BILBÄLTEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

För allas säkerhet vid all slags körning ska dina medåkande också använda säkerhetsbälten. Tänk på att i vissa länder kan olika lagkrav beträffande åksäkerheten gälla.

Före start ska du först ställa in körläget och sedan ställa in säkerhetsbältet för alla passagerare för att få bästa möjliga skydd.

Inställning av körläget

- Sätt dig ordentligt i stolen (efter det att du har tagit av dig ytterkläderna). Det är viktigt för att ryggen ska hamna i rätt läge;

- ställ in stolens läge i längdled i förhållande till pedalstället. Stolen ska vara så långt bakåtskjuten det går när pedalerna är helt nedtryckta. Ryggstödet ska ställas in så att armarna är lätt böjda;

- justera nackskyddet. För maximal säkerhet bör avståndet mellan din nacke och nackskyddet vara minsta möjliga;

- justera sittdynans höjd. Med den här inställningen kan du välja den sätesinställning som ger bäst sikt; 

- ställ in rattens läge.

För att bilbältena bak ska fungera effektivt ska du se till att baksätet är ordentligt låst i rätt läge. BAKSÄTE: Funktion

Feljusterade eller vridna bilbälten kan förorsaka skador vid en eventuell olycka.

Ett bälte får endast användas för en person, barn eller vuxen.

Även gravida bör använda bilbälte. Se bara till att det inte blir ett onödigt tryck på bukens nedre del.

Inställning av bilbältet

Luta dig mot ryggstödet.

Axelbandet 1 ska vara så nära halsen som möjligt utan att vidröra den.

Höftbandet 2 ska sitta lågt, över höften och låren.

Bilbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt. Undvik alltför tjocka kläder och föremål mellan bältet och kroppen.

Låsning

Rulla ut bandet långsamt och utan att rycka och se till att tungan 3 sitter i låset 5 (kontrollera låsningen genom att dra i tungan 3).

Om bältet blockeras, släpp tillbaka det helt och rulla ut det igen.

Om ditt bälte är helt blockerat, dra långsamt men bestämt ut bandet cirka 3 cm. Låt sedan bältet rulla upp sig och rulla ut det på nytt.

Om problemet kvarstår, kontakta din märkesrepresentant.

Upplåsning

Tryck på knappen 4, bältet dras in av bältesrullen. Följ rörelsen med handen.

ß Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förar- och eventuellt passagerarsidan fram

Den visas på mittdisplayen när tändningen slås på och om förarens eller framsätespassagerarens bilbälte inte är fastspänt (så länge någon sitter i passagerarsätet).

Beroende på bilmodell: om någon sitter på sätet och ett av dessa bilbälten inte är fastspänt eller lossas när bilen körs i en hastighet över cirka 20 km/h blinkar varningslampan ß och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder.

Obs! Om ett föremål ligger på passagerarsätet kan varningslampan i vissa fall tändas, beroende på bilmodellen.

Varning för glömt bilbälte i baksätet (beroende på bil)

Bilden 6 visas på instrumentpanelen när tändningen slås på. Detta informerar föraren om fastspänningsstatusen för vart och ett av de bakre bilbältena varje gång:

- Tändningen är på.

- En dörr öppnas.

- Fastsättning eller lossning av ett bilbälte bak.

För att förstå bilden 6:

- Grön indikator: säkerhetsbälte fastspänt.

- Röd indikator: En passagerare sitter på sätet och bilbältet är inte fastspänt.

- Grå indikator: plats används ej.

Varningslampan ß visas också på mittdisplayen när tändningen slås på om en passagerare sitter i baksätet och bilbältet inte är fastspänt.

När bilens hastighet är lägre än cirka 20 km/h visas varningslampan ß på mittdisplayen om någon sitter i baksätet och det bakre bilbältet inte är fastspänt.

Det åtföljs av symbolen 6 som visas i cirka 60 sekunder varje gång något av de bakre bilbältena spänns fast eller lossas.

När bilens hastighet når eller överstiger ca 20 km/h och något av de bakre bilbältena inte är fastspända eller lossas under färden:

- varningslampan ß blinkar på mittdisplayen;

och

- ett pip hörs i cirka 120 sekunder;

och

- symbolen 6 visas i cirka 180 sekunder och symbolen för det aktuella sätet blir röd.

Kontrollera alltid att baksätespassagerarna är ordentligt fastspända och att antalet fastspända bilbälten som visas motsvarar antalet platser som används i baksätena.

Obs! I vissa fall kan varningarna aktiveras om det ligger ett föremål på något av de bakre sätena, beroende på bilmodell.

Inställning i höjdled av bilbälte fram

Använd justertappen 7 och ställ in höjden på bältets axelband så att det löper rätt enligt tidigare beskrivning. Tryck på knappen 7 och höj eller sänk bilbältet. Se till att bältet är ordentligt låst.

Bilbälten på sidorna bak 8

De tas på, justeras och tas av på samma sätt som bilbältena fram.

Kontrollera att bilbältena bak sitter korrekt och fungerar som de ska varje gång du gjort någon ändring av baksätet.

Mittbälte bak

Rulla ut bandet 9 långsamt.

Sätt fast bilbältet i det svarta låset 10.

Nedanstående information gäller säkerhetsbälten både fram och bak.

- Ingen ändring får göras på delarna i det originalmonterade krockskyddssystemet: bilbälten, säten och sätesfästen. I särskilda fall (t.ex. vid installation av barnstol), rådgör med en märkesrepresentant.

- Använd aldrig någonting som hindrar bältets ordinarie spänning (klädnypa, klämma etc.). Ett bälte som inte är riktigt spänt kan förorsaka skador i händelse av olycka.

- Axelbandet får aldrig löpa under armen eller bakom ryggen.

- Ett höftbälte är endast avsett för en person. Barn får inte sitta fastspända i knät på någon vuxen med dennes bilbälte.

- För att behålla sin motståndskraft får bältet inte vara vridet.

- Efter ett olyckstillbud, kontrollera och byt eventuellt bältena. Samma sak gäller om bältet är slitet eller skadat.

- När baksätet sätts tillbaka ska du se till att bilbältena och spännena är korrekt placerade, så att de kan användas på rätt sätt.

- Se till att bältets tunga sätts fast i rätt lås.

- Placera aldrig något föremål så att det hindrar korrekt funktion hos bilbältets låsenhet.

- Försäkra dig om att låsningsenheten är i rätt position (den får inte vara dold, nedtyngd, sitta fast etc. pga. personer eller föremål).