga i en lägre växel manuellt

Växlingsschemat B på instrumentpanelen

- Ilagd växel visas i området 5,

- Tillgängliga funktioner är i den färg föraren själv valt,

- Funktioner som inte är tillgängliga är grå, med undantag av läge P 4 som försvinner från växlingsschemat när bilen kör över 3 km/h.

Lägga i läge P (knapp 2)

Ha bilen stillastående, motorn igång eller tändningen påslagen, och tryck på knappen 2 för att lägga i läge P. Kontrollampan på knappen 2 lyser i orange när parkeringsläget är aktiverat.

Lägga ur P-läget

Ha bilen stillastående och motorn igång, tryck ned bromspedalen och placera växelväljaren i läge R, N eller D.

Om bromspedalen inte är nedtryckt visas meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” och varningslampan på instrumentpanelen.

När du lämnar läge R eller D visas läge N på instrumentpanelen och kontrollampan i knappen 2 släcks.

Obs!

- Om föraren öppnar dörren för att kliva ur bilen utan att ha lagt i P läget hörs en ljudsignal och meddelandet ”P ej ilagd” på instrumentpanelen.

- Varningslampan tänds varje gång som bromspedalen måste vara nedtryckt för att kunna byta växelläge för automatväxellådan.

Lägga i neutralläget

Ha bilen stillastående och motorn igång, tryck på bromspedalen och flytta växelväljaren 3 åt vänster:

- håll den där i cirka en sekund tills läge N visas i vitt på instrumentpanelen. Släpp sedan växelväljaren,

eller

- släpp den direkt.

Obs: När det aktuella läget är R eller D behöver du inte ha bromspedalen nedtryckt för att ändra till läge N.

Kontrollera att kontrollampan P på instrumentpanelen och kontrollampan i knappen 2 lyser innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Om meddelandet ”Kontrollera automatlåda”, ”Felaktigt läge hos automatväxellåda P” eller ”VARNING Elektriskt fel” visas eller om det är fel på batteriet, stanna bilen med den automatiska parkeringsbromsen.

Körning i automatläge

Ha bilen stillastående och motorn igång. När ett av lägena P, N eller R är ilagt, tryck på bromspedalen och flytta växelväljaren åt vänster, därefter bakåt och släpp den sedan.

Om ett av dessa villkor inte uppfylls blinkar D i cirka fem sekunder och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas på instrumentpanelen i cirka femton sekunder.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatfunktionen sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Obs! När motorn är igång, bilen rör sig i mellan 0 och 8 km/h och läge N eller R är ilagt måste du trycka på bromspedalen för att lägga i läge D. Detta är praktiskt vid parkering då bilen omväxlande måste köras framåt och backas flera gånger.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Det går även att växla ned manuellt vid exempelvis en omkörning genom att föra växelväljaren till --läget.

Lägga i backen

Ha bilen stillastående och motorn igång. När ett av lägena P, N eller D är ilagt trycker du på bromspedalen och flyttar växelväljaren åt vänster och därefter framåt. Släpp den sedan.

Backljuset tänds när backväxeln läggs i.

Om bromspedalen inte är nedtryckt hörs en ljudsignal, läge R blinkar cirka fem sekunder på växlingsschemat på instrumentpanelen och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas i cirka femton sekunder.

Obs! När motorn är igång och bilen körs i en hastighet mellan 0 och 8 km/h och läge N eller D är ilagt behöver du inte trycka ned bromspedalen för att lägga i läge R. Detta är praktiskt vid parkering då bilen omväxlande måste köras framåt och backas flera gånger.

Körning i manuellt läge

Körning i tillfälligt manuellt läge

Du kan bara välja det tillfälliga manuella läget om automatläget D är ilagt och om bilens hastighet överstiger ca 10 km/h.

När läge D är ilagt, flytta växelväljaren 3:

- bakåt +, för att lägga i en högre växel,

- framåt -, för att lägga i en lägre växel.

Den ilagda växeln visas till höger om symbolen D på instrumentpanelen.

Undantagsfall

I vissa fall av körning (t.ex. motorskydd, aktivering av det elektroniska stabiliseringssystemet: ESCetc.) kan automatfunktionen lägga i en växel själv.

Automatfunktionen avgör hur länge växeln ska ligga i, beroende på lutning och förarens körsätt.

Automatfunktionen återtar kontrollen så snart denna tid förflutit och kan då byta växel automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ett växelbyte vägras av automatiken. I så fall blinkar växeln + eller - på displayen några sekunder, samtidigt som en ljudsignal hörs.

Körning i permanent manuellt läge

Du kan bara välja det tillfälliga manuella läget om automatläget D först är ilagt och om bilens hastighet överstiger ca 10 km/h.

Med läge D ilagt, flytta och håll kvar växelväljaren 3 i en sekund:

- bakåt +, för att lägga i en högre växel,

- framåt -, för att lägga i en lägre växel.

Den ilagda växeln visas först till höger om symbolen D på instrumentpanelen. Så snart det permanenta manuella läget aktiverats visas symbolen M följt av ilagd växel direkt under +.

För att lämna permanent manuellt läge och återgå till automatläge, flytta växelväljaren mot D.

Så snart du lägger i en annan tillgänglig växel, P, R eller N, avslutas det permanenta manuella läget.

Undantagsfall

I vissa fall av körning (t.ex. motorskydd) kan växling ske automatiskt vid risk för för högt varvtal eller då varvtalet är på väg att bli för lågt. Det permanenta manuella läget fortsätter att vara aktiverat. För att förhindra felaktiga manövrar kan växellådan på liknande sätt ”vägra” att lägga i en växel. I så fall blinkar den begärda växeln + eller - på displayen i några sekunder för att varna dig.

Stopp av bil

P-läget läggs i automatiskt och den elektroniska parkeringsbromsen (om sådan finns) aktiveras när:

- motorn stängs av;

- bilbältet lossas;

- förardörren öppnas och bilen står stilla.

P visas på instrumentpanelen och P-knappens kontrollampa tänds.

Undantagsfall

Läge P läggs i automatiskt när motorn stängs av. På vissa biltvättar kan det dock vara nödvändigt att istället lägga i läge N.

Du kan lägga i läge N innan förardörren öppnas och inom 25 sekunder efter att motorn stängts av.

När denna tid passerat eller om förardörren öppnats, måste tändningen slås på för att det ska gå att lägga i läge P.

Om motorn är igång, växeln ligger i läge D eller R eller N eller M och gaspedalen är uppsläppt, visas meddelandena ”P ej ilagt” och ”Lägg i växelläge P” på instrumentpanelen om förardörren öppnas.

Om motorn är avstängd och automatväxellådan är i läge N (neutral), visas meddelandet ”P ej ilagt” på instrumentpanelen.

P-läget får enbart läggas i när bilen står stilla.

Om informationen försvinner från instrumentpanelen, stanna och håll bilen stilla med den automatiska parkeringsbromsen eller knappen P.

Lämna aldrig bilen med motorn igång utan att först ha lagt i parkeringsläget (P).

Särskilda funktioner relaterade till Stop and Start-funktionen: om du ska lossa förarplatsens säkerhetsbälte före motorn går in i standby-läge på grund av Stop and Start-funktionen, se till att växellådan är i P-läget. Varningslampan för P tänds på instrumentpanelen för att bekräfta detta. Risk att bilen sätts i rörelse.

Speciella körförhållanden

- Om vägens beskaffenhet på grund av kurvor och branta backar gör att du inte kan behålla automatläget (t.ex. i bergstrakter) bör du övergå till tillfälligt eller permanent manuellt läge.

Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatfunktionen väljer i uppförsbackar och för att ha möjlighet att motorbromsa vid körning utför.

- För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid, vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget D eller R.

Vid stark kyla kan systemet spärra manuell växling tills växellådan når rätt temperatur.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

- Under körning, om meddelandet ”Kontrollera automatlåda” visas på instrumentpanelen, tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Under körning, stanna bilen så att växellådan kan svalna om meddelandet ”Överhettad automatlåda” visas på instrumentpanelen.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Bogsering av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid körning kan bilens underrede stöta emot till exempel en trafikdelare, en hög trottoarkant eller dylikt. Detta kan skada bilen (till exempel kan en axel deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.