Tillbaka till listan

AUTOMATVÄXELLÅDA, MANUELL VÄLJARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak 1

P: parkeringsläge

R: backningsläge

N: neutralläge

D: automatläge

4-displayen på instrumentpanelen visar läget som är ilagt via växelväljaren 1 eller växeln som är ilagd via manuellt läge.

Obs! Tryck på 2-knappen för att lämna läge P eller för att växla från läge D eller N till läge R eller P.

Start av motor

Starta motorn med växelväljaren 1 i läge P och starta motorn.

När du lämnar läget P måste du trycka på bromspedalen innan du trycker på upplåsningsknappen 2.

Håll foten på bromspedalen (kontrollampan 3 på displayen slocknar) och lämna läget P.

Växelväljarspaken får inte placeras i läge D eller R om bilen inte står stilla, med foten på bromsen och gaspedalen uppsläppt.

Körning i automatläge

Placera spaken 1 i läge D.

I de flesta vägförhållanden behöver du inte röra spaken igen. Automatiken ser till att rätt växel läggs i vid rätt tillfälle och motorvarvtal och den anpassar växlingarna till fordonslast, vägens utformning och ditt valda körläge.

Ekonomikörning

Kör alltid med spaken i läget D, med lätt nedtryckt gaspedal, då sker nedväxlingen automatiskt.

Snabb körning och omkörning

Tryck hårt på gaspedalen och helt ned i botten.

Då sker en s.k. kickdown-nedväxling som innebär att en lägre växel automatiskt väljs om motorvarvtalet tillåter det.

Växelspakar 5 och 6

Beroende på utrustningsnivå kan du använda paddlarna 5 och 6 för att växla när växelväljaren befinner sig i läge D.

5: Växla till en lägre växel.

6: Växla till en högre växel.

Du kan inte komma åt inställningarna P, N och R med växelspakarna.

Obs: tryck mitt på paddlarna, inte i den övre änden när du använder den.

Körning i manuellt läge

När du kör i D-läge kan du växla till manuellt körläge med hjälp av paddlarna 5 och 6 på ratten. Beroende på utrustningsnivå finns det två manuella körlägen:

- Du kan använda det ”tillfälliga” manuella läget för att tvinga växling genom att trycka på en av de två paddlarna. Körläget D och den ilagda växeln visas på instrumentpanelen.

Obs! Växellådan återgår till automatläge D automatiskt om den ilagda växeln inte längre är optimal för bilens prestanda eller om ingen av paddlarna används inom en viss tidsperiod.

- ett permanent manuellt läge aktiveras om du trycker och håller på ett av reglagen. Körläget M och den ilagda växeln visas på den 7-displayen på instrumentpanelen.

Obs! Du kan gå tillbaka till automatläget genom att trycka länge på höger paddel. Automatläget D visas på instrumentpanelen.

I båda fallen:

- tryck på vänster spak för att växla ned;

- tryck på höger spak för att växla upp.

Undantagsfall

Under vissa körförhållanden (som t.ex. leder till motorskydd, igångsättning av det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC osv.) kan det automatiserade systemet växla automatiskt.

För att undvika felaktiga manövrer kan ”automatiken” också vägra att lägga i en växel I så fall blinkar växeln på displayen några sekunder.

Speciella körförhållanden

- Om vägunderlaget eller väderförhållandena (uppförsbackar backar, plötsliga nedförsbackar, djup snö, sand, lera osv.) gör det är svårt att behålla automatläget rekommenderar vi (beroende på utrustningsnivå) att du byter till manuellt läge med hjälp av paddlarna. Detta för att förhindra upprepade växlingar som automatiken väljer i uppförsbackar och för att erhålla motorbroms vid körning utför.

- För att undvika att motorn tjuvstannar vintertid, vänta några sekunder innan du lämnar läget P eller N och flyttar växelspaken till läget Deller R.

Stopp av bil

Släpp upp gaspedalen, tryck ner bromspedalen och för växelväljaren till läget P: växellådan är i ett neutralt läge där drivhjulen är mekaniskt låsta.

Se till att den automatiska parkeringsbromsen är åtdragen.

För att stanna bilen i uppförsbackar, håll inte foten på gaspedalen.

Risk för överhettning av automatväxellådan.

Av säkerhetsskäl får tändningen aldrig slås av förrän bilen står helt stilla.

Position P får endast kopplas in när fordonet stannar helt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Påfyllningsintervall

Se bilens servicehäfte eller kontakta en märkesrepresentant för att kontrollera om den automatiska växellådan kräver schemalagt underhåll.

Om den inte behöver service behöver du inte fylla på oljan.

Driftstörning

- om meddelandet ”Kontrollera Automatlåda” visas på instrumentpanelen under körning tyder det på ett fel.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

- Om meddelandet ”Automatlåda Överhettad” visas på instrumentpanelen under körning, stanna bilen så fort som möjligt så att växellådan kan svalna och vänta tills meddelandet försvinner.

- Felsökning av bil med automatväxellåda BOGSERING: starthjälp.

Vid start, om spaken har fastnat i P när du trycker på bromspedalen (t.ex. vid fel på batteriet), kan du manuellt lossa spaken för att lägga i körläget. Så här gör du: lossa damaskens nederdel och tryck på knappen 9 samtidigt som du trycker på knappen 8 på spaken för att frigöra den och växla till läge N.

Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.