Tillbaka till listan

AUTOMATISK PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatisk funktion

Åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

När bilen står stilla kan den automatiska parkeringsbromsen användas för att bromsa bilen:

- om du trycker på motorns start-/stoppknapp 1,

eller

- när säkerhetsbältet på förarsätet frigörs

eller

- när förardörren öppnas

eller

- när läge P är ilagt.

I alla andra fall, till exempel när motorn har stannat eller befinner sig i vänteläge på grund av att Stop and Start FUNKTION STOP AND STARTden automatiska parkeringsbromsen inte aktiveras automatiskt. Det manuella läget måste då användas.

Vissa länder har inte den automatiska åtdragningsfunktionen aktiverad. Se ”Manuell drift”.

Att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt bekräftas av meddelandet ”Parkeringsbroms aktiverad” och med varningslampan } som tänds på instrumentpanelen samt med varningslampan 3 som tänds på brytaren 2.

När motorn har stannats slocknar kontrollampan 3 några minuter efter det att den automatiska parkeringsbromsen har dragits åt och kontrollampan } slocknar när bilen låses.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att varningslampan 3 på brytaren 2 och varningslampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Automatisk funktion (forts.)

Obs! I vissa fall (bromsfel på automatisk parkeringsbroms, manuell frigöring av parkeringsbromsen osv.) hörs en ljudsignal och meddelandet ”Aktivera parkeringsbroms” visas på instrumentpanelen för att indikera att den automatiska parkeringsbromsen har frigjorts.

- med motorn igång: när förardörren öppnas

- med motorn avstängd (t.ex. när motorn tjuvstannar): när en framdörr öppnas.

I detta fall drar du i brytaren 2 och släpper den sedan för att lägga i den automatiska parkeringsbromsen.

Automatisk frigöring av parkeringsbromsen

Parkeringsbromsen lossas sedan när man startar bilen och accelererar.

Manuell funktion

Du kan aktivera den automatiska parkeringsbromsen för hand.

Manuell åtdragning av den automatiska parkeringsbromsen

Dra i brytaren 2. Kontrollampan 3 och kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen

Tryck på brytaren 1 utan att trycka på pedalerna för att slå på tändningen. Tryck på bromspedalen och tryck sedan kontakten 2: kontrollampan 3 på kontakten och kontrollampan } på instrumentpanelen släcks.

Tillfälligt stopp

När du vill aktivera den automatiska parkeringsbromsen manuellt (stopp vid trafikljus, stopp med motorn igång etc.): dra och släpp upp brytaren 2. Parkeringsbromsen lossas automatiskt när bilen startas igen.

Den automatiska parkeringsbromsen kan användas för att bromsa bilen. Innan du lämnar bilen, kontrollera att den automatiska parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen. Att parkeringsbromsen är åtdragen visas genom att varningslampan 3 på brytaren 2 och varningslampan } på instrumentpanelen lyser tills dörrarna låses. Beroende på bilmodell kan det finnas ett klistermärke på vindrutans övre del som påminner dig om detta.

Undantagsfall

När du t.ex. ska parkera på ett lutande underlag eller med släp drar du i brytaren 2 i några sekunder för att få maximal bromsning.

Om du vill parkera utan att dra åt parkeringsbromsen (om det är risk för frost t.ex.):

- Lägg i läge P: drivhjulen låses mekaniskt av drivaxeln;

- stäng av motorn med start/stopp-knappen 1;

- Lossa förarens säkerhetsbälte;

- Öppna förardörren.

- Frigör den automatiska parkeringsbromsen manuellt (se informationen om ”Manuell frigöring av den automatiska parkeringsbromsen” på föregående sida).

Om förardörren är öppen eller inte riktigt stängd och motorn är igång avaktiveras den automatiska lossningen av säkerhetsskäl (för att undvika att bilen rullar iväg utan förare).

Meddelandet ”Lossa parkering- broms manuellt” visas på instrumentpanelen när föraren trycker ner gaspedalen.

Om meddelandet ”VARNING Elektriskt fel” eller ”Kontrollera batteri” eller ”VARNING Bromssystem fel” visas måste du stanna bilen genom att lägga i läge P eller dra i knappen 2 i cirka 10 sekunder.

Om förhållandena och lutningen kräver det ska du placera stoppklossar vid blens hjul.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Kontakta din återförsäljare.

Funktionsfel

- Vid avvikelser tänds varningslampan © på instrumentpanelen och meddelandet ”Kontrollera parkeringsbroms” visas och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

- Vid fel på den automatiska parkeringsbromsen tänds varningslampan ® och meddelandet ”VARNING Bromssystem fel” visas, en ljudsignal hörs och i vissa fall tänds även varningslampan }.

Då bör du stanna omedelbart om trafiksituationen tillåter det.

Lämna aldrig bilen utan att först lägga i läget P och stänga av motorn. När bilen står stilla med motorn igång och en växel ilagd kan bilen nämligen börja röra sig.

Risk för olycka.

Det är därför viktigt att immobilisera bilen genom att placera växelspaken i läge P. Om lutningen kräver det, sätt kilar under bilen.

Om symbolen inte slocknar eller ljudsignalen inte upphör tyder det på ett fel på instrumentpanelen. Då måste du stanna bilen så snart trafiksituationen tillåter det. Kontrollera att bilen står säkert och kontakta en märkesrepresentant.