Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak 1

P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

L: ”Low”-läge (beroende på utrustningsnivå)

Displayen 4 på instrumentpanelen informerar dig om vilken växel som är ilagd 1.

Obs! Tryck på knappen 2 för att:

- lämna läget P;

- växla från läge D, L eller N till R eller P;

- växla från läge D till L.

Start av motor

Starta motorn med växelväljaren 1 i läge P och starta motorn.

När du lämnar läget P måste du trycka på bromspedalen innan du trycker på upplåsningsknappen 2.

Med foten på bromspedalen (varningslampan 3 försvinner från displayen), växla från P, släpp låsknappen 2 och växla till D.

Växelväljarspaken får inte placeras i läge D eller R om bilen inte står stilla, med foten på bromsen och gaspedalen uppsläppt.

Växelspakar 5 och 6

Beroende på bil kan du använda spakarna 5 och 6 för att växla när växelspaken befinner sig i läge D.

5: växla till en lägre växel.

6: växla till en högre växel.

Lägena P, N, L och R är inte tillgängliga via spakarna.

Körning i automatläge

Placera spaken 1 i läge D.

I de flesta trafiksituationer behöver du inte använda spaken. Automatiken sörjer för att rätt växel läggs i vid rätt ögonblick och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till körförhållanden och körsätt (hastighet och gaspådrag) samt valt körprogram.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills pedalens spärr överskrids).

Då sker en s.k. kickdown-nedväxling som innebär att en lägre växel automatiskt väljs om motorvarvtalet tillåter det.

Körning i manuellt läge

När du kör i D-läge kan du växla till manuellt körläge med hjälp av paddlarna 5 och 6 på ratten. Beroende på utrustningsnivå finns det två manuella körlägen:

- ett ”tillfälligt” manuellt läge som kan användas till att tvinga fram en växling genom en kort tryckning på en av paddlarna. Körläget D och den ilagda växeln visas på instrumentpanelen.

Obs! Växellådan återgår automatiskt till automatläget D om den ilagda växeln inte är optimal eller om sparkarna inte har använts under en viss tid.

- ett permanent manuellt läget som aktiveras genom att trycka länge på någon av paddlarna. Körläget M och den ilagda växeln visas på den 7-displayen på instrumentpanelen.

Obs! Gå tillbaka till automatläget genom att tryck på höger spak. Automatläget D visas på instrumentpanelen.

I båda fallen:

- tryck på vänster spak för att växla ned;

- tryck på höger spak för att växla upp.

Obs: Beroende på displayen kommer indikatorerna + och - eller och att föreslå upp- eller nedväxling.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Kontrollera att kontrollampan P på instrumentpanelen aktiveras innan du lämnar bilen.

Risk att bilen sätts i rörelse.

Speciella körförhållanden

Om vägunderlaget eller väderförhållandena (branta uppförsbackar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi, beroende på bil, att du:

- På bilar utrustade med rattpaddlar: Växla till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- På bilar som inte är utrustade med rattpaddlar: Använd ”Low”-läget för att vid låg hastighet under 50 km/h, möjliggöra körning på ytor med lågt grepp (snö, lera, osv.), klättring i en sluttning eller motorbromsning nerför en sluttning. För att göra detta ställer du växelspaken i läge L.

Obs: i läget ”Low” är variationerna i motorvaltalet kontinuerliga och accelerationerna är mer linjära.

För att undvika att motorstopp vid kalla temperaturer ska du vänta några sekunder innan du byter läge P eller N och flyttar spaken till läge D, R eller L.

Stopp av bil

Släpp upp gaspedalen, tryck ner bromspedalen och för växelväljaren till läge P: Växellådan är i neutralläge och drivhjulen spärras mekaniskt av växellådan.

Se till att den automatiska parkeringsbromsen är åtdragen.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

- om meddelandet ”Kontrollera Automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- om meddelandet ”Överhettad automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

- felsökning av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid start, om spaken har fastnat i P när du trycker på bromspedalen (t.ex. vid fel på batteriet), kan du manuellt lossa spaken för att frigöra drivhjulen. Lossa damaskens nederdel och tryck på tryckknappen 9 samtidigt som du trycker på knappen 8 på spaken för att frigöra spaken och växla till läget N.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

P-läget får enbart läggas i när bilen står stilla.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.